Business Intelligence คือ 7 คลังข้อมูล ย่อมาจาก

business intelligence
Click to rate this post!
[Total: 2430 Average: 5]

Business Intelligence คือ

Business Intelligence หมายถึง เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถนําไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมูลจํานวนมากที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีทั้งรูปแบบ โครงสร้างข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Business Intelligence เครื่องมือในการทํา Business Analytics
(Descriptive Analytics และ Predictive Analytics)

Business Analytics

• Business Analytics หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการดําเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. Descriptive Analytics
• รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดย เน้นการอธิบายว่ากําลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดอะไรขึ้น สามารถอธิบายถึงสาเหตุ
การเกิดต่าง ๆ ได้ว่าทําไม เช่น รายงานธุรกิจ รายงานผลดําเนินงานที่ผ่านมา

2. Predictive Analytics
• เป็นรูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนขึ้นมา โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ทํานาย” สิ่งที่กําลังเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีต
ร่วมกับโมเดลทางคณิตศาตร์ต่าง ๆ หรือร่วมกับการทํา Data Mining นอกจากนี้ Predictive Analytics ยังทําให้เราสามารถวิเคราะห์
หาโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย เช่น การรู้เทรนด์ทางการตลาด การพยากรณ์ยอดการขาย คํานวณ
“ความน่าจะเป็น” ที่บุคคลจะสามารถชําระหนี้ได้ในอนาคต เป็นต้น

3. Prescriptive Analytics
• รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือทํานายว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังให้คําแนะนําใน
ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือกด้วย รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ เมื่อได้รับข้อมูล
เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น Prescriptive Analytics จําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่กว้างขวาง หลากหลายมากกว่าเพียงแค่ข้อมูลในอดีต

 

Big Data

5bigdata

Big Data หมายถึง ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. Volume คือ ข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในระดับ Terabyte หรือ Petabyte ขึ้นไป
2. Velocity คือ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว
3. Variety คือ ชนิดและลักษณะของข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งแบบมีโครงสร้าง แบบกึ่งโครงสร้าง หรือแบบไม่มีโครงสร้าง เช่น รูปภาพ ข้อความ วีดีโอ
4. Veracity คือ คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะถ้าข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่มีความน่าเชื่อถือ นํามาวิเคราะห์ ก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ดีอยู่ดี
5. Value คือ ข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีมูลค่าและความสําคัญต่อธุรกิจในการนํามาใช้ประโยชน์ใช้ในการ Prescriptive Analytics ร่วมกับ Machine Learning

 

Business Intelligence (BI)

Tableau : โปรแกรมด้าน BI
• Five years a leader
• 2017 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics

 

ที่มา:https://www.digital.cmru.ac.th/Uploads/files/Business%20analytic.pdf

ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top