ของขวัญปีใหม่ พนักงาน ภาษี หากพูดถึงของขวัญปีใหม่พนักงาน เจ้านายจะให้ลูกน้อง โดยการใช้เงินส่วนตัวซื้อให้ ไม่ได้ใช่เงินบริษัท หรือ หากใช้เงินบริษัทแต่ไม่ได้ใช้สิทธิภาษีซื้อเพื่อนำมาหักกับภาษีขายของบริษัท (เคลม vat) ก็ไม่จำเป็นต้องปวดหัว หรือทำความเข้าใจกับเอกสารที่จะต้องนำมาลงบัญชี หรือ ทำภาษี ทั้ง ฝั่งผู้ให้ (นายจ้าง) และฝั่งผู้รับ (ลูกจ้าง) แต่!! ถ้านายจ้างใช้เงินส่วนตัว หรือ เงินบริษัทซื้อของให้ลูกน้อง แล้วต้องใช้สิทธิภาษีซื้อ (เคลม vat) ก็ต้องมาพูดถึงเอกสาร การซื้อ การแจก การให้ ไม่ว่าจะเป็น Continue Reading

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระแก่รัฐบาล การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระภายในวันที่15ของทุกเดือน และถึงแม้เดือนนั้นจะไม่มีทั้งยอดซื้อหรือยอดขายเลยก็จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบเปล่า แต่ถ้าวันที่15 ตรงกับวัน เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ก็จะไม่ถูกเสียค่าปรับ และหากทำชำระผ่านอินเตอร์เน็ตจContinue Reading

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และจำนวนเงินไม่มาก และที่สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาการจ่ายเงินได้ เช่น ค่าวินมอเตอร์ไซค์ ค่า เดินทาง ค่าไม้กวาด เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนเงินไม่มาก บางครั้งอาจไม่สามาถหาใบเสร็จหรือหลักฐานจ่ายจ่ายได้หากกิจการจำเป็นต้องจ่ายจริง ๆ ก็สามารถมีบัญชี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ บางครั้งในทางบัญชีอาจไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้Continue Reading

ใบรับเงิน

เอกสารประกอบการลงบัญชี ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โดย ปกติแล้ว เอกสารต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น จะไม่จำเป็นเลยถ้ากิจการไม่ต้องการนำค่าใช้จ่ายมาหักกลบ ลบหนี้ หรือลดหย่อนอะไรในกิจการ หรือแค่ต้องการทำแค่ รับรู้รายได้ รายจ่าย ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี “ใบสำคัญรับ” “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินออก แต่ถ้ากิจการต้องการนำค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปมาใช้สิทธิในทางบัญชี และภาษี กิจการต้องจัดทำตามเอกสารตามที่กำหนดของ สรรพากร ที่ออก “คู่มือ การจัดทำเอกสารประกอบการลงContinue Reading

เงินสดย่อย

ระบบเงินสดย่อย หมายถึง ระบบเงินสดย่อย  (Petty Cash) เงินสดย่อย หมายถึง เงินสดจำนวนหนึ่งที่กิจการเบิกธนาคารมาเก็บไว้กับแคชเชียร์ (หรือผู้รักษาเงินสดย่อย) เพื่อให้กิจการจ่ายชำระในรายจ่ายที่ไม่สะดวกจ่ายด้วยเช็ค ที่เป็นรายจ่ายเร่งด่วน เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่าไปรษณีย์ ค่าพาหนะ หน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อย ผู้รักษาเงินสดย่อยมีหน้าที่ดังนี้ เก็บรักษาเงินสดย่อยไว้ เมื่อมีผู้มาขอเบิกก็จะจ่ายเงินตามหลักฐานนั้น จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เมื่อมีผู้มาขอเบิกเงินตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติการจ่ายแล้Continue Reading

เงินทดรองจ่าย

เงินทดรองจ่าย หมายถึง เงินทดรองจ่าย  ในบริษัท หรือองค์กรที่นิยมใช้ มักมีขนาดที่ใหญ่ เพราะ เงินทดรองจ่ายเป็นระบบ ในการจ่ายเงิน มีการกำหนด กฎชัดเจนล่วงหน้า มากกว่าการจ่ายเงินสดย่อย การบันทึกบัญชี มีความแตกต่างกันในบางกิจกรรมการใช้เงิน เงินทดรองจ่าย มักจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ มีการสำรองจ่ายไปก่อนได้ แต่จะต้องมีหลักฐานใบขออนุมัติ เมื่อจ่ายชำระแล้ว จะต้องมีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และเงินที่จ่ายไป อย่างสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท    การบริหารเงินยืมทดรองจ่าย ประกอบด้วยการ ขออนุมัติเContinue Reading

หนังสือสัญญา

หนังสือยินยอมของคู่สมรส พินัยกรรม_มีผู้จัดการมรดก ร่างสัญญายืมใช้คงรูป สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาขายฝาก สัญญาขายหุ้นส่วน สัญญาค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน สัญญาจ้างทำของ สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างว่าความ สัญญาจำนองที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าที่นา สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่าห้องชุด สัญญาเช่าอาคาร สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาContinue Reading

ภงด 53

ภงด 53 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร สรุป ให้เข้าใจง่ายๆ หลักๆ จะเป็นเงินที่หักจาก ค่าเช่า ค่าอาชีพอสระ ค่าจ้าง ค่าแรง เงินรางวัล ค่าขนส่ง เมื่อหักแล้วต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายเงินเดือน กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุก ๆ เดือน แต่จะหัก เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น วิธีการหักคล้ายกับ ภ.ง.ด.3 ใครบ้าง? ที่เป็นผู้หัก และ ผู้ถูกหัก ผู้มีหน้าที่หัก -บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม คณะบุคคลที่อยู่ในContinue Reading

ภพ 30

ภ.พ.30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดงรายกการภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ในการแสดง มูลค่าภาษีขาย และ มูลภาษีซื้อ โดยการทำงานของแบบ ภพ 30 นั้น คือการที่รัฐต้องการให้สรุปยอดที่เราขายของเป็นหลัก หากมีการขายของที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มก็จำเป็นที่จะต้องนำส่งส่วนที่เป็น ภาษีมูลค่า (vat 7%) หรือเรียกว่า ภาษีขาย เป็นประจำทุก ๆ เดือน และรัฐก็ยังให้สิทธิกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้ยอดซื้อสินค้า ที่มีการออกภาษีมูลค่าอย่างถูกต้อง มาหักกลบลบหนี้ กำภาษีขาย หรือที่เรียกว่า ภาษีซื้อ&nbContinue Reading

รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับ (Accrued income) หมายถึง รายได้ที่ได้คาดว่าจะเก็บเงินจากลูกค้าได้แน่นอน จะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ ลงบัญชีว่า “รายได้ค้างรับ” ส่วนใหญ่จะพบเจอบัญชีนี้ในธุรกิจประเภทให้บริการ ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้ค้างรับContinue Reading