อาชีพ

อาชีพ อาชีพ หมายถึง การทำงานต่าง ๆที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมเพื่อรับค่าตอบแทน หรือรายได้ที่นำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการใช้ แรงงาน ทักษะ ความรู้ วิธีการต่าง ๆของผู้ประกอบอาชีพ สามารถแบ่งได้2ลักษณะคือ อาชีพอิสระ และอาชีพรับจ้าง ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1. ทำให้มีรายได้ประจำเลี้ยงตนเองและครอบครัว 2. ทำให้มีโอกาสใช้ความรู้แลละความสามารถที่มีให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 3. มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองหรือวงศ์ตระกูล ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 4. ทำให้มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เคารพของผู้อื่น อาชีพรับจ้าง อาชีพContinue Reading

kpis

KPI คือ KPI (Key performance indicators) คือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลงาน ซึ่งจะเป็นการนำผลงานมาประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้ทำการกำหนดกันไว้ โดยผลงานนั้นจะประเมินออกมาเป็นตัวเลข / จำนวน / ปริมาณที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของพนักงานนั้นมีมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยในการวัดผล KPI นั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ การวัดผลทางตรง (เชิงปริมาณ) การวัดผลวิธีนี้นนั้นจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องนำไปตีความใดๆเพิ่มเติม ซึ่งจะเContinue Reading

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน คือหนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน โดยในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท หนังสือรับรองเงินเดือนนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นมีความสำคัญในเวลาที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นContinue Reading

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่ไม่ค่อยได้เห็นกันง่าย ๆ เนื่องจาก เป็นเอกสารส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว จะสำคัญกับพนักงานที่อยู่ในรูปแบบบริษัท เนื่องจาก จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุก ๆ เดือน  การออกสลิปเงินเดือนนั้น หากเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถทำได้เนื่องจาก ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่หลัก ๆ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1 จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา 2. เป็นรูปแบบตายตัวที่ขายแบบกระดาษคาร์บอน 1. จัดทำเองเป็นรูปแบบกระดาษธรรมดา โดยส่วนมากการออกแบบจากกระทำเองจะContinue Reading

ชิมช้อปใช้

ชิมชอบใช้ คืออะไร ชิมช้อปใช้ คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนที่หนึ่งจะเป็นการแจกเงิน 1,000บาทให้แก่ประชาชนจำนวน 10ล้านคนแรก และอีกส่วนจะเป็นการได้รับเงิน Cash back โดย15 %ของยอดชำระจริง ซึ่งไม่เกิน 4,500บาท หรือวงเงินใช้จ่ายรวมไม่เกิน 30,000 บาท  โดยจุดประสงค์หลักคือต้องการกระตุ้นให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มค่า GDP ของประเทศให้สูงขึ้น วิธีลงทะเบียนช้อปชิมใช้  1.เข้าเว็บไซต์  www.ชิมช้อปใช้.com 2.ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว Continue Reading

ประกันสังคม

ประกันสังคม ­ เป็นกฎหมายที่กําหนดการให้หลักประกันแก่บุคคลในสังคมที่มีปัญหา หรือ ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน เนื่องจากการประสบเคราะห์ภัย หรือมีเหตุการณ์อันทําให้เกิดปัญหาในการ ดํารงชีพ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือ ในลักษณะเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยทุกข์สุขร่วมกันระหว่างประโยชน์ ในสังคมโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายช่วยเหลือนั้นก็คือ ผู้ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนที่ได้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขอันก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไContinue Reading

เครดิตบูโร ( National Credit Bureau ) หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินสินเชื่อหรือรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) ของบุคคลและนิติบุคคลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล บริษัทบัตรเครดิต บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทลิสซิ่งเช่าซื้อ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหContinue Reading

อาชีพเสริม หมายถึง  อาชีพที่ทำเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากงานประจำ เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้มาใช้ในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่ว่ายุคสมัยไหน การหารายได้เสริมจากงานประจำที่ทำอยู่ของมนุษย์เงินเดือน มักเป็นสิ่งที่คู่กับคนประสบความสำเร็จทั้งนั้น และการหารายได้พิเศษ หรือ การสร้างรายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ ย่อมส่งผลดีเสมอ ถ้าไม่ทำให้งานประจำนั้นเสียหายเมื่อ ท่านเป็นพนักงานที่กินเงินเดือนบริษัท แต่สมัยนี้ใช่ว่า พนักงานกินเงินจะ หาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว แม้แต่เจ้าของกิจContinue Reading

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร จากอธิบดีกรมสรรพากรให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และเสนอรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากร พร้อมกับ งบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก คุณสมบัติ คือ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้สContinue Reading

ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ทำหน้าที่บริการประชาชน และใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ของสถานราชการต่าง ๆ เรียกได้ว่าการเรียกเก็บภาษีจากราษฎร เป็นเครื่องมือทางการคลังที่สำคัญในการบริหารประContinue Reading