4 กลยุทธ์ Agile Methodology คือ ตัวอย่าง คู่มือ

agile methodology
Click to rate this post!
[Total: 2894 Average: 5]

Agile Methodology คือ

Agile Methodology หมายถึง แนวคิดในการทำงาน (ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนำผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์ (Software) เท่านั้น โดยอะไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน

หลักการทำงานแบบอะไจล์

1. Individuals and interactions over processes and tools เน้นการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคน มากกว่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาช่วย
2. Working software over comprehensive documentation เน้นทำผลิตภัณฑ์ มากกว่าการทำเอกสาร
3. Customer collaboration over contract negotiation เน้นตอบสนองผู้ใช้งาน มากกว่าแค่ทำตามสัญญา
4. Responding to change over following a plan เน้นการปรับปรุงพัฒนา มากกว่าการทำตามแผนที่วางเอาไว้

ที่มา:http://www.excmba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2562-1-2_1590306737.pdf


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top