ประวัติพระพุทธเจ้า

5 พุทธกิจ พระพุทธเจ้า เทวทูต พุทธประวัติ ได้แก่

พุทธประวัติ ประวัติพระพุทธเจ้า ประสูติพระพุทธเจ้า พระนามเดิมว่า “ สิทธัตถะ “ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ พระองค์ทรงถือกำเนิดในศากยวงค์ สกุลโคตมะ พระองค์ประสูติ ในวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ( เดือนวิสาขะ ) ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ณ สวนลุมพินี…
ธงชาติไทย

3 สี ประวัติธงชาติไทย ประวัติ ความเป็นมา ของธง

ประวัติธงชาติไทย ธงชาติไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งเศส โดยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๓เรือรบของฝรั่งเศส ได้น้าเรือเข้ามาถึงปากแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อเจริญพระราชไมตรีและการ…
สลิปเงินเดือน

7 ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน ขอ ปริ้นเอง ทำกี่เดือน

สลิปเงินเดือน คือ สลิปเงินเดือน เป็นใบรายงานแจกแจงเอกสารแสดงรายได้จากที่ทำงานที่บริษัทจะออกให้กับผู้รับเงินในทุกๆเดือนเพื่อแจกแจงรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นๆและเพื่อเป็นเอกสารที่สำคัญที่ใช้ในการยืนยันการจ่ายเงินเดือนจากบริษัทซึ่งบริษัทจะออกให้พนักงานในวันที่ได้รับเงินเดือน สลิปเงินเดือนถือเป็นเอกสา…
ประวัติวันคริสต์มาส

25 ธค. ประวัติคริสต์มาส วันคริสต์มาส ปี ง่ายๆ

ประวัติคริสต์มาส ความหมายของวันคริสต์มาส           วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ…
ปก รำวงมาตรฐาน

10 รําวงมาตรฐาน ประวัติ เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รำวงมาตรฐาน เป็นการจัดแสดงศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของไทย ซึ่งได้รับการรับรองและกำหนดมาตรฐานการแสดงโดยสถาบันราชภัฏวัดสวนดอก กรุงเทพมหานคร และมีการประกาศให้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติประเพณีและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ประวัติของรำวงมาตรฐาน เริ่มต้นขึ้น…
เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

7 เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง ตัวอย่าง วิธี จำ

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า หลายๆ คนที่ผู้ปกครองก็มักจะใช้ใช้วิธีการมาเป็นการสอนเรื่อง สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าไปเปรียบเทียบกับปากจระเข้ วิธีนี้ต้องใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่ ที่นี้เรามาดูวิธีคิดโดยไม่ต้องจำ คือการทำความใจให้เด็ก หรือแม้กระทั้งผู้ใหญ่อย่างเราๆ จะได้ไม่ต้องจำกันอีกต่อไป การเปรียบเทียบจำนวน…
เปิดบัญชีธนาคาร

5 ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง ล่าสุด รายงาน

ประชุมเปิดบัญชีธนาคาร รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารต่างๆ ตัวอย่าง หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี นิติบุคคล ตัวอย่างรายงานการประชุมบริษัท เปิดบัญชี กสิกร รายงานการประชุม ธนาคารกสิกรดาวน์โหลด.pdf ธนาคารกสิกรไทย รายงานการประชุม ธนาคารไทยพาณิชย์ดาวน์โหลด.doc รา…
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด ประโยชน์ วิธีใช้

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ประโยชน์ของ เข็มทิศ  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  คือ วัสดุ อุปกรณ์ ในรูปแบบต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นสื่อเพื่อการศึกษาการสำรวจ  การเก็บรวบรวม การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนใช้เป็นส…
วัฒนธรรมไทย

7 วัฒนธรรมไทย 20 ตัวอย่าง อะไรบ้าง น่าสนใจ

วัฒนธรรมไทย             วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดใน สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย ได้แก่            1. ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและการเข…
ปิดบัญชีธนาคาร

2 วาระ ประชุมปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่าง เลิกบริษัท

ประชุมปิดบัญชีธนาคาร ตัวอย่างการประชุมปิดบัญชี ธนาคาร บริษัท รายงานการประชุม ประชุมปิดบัญชีธนาคาร บริษัท………………………………………………………………………จำกัด ประชุม ณ สำนักงานบริษัท ประชุม ณ สำนักงานบริษัท เลขที่……………………………………………………………………………………………
ประชาธิปไตย

3 หลัก ประชาธิปไตย คือ การปกครอง ระบอบ กำเหนิด

ประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค   ความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกัน รูปแบบจัดแสดง การ์ตูนเคลื่อนไหว Animation แสดงหลักความเสมอภาคทางการเมืองผ่านประชาชนทุกระดับทุกอาชีพที่ต่างมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถ…
ประกันสังคมเยียวยามาตรา 33

33 ม. ประกันสังคมเยียวยา เช็คสิทธิ นายจ้าง

ประกันสังคมเยียวยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนแขนงหนึ่ง นำเสนอข่าวว่า แห่ถล่มเละ “สำนักงานประกันสังคม”เยียวยาไม่ทั่วถึง ให้แค่ ม.33 ขณะที่ ม.39 กับคนต่างจังหวัด ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยจากการตรวจสอบในเพ…
เช็คสิทธิคลอดบุตร

33 ม เช็คสิทธิคลอดบุตร ประกันสังคม ฝากครรภ์

ประกันสังคมคลอดบุตร มาตรา 33 มาตรา 33 คือ ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตนลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกั…
การพัฒนาบุคลิกภาพ

2 กลุ่ม บุคลิกภาพ การเลือก อาชีพ งานอะไรที่เหมาะ

บุคลิกภาพกับอาชีพ บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ บุคลิกภาพ นั้นนอกจากจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้บุคคลแต่ละคน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังสามารถมีส่วนช่วยในการ เลือกอาชีพ ให้เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย ดังที่ปรากฏใน “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” ของของ John L. Holland ซึ่งเชื…
บัญญัติ10ประการ

10 พระ บัญญัติ 10 ประการ หลักธรรม คล้ายกับ กับ ศีล

บัญญัติ 10 ประการ บัญญัติ 10 ประการ จงนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมควร วันพระเจ้าให้ถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ จงนับถือบิดามารดาการนับถือบิดารมารดาและบรรพบุรุษเป็นหน้าที่สำคัญเพราะพวกเขาคือผู้ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันประกอบด้วยคุณค่า ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตในทุก…
บัญชีเจ้าหนี้การค้า

3 บัญชีเจ้าหนี้การค้า ขั้นตอน ทะเบียนคุม แบบฟอร์ม

บัญชีเจ้าหนี้การค้า การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า (Trade Accounts Payable) เจ้าหนี้การค้า (Trade Accounts Payable) หมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ หรือกล่าวได้ว่าเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้นจากความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของการได้มาซึ่งส…
ทำบัญชีร้านค้า

3 ทําบัญชี รายรับจ่าย แม่ค้า ร้านขายของออนไลน์

บัญชีร้านค้า ปัจจุบันการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายในธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในเรื่องของการสร้างหน้าร้าน และมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แ…
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

8 บัญชีมูลค่าเพิ่ม บันทึก จัดทํารายงาน เอกสาร

บัญชีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรู้ขั้นพื้นฐานของภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้จัดทำบัญชีและผู้ประกอบการจะต้องมีความแม่นยำทั้งหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มมีดังต่อไปนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึงภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของสินค้…
บัญชีภาษีอากร

5 บัญชีภาษีอากร ความแตกต่าง สัมพันธ์ รายจ่าย

การเงินภาษีอากร บัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร ในการจัดทำบัญชีธุรกิจ นอกจากจะต้องมีความรู้ด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไป มาตรฐานการบัญชีแล้ว นักบัญชีและผู้บริหารกิจการจะต้องมีความรู้ด้านภาษีอากรอีกด้วย ดังนั้นการจัดทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะต้องมีแนวทางที่จะกำหนดในการจัดทำ เพราะต้องคำนึงถึงทั้งหล…
ภพ30

30 ภพ บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ แบบภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อ-ขายของสินค้าและบริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้า ในอัตรา 7% โดยกรมสรรพากรเป็นผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีป…
หลักการบัญชีทั่วไป

7 หลักการบัญชีทั่วไป ทําอะไรบ้าง เบื้องต้น

ลักษณะบัญชีทั่วไปที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป บัญชีทั่วไป บัญชีที่ใช้บันทึกรายการค้าของแต่ละกิจการจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บัญชีทั่วไปที่มักจะถูกใช้โดยทั่วไปมีดังนี้ บัญช…
บัญชีต้นทุน

2 บัญชีต้นทุน ผู้บริหาร การบัญชี กิจการ

ต้นทุน ต้นทุน คือ จำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การแปรสภาพวัตถุดิบจนแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าสำเร็จรูป การบัญชีต้นทุน การบัญชี ต้นทุน (Cost Accounting) จึงหมายความถึง วิธีการทางบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจั…
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

2 บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการบันทึกค่าเช่าอาคารเป็นค่าใช้จ่าย แต่ต่อมากิจการมีการซ่อมแซมอาคาร รายจ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ หรือบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (ในสัญญาเช่าระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้ดูแลอาคารและจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร)กิจการต้อง…
ทำบัญชีครัวเรือน

5 บัญชีครัวเรือน Excel โครงการ รายรับ จ่าย ทำเอง

บัญชีครัวเรือน คือ บัญชีครัวเรือน การทำบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันหรือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ในชีวิตและในครอบครัว เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้   บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ  บัญชีเด็กและเยาชนของเรา หรือจะเป็นบัญชีภูมิปัญญาด้านต่างๆ ซึ่งเราสามารถจดบันทึกเรื่องราว ส…
บัญชีกระแสรายวัน

7 ดีเสีย บัญชีกระแสรายวัน บันทีกบัญชี เช็คบริษัท

บัญชีกระแสรายวัน บัญชีกระแสรายวัน คือ (Account current) ประเภทบัญชีธนาคารเปิดเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในรูปแบบ นิติบุคล หรือบุคคลธรรมดา เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียน และใช้ออกเช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิก/ใช้เกินบัญชีได้ แต่ทั้งนี้ต้องดูองค์ประกอบอื่นรวม…
บริษัทเปิดใหม่

2 บริษัทเปิดใหม่ ตัวอย่าง สอนทําบัญชีบริษัท เอง

การบันทึกบัญชี บริษัทเปิดใหม่ การทําบัญชีบริษัทเปิดใหม่ ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดย่อม ไปจนถึงขนาดใหญ่ ย่อมต้องมีการบันทึกบัญชีเสมอ เพื่อที่จะสามารถรู้รายละเอียดและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายการอันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการในการขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจของตน ซึ่งการบันทึกบัญชีนั้นคว…
บริษัทมหาชนจำกัด

3 ข้อดีเสีย บริษัทมหาชนจำกัด ลักษณะ อะไรบ้าง

บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชน คือ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2511 บริษัทมหาชนจำกัดมีโครงสร้างเหมือนกับบริษัทจำกัด คือ มีผู้ลงทุนเรียกว่า ผู้ถือหุ้น รับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังไม่ชำระมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหาร แต่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างจากบริษัทจำกัด [caption id=”attachme…
บริษัทจำกัด

2 บริษัทจํากัด จดทะเบียน Co.,Ltd จัดตั้ง

บริษัทจํากัด บริษัทจำกัด คือ (Company limited or corporatino) กิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทเพื่อกระทำกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ก่อการทั้ง 3 คนต้องลงชื่อซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น เป็นกิจการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ที่เข้าชื่อทำหนังสือบริค…
บุคลิกภาพ

3 ทฤษฎีบุคลิกภาพ จิตวิทยา องค์ประกอบ ของ ทาง

ทฤษฏีบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ (Theories of Personalities) ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theories) โครงสร้างบุคลิกภาพ (Id, Ego and Super Ego) ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาแบบจิตวิเคราะห์ คิดค้นทฤษฏีจิตวิเคราะห์กล่าวว่า บุคลิกภาพประกอบด้วย จิตของมนุษย์มีโครงสร้างของจิตเป็น…
บริษัทข้ามชาติ

2 บริษัทข้ามชาติ ในไทย โครงสร้าง มีอะไร

บริษัทข้ามชาติ ปัจจุบันโลกเจริญก้าวหน้าอย่างมาก การติดต่อดำเนินงานธุรกิจกระทำกันได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น บริษัทมิตซูบิชิ จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีสาขาการผลิตและจำหน่ายกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละแห่งอาจทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เป็นต้นบริษัทข้ามชาติ หมายถึง องค์กรการผลิ…

9 ประโยชน์ น้ำขิงสรรพคุณ ดื่มตอน ไหน ดีที่สุด

น้ําขิงสรรพคุณ น้ำขิง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะประโยชน์ของขิงเด็ดดวงจริง ๆ ยิ่งดื่มเป็นประจำจะช่วยแก้ได้หลายอาการเลย             ขิงเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่บ้านเราใช้ทั้งทำอาหาร ใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร หรือนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มแก้กระหาย…
เปรียบเทียบบมจ.

2 เปรียบเทียบ บมจ บจก บริษัทจํากัด ตัวย่อ มหาชน

บมจ บจก ทำความรู้จักกับ บริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน) บริษัท จำกัดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ บริษัทเอกชน จำกัด และ บริษัท จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชนจำกัด คือ บริษัทประเภทที่จัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุนไปในหุ้นของบริษัท โดยมีผ…
บทแผ่เมตตา

ห้าม 5 บทแผ่เมตตา สวด คาถา ให้เจ้ากรรม ก่อนนอน

บทแผ่เมตตา บทแผ่เมตตา สัพเพ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียน…
บทสวดโมรปริตร

ห้าม 3 บทสวดโมรปริตร ป้องกันภัย ร้าย นกยูงทอง ก่อนนอน

บทสวดโมรปริตร โมระปะริตตัง       อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชาหะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณังปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตาวิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณาเวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโมเต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานังนะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง  โส ปะริตตังก…
บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

ห้าม 4 สิ่ง บทสวดเจ้าแม่กวนอิม นำโมไต๋ซื้อ เดิม ไทย

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม สิ่งที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม น้ำชาจีน 1 ถ้วย ทุกเช้า ผลไม้ 2 สิ่ง ถวายวันตัวและวันพระ ดอกบัว 5 ดอก ธูป บูชา 5 ดอก ผลไม้ห้ามถวาย : ละมุด มังคุด พุทรา ข้อควรระวังในการบูชา ควรตั้งรูปปั้นหันไปทางทิศตะวันออก จะเพิ่มอานุภาพให้บ้านเรือนสงบสุข เว้นเเต่ว่าที่บ้านกินเจ มิฉะนั้นห้ามตั้ง รูปปั้น…
สวดมาติกา

4 บทสวดมาติกา สวด งานศพ กุสลา พระอภิธรรม

บทสวดมาติกา บทสวดงานศพ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ……….สุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะสัมปะยุตตา ธัมมา อะทุกขะมะสุ ขายะ เวทะนายะ สัมปะยุ ตตาธัมมา ฯ……….วิปากา ธัมมา วิปากะธัมมะธั มมา เนวะวิปากะนะวิปากะ-ธัมมะธัมมา ฯ……….อุปาทินนุปาทานิยา ธัมมา อะนุป…
บทสวดมนต์10นาที

ห้าม 6 บทสวดมนต์เช้า แผ่เมตตา เรียก โชค ลาภ

บทสวดมนต์เช้า บทสวดมนต์ตอนเช้า หลายๆท่านอาจสับสนกับลำดับของการ สวดมนต์ที่ถูกต้อง การสวมมนต์นั้นสามารถที่จะสวดได้ทั้งตอนเช้า หรือสวดก่อนนอนก็ได้ เวลาไหนก็ได้แต่เพื่อให้มีสามาธิในการทำงาน คนส่วนใหญ่ก็มักจะสวดมนต์เช้าเพื่อทำให้เรื่องเกิดเรื่องราวดีๆ ตลอดทั้งวันจิตใจแจ่มใส และรับกุศล หรือแผ่เมตตาให้ตัวเ…
บทสวดมนต์วันพระ

9 บทสวดมนต์วันพระ เช้า ไหว้ ก่อนนอน อโหสิกรรม

บทสวดมนต์วันพระ บทสวดมนต์ไหว้พระ คำบูชาพระรัตนตรัย     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้…
บทสวดพาหุงมหากา

ห้าม 9 จบ บทสวดพาหุงมหากา หลวงพ่อจรัญ ก่อนนอน ย่อ

บทสวดพาหุงมหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ ” พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหาหมอดูเคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็มาดูเหตุการณ์โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติ บอกว่าโยมไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพื่อให้สติดี แล้วสวด “พาหุงมห…
บทสวดพระแม่ลักษมี

108 บทสวดพระแม่ลักษมี ความรัก จบไหว้เกษรมันตรา

บทสวดพระแม่ลักษมี พระคาถาบูชาพระแม่ลักษมีมหาเทวี โอม นะมัส ลักษะมี, มะหาเทวี, ศรี วิษะณุ ตรี, มะมะ มาตา ยะ, นะโม นะมะ, สะวาหะ นะมะฮาห์.๛(๕ จบ) ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระแม่ลักษมี ด้วยจิตศรัทธา พระแม่แห่งความเจริญ เกิดผล, ประสาน, เชื่อมโยง, ติดต่อ, แผ่ขยาย, ให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร, งอกเงย งอกงาม,…
ganesh

ห้าม 17 บทสวดพระพิฆเนศ สั้น วัดแขก ห้วยขวาง ปาง ค้าขาย

บทสวดพระพิฆเนศ บทสวดมนต์และคาถาบูชาพระพิฆเนศ บทสวดมนต์และคาถา สำหรับบูชาพระพิฆเนศนั้นในแบบดั้งเดิมโบราณ มีเป็นร้อยๆ กว่าบท.. และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัดแปลงความหมายให้เหมาะสม ก็มีอีกหลายพันบทตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป (เช่นในประเทศไทย ก็มีการประพันธ์บทสวดพระพิฆเนศขึ้นมา…
ชุมนุมเทวดา

20 บทสวดชุมนุมเทวดา คาถา อัญเชิญขอหวยก่อนนอน

บทสวดชุมนุมเทวดา ชุมนุมเทวดา   สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทังปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตาปะริตตัง ภะณันตุสัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏจันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวาชะละถะละ วิสะเม ยักขะคั…
บทบาทคอมพิวเตอร์

5 บทบาทคอมพิวเตอร์ อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทคอมพิวเตอร์ ด้าน งาน ธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจต่างๆได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดทำรายงานต่างๆ และใช้ทำบัญชีกันมากขึ้น ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่นั้นก็มีความสามารถแตกต่างกันไป ซึ่งก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่ง คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในงานบัญชีนั้นจะม…
มะพร้าวสกัดเย็น

1 น้ำมะพร้าวสกัดเย็น สัปดาห์ ประโยชน์ วิธี ทาน

น้ำมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) คือน้ำมันที่ได้จากการสกัดแยกน้ำมันจากเนื้อผลของต้นมะพร้าว (Cocos nucifera L.) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecaceaeหรือ Palmae) ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดและได้รับความสนใจในขณะนี้ คือ virgin coconut oil ซึ่งหมายถึงน้ำมันมะพร้าวที่ใช้วิธีกา…
การดับทุกข์

ห้าม นิโรธ 5 อริยสัจ คือ ตัวอย่าง ดับทุกข์ หลักธรรม

นิโรธ คือ นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายถึง การดับ หรือการละตัณหา 3 ประการ หลักธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ นิโรธ 5 ดังนี้ วิกขัมภนนิโรธ ดับด้วยข่มไว้ คือ การดับกิเลสของท่านผู้บำเพ็ญฌาน ถึง ปฐมฌานขึ้นไป ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น ตทังคนิโรธ ดับด้วยองค์นั้นๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ป…
กฎหมายนิติบุคคล

2 นิติบุคคล กฎหมาย ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ นิติบุคคล สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” หลายคนคงชงเคยได้ยินคำว่า“นิติบุคคล” กันบ้างแล้ว และเกิดคำถามในใจว่า “นิติบุคคล” นี้คืออะไร ทำไมต้องมี“นิติบุคคล”ขึ้นมาบนโลกใบนี้ แล้วมันไม่เหมือนกับบุคคลธรรม…
ทักษะของนักบัญชี

3 คุณสมบัติ ทักษะของนักบัญชี รายได้ ทําอะไร

นักบัญชี นักบัญชี อยากเป็นนักบัญชีต้องรู้ ไขข้อสงสัยเรื่องนักบัญชี             สำหรับใครที่เป็นนักบัญชีอยู่แล้ว หรือกำลังมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักบัญชีควรจะต้องรู้จักกับ…
นกแก้ว

3 นกแก้ว นกซันคอนัวร์ มาคอว์ ราคา ลูกป้อน กินอะไร

นกซันคอนัวร์   ข้อควรรู้ในตัวนกแก้วซันคอนัวร์     นกแก้วซันคอนัวร์ เชื้อชาติสายพันธุ์เดิมอยุ่ที่ไหน ซันคอนัวร์ Sun conure เป็นนกปากขอขนาดกลาง มีความยางจากหัวไปถึงหางประมาณ 30 เซ็นติเมตร น้ำหนักประมาณ 100-120 กรัม มีถิ่นกำเหนิดแถบอเมริกากลาง และอเมริกาไต้ พบมากในป่าของประเทศกิอานาและบางส่วนของประเทศบ…

Scroll to Top