หน้าปกรายงาน 7 ส่วนประกอบสําคัญ ตัวอย่าง รายงาน สารบัญ

Click to rate this post!
[Total: 3801 Average: 5]

หน้าปกรายงาน

 

การทำรายงาน

 

รายงาน คือ การทำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของผู้เขียนเอง แล้วนำเสนอรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานให้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด  การจัดทำอาจทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลได้ โดยอาจจะมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้รายงานประกอบด้วย

ลักษณะของรายงานที่ดี การทำรายงาน เรียงหน้ารายงาน

หน้าปกรายงานประกอบไปด้วย ดังนี้

1.ส่วนต้น หน้าปกรายงานประกอบไปด้วย

หน้าปกรายงาน สามารถแบ่งได้ 4 ส่วน ดังนี้

 • หน้าปก
 • หน้าปกใน
 • คำนำ
 • สารบัญ ประกอบไปด้วย
  • เนื้อหาหน้าปกรายงาน ดังนี้ (หน้าปก,หน้าปกใน)
   • รายงาน
   • เรื่องที่จัดทำ
   • จัดทำโดย
   • เสนอใคร
   • รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
   • ภาคเรียนที่เท่าไร
   • โรงเรียนหรือสถานที่นำส่ง
 • คำนำ คือส่วนที่อยู่ถัดจากปกใน  มักจะบ่งบอกหรือเกริ่นนำ ดังนี้
  1. รายงานนี้มีจุดประสงค์อย่างไร
  2. มีแรงบันดาลใจอย่างไรที่ให้รายงานเล่มนี้น่าสนใจหรือใครมอบหมายให้ทำ
  3. มีอุปสรรคแบะปัญหาใรการค้นคว้าอย่างไร
  4. รายงานมีประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างไร
  5. มีใครให้ความช่วยเหลือในการทำงานอย่างไรบ้าง ให้กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณ
 • สารบัญ คือสิ่งที่บอกข้อมุลต่าง ๆ ภายในรายงานเล่นนี้ว่า อยู่หน้าไหนบ้าง สิ่งที่ผู้อ่านสนใจควรจะเริ่มอาจจากหน้าไหน หรือการบอกถึงส่วนอ้างอิง หรือส่วนขยายความของ รายงานเล่นนี้

2. ส่วนกลาง หน้า ปกรายงานประกอบไปด้วย

 • เนื้อเรื่อง
 • บทนำ บอกความเป็นมาและความสำคัญ
 • วัตถุประสงค์ของรายงาน
 • สมมติฐานขิงการศึกษาและค้นคว้า

3.ส่วนท้าย หน้า ปกรายงานประกอบไปด้วย

 • ภาคผนวก
 • อ้างอิง เช่น ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เป็นต้น
 • รองปกหลัง
 • หน้าปกหลัง

ขั้นตอนการเขียนรายงาน

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเนื้อเรื่อง
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการเขียน
ขั้นตอนที่ 3 ทำการรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 เริ่มเขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจทานเนื้อเรื่องที่เขียนเพื่อตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นบางส่วน

เนื้อหารายงานที่ดีประกอบไปด้วย

 • ข้อความที่เป็นชื่อเรื่อง จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • ข้อความที่เป็นหัวข้อย่อย ย่อหน้า
 • รูปแบบอักษรที่พิมพ์เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องใช้ ควรใช้แบบอักษรเดียวกันทั้งฉบับ
 • สีอักษรที่ใช้พิมพ์ควรเป็นสีดำ
 • ควรมีรูปภาพประกอบเนื้อหาบางส่วน หรือเท่าทีจำเป็น
 • ใส่เลขกำกับหน้ารายงานหรือรูปภาพ เพื่อจัดทำสารบัญ

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน คือ การเขียนเสนอผลงานอันได้มาจากการศึกษาค้นคว้าพิเศษนอกเหนือจากเรื่องที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การทำรายงานที่มีระบบ โดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้

 • การกำหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อรายงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการเขียนรายงาน จึงควรเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ และมีความรู้ความสามารถในการหาแหล่งข้อมูล
 • ขอบเขตของเรื่อง การเขียนรายงานต้องทำการกำหนดชอบเขตให้ครอบคลุมทุกข้อ ของรายงาน
 • แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า เช่น จากหนังสือ การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ การทำแบบสอบถาม
การเขียนคำนำรายงาน

 

การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงานในส่วนของย่อหน้าแรก เราควรเขียนเพื่อเกริ่นเนื้อเรื่อง หัวข้อรายงานที่น่าสนใจ โดยยังไม่เข้าเนื้อเรื่อง แต่ควรพยายามพูดชักจูงให้ผู้อ่านสนใจหรือพูดที่มาที่ไปก่อน เพื่อให้ผู้อ่านอยากติดตามต่อ  ต่อมาควรกล่าวเริ่มเข้าเนื้อเรื่องของเราว่าเราจะทำรายงานเกี่ยวกับอะไร และมีเรื่องอะไรบ้างหรือพูดถึงเฉพาะเรื่องสำคัญๆ และตอนสุดท้ายก็ปิดท้ายว่าทำเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์กับใครที่จะได้มาอ่าน บทความนี้
และอาจกล่าวขอบคุณอาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงาน และปิดท้ายด้วยการขอรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้รายงานดีขึ้น

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

ลักษณะการเขียนคำนำรายงานที่ดี

 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • การอ้างอิงเนื้อเรื่อง

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ความหมายของรายงานเชิงวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง เอกสารซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางวิชาการ โดยเรียบเรียงจากการเก็บข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงอย่างมีแบบแผนที่สมบูรณ์และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้
งานเขียนทางวิชาการมักจะเขียนอยู่ในรูปร้อยแก้วที่เป็นความเรียงในลักษณะการบรรยายหรืออธิบายความ มีการใช้ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตารางและตัวเลขสถิติต่าง ๆ มาประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา ที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ และความสำคัญของรายงานทางวิชาการ

รายงานมีความสำคัญต่อผู้ศึกษา ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องที่ สนใจได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
 • ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลต่างๆ และเกิดทักษะรู้วิธีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างถูกวิธี
 • ช่วยฝึกทักษะด้านการอ่าน โดยอ่านได้เร็วอ่านแล้วสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ สามารถสรุปได้ วิเคราะห์ได้ และจดบันทึกได้
 • ช่วยฝึกทักษะทางด้านการเขียน สามารถสื่อความหมายโดยการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้ขั้นตอน รู้รูปแบบของการเขียนรายงานแล้วนำเอาหลักการและแบบแผนในการเขียนรายงานไปปรับใช้ในการเขียนงานทางวิชาการอื่นๆ ได้ เช่น ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตำราเป็นต้น
 • ช่วยฝึกทักษะทางด้านการคิด คือสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ โดยใช้วิจารณญาณของตนเองแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลโดยมีหลักฐานอ้างอิงแล้วรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลความคิดที่ได้ให้เป็นเรื่องราวได้อย่างมีขั้นตอน มีระบบ เป็นระเบียบ
 • สามารถเขียนรายงานประกอบการเรียนได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนและเป็นพื้นฐานใน การศึกษาขั้นสูงต่อไป
 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของแต่ละวิชา

ตัวอย่างการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

การเขียนสารบัญ

วิธีการเขียน ให้เขียนหรือพิมพ์คาว่า “สารบัญ” ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบนลงมา มีลักษณะคล้ายโครงเรื่องอยู่หลังคำนำจัดทำเมื่อเขียนหรือพิมพ์รายงานเสร็จแล้ว เป็นหน้าที่บอก ชื่อตอน บท หัวข้อใหญ่หรือ หัวข้อย่อยเรียงตามลำดับเนื้อหาในเล่ม มีเลขหน้าเริ่มต้นกำกับอยู่ด้านขวามือ

ตัวอย่างการเขียนสารบัญ

ตัวอย่างการเขียนสารบัน

 

ตัวอย่างการเขียนสารบัน

การเขียนรายงาน กศน.

ตัวอย่างของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร
ส่วนประกอบของรายงาน

 1. หน้าปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. เนื้อหาสาระ 15-20 หน้า กระดาษ
 5. สรุป 1หน้ากระดาษง
 6. เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนรายงาน

 1. มีส่วนประกอบของรายงานครบถ้วน  1 คะแนน
 2. สะอาด และ เป็นระเบียบเรียบร้อย  2 คะแนน
 3. ข้อมูลเนื้อหาสาระตรงตามเรื่อง มีรูปภาพประกอบหรือตารางตามความเหมาะสม 5 คะแนน
 4. เขียนถูกต้องตามอักขระ  2 คะแนน

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนรายงาน

ตัวอย่างการเขียนรายงาน กศน.

 

ตัวอย่างการเขียนรายงาน กศน.
ตัวอย่างการเขียนรายงาน กศน.

หน้า ปกรายงาน

หน้าปกรายงาน

 

หน้า ปกรายงานเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการทำรายงาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด และการทำปกรายงานถือเป็นด่านแรกที่จะทำให้งานที่อยู่ภายในเป็นที่สนใจแก่ผู้อ่าน เนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาได้ดีที่สุด 

ถ้าจะพูดถึงการทำปกรายงานเมื่อย้อนกลับไปประมาณ 10 ปี การจะจัดทำปกรายงานในหมู่ นักเรียน นักศึกษา อาจเป็นเรื่องที่ปวดหัว เนื่องจาก ยังไม่มี สื่อ หรือเว็บไซต์ที่ รวบรวม รูปแบบปกรายงาน ที่สวยและทันสมัย หรือรูปแบบที่สอดคล้อง เกี่ยงข้องกับเนื่องเรื่อง ที่จะใช้นำเสอ อาจจะต้องเดินหาตามร้านหนังสื่อ โรงพิมพ์ ร้านขายเอกสาร หรือต้องนั่งจัดทำเองตามแบบฉบับที่ คุณครู หรืออาจารย์สอน

แต่ในปัจจุบันการเขียนปกรายงานมีหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงาน ไม่ว่าจะเป็นปกรายงานของนักเรียน ของนักศึกษา หรือแม้กระทั่งครู อาจารย์ สามารถดาวน์โหลด ได้ตามเว็บไซต์ ที่รวบรวมรูปแบบ หลากหลาย ตามแต่ที่ต้องการ หรือแม้กระทั้ง สามารถนำมาปรับแต่ง หรือสอนทำปกราย ตามสื่อออนไลน์ แต่ทั้งหมด ก็ต้องอยู่ บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามที่ ครูอาจารย์ ให้นำเสนอ ที่กล่าวคือ จะต้องเรียงลำดับจากบนลงล่าง อย่างถูกต้อง และครบถ้วน มาดูกันว่าสิ่งที่จำเป็นต้องมี ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

หน้าปกรายงาน

 

หน้า ปกรายงาน

หน้าปกของรายงาน โดยทั่วไปอาจจะแบ่งออกเป็น 3 หรือ 2 ส่วน ตามแต่ละตำรา แต่หลัก ๆ เราของ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. ส่วนปกด้านนอก ประกอบด้วย
  • ปกหน้า และปกหลัง
  • ชื่อเรื่องที่ต้องการนำเสนอ
  • ชื่อ นามสกุลผู้จัดทำ ผู้แต่ง (หากแต่งหลายคนให้เรียงลำดับลงมา)
 2. ส่วนปกด้านใน คือหน้าที่อยู่ถัดจากด้านนอก ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณณุกรมของรายงานโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  • ส่วนบน
  • ส่วนกลาง
  • ส่วนล่าง

ตัวอย่าง หน้า ปกรายงาน

หน้าปกรายงาน

 

หน้าปกรายงาน
หน้าปกรายงาน
ปกรายงาน3

 

หน้าปกรายงาน
หน้าปกรายงาน
ปกรายงาน4

 

หน้า ปกรายงาน
หน้าปกรายงาน

 

หน้า ปกรายงาน

ปกรายงาน word

ตัวอย่างหน้า ปกรายงาน 

ปกรายงาน pdf

หน้า ปกรายงาน ภาษาไทย

หน้า ปกรายงาน วิทยาศาสตร์

หน้า ปกรายงาน สังคมศึกษา

หน้า ปกรายงาน คณิตศาสตร์

 

 
ตัวอย่าง-หน้าปกรายงาน

 

ตัวอย่างหน้า ปกรายงาน

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 24 ธันวาคม 2021

Scroll to Top