ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย

[Total: 0    Average: 0/5]

ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้าง

shutterstock_23356045

มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(4)ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(6)ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

อธิบาย โดยหลักแล้วหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 118 แต่หากการเลิกจ้างนั้นเป็นเพราะความผิดของลูกจ้างตามมาตรา 119 (1) -(6) นายจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ ทั้งนี้ ต้องระวัง ว่าการ ที่นายจ้างจะยกเหตุที่ลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 ขึ้นอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้นั้นนายจ้างต้องระบุเหตุเลิกจ้างไว้ใน หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามมาตารา 17 หากนายจ้างไม่ได้ระบุไว้ต่อมาจะยกข้ออ้างตามมาตรา 119 ขึ้นต่อสู้ลูกจ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

OneNote for iOS and Mac lets you attach files
เคล็ดลับการออมเงินเก่ง
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
How To Use Basic Design Principles To Decorate Your Home
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร
จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้สมุดรายวันสำหรับการทำบัญชี
หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
ทำไมต้องเลือก จดทะเบียนบริษัทดอทคอม
หลักในการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงิน
การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างมืออาชีพ
เดินบัญชีให้สวยงามและสมบูรณ์แบบมีวิธีทำได้อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือ
การออมเงินที่คุณเองก็คาดไม่ถึงอย่างแน่นอน
มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมี
ทำบัญชีอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย

ใส่ความเห็น