ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย

[Total: 0    Average: 0/5]

ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้าง

shutterstock_23356045

มาตรา 119 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

(2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

(4)ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิด

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร

(6)ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

อธิบาย โดยหลักแล้วหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 118 แต่หากการเลิกจ้างนั้นเป็นเพราะความผิดของลูกจ้างตามมาตรา 119 (1) -(6) นายจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ ทั้งนี้ ต้องระวัง ว่าการ ที่นายจ้างจะยกเหตุที่ลูกจ้างกระทำผิดตามมาตรา 119 ขึ้นอ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยได้นั้นนายจ้างต้องระบุเหตุเลิกจ้างไว้ใน หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามมาตารา 17 หากนายจ้างไม่ได้ระบุไว้ต่อมาจะยกข้ออ้างตามมาตรา 119 ขึ้นต่อสู้ลูกจ้างเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts:

การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
สาวๆรู้ไว้ดีแน่ คำทำนายนิสัยชายคนรักจากวันเกิด
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท
ทำบัญชีอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย
วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได้จริง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม
สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น
กระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
ทำอย่างไรถึงไม่ให้มีการแจ้งเตือนอย่าง Birthday บน Facebook ของเรา
การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ
กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสะสมปลายปี สูตรหา กำไรสะสมปลายปี
หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป

ใส่ความเห็น