ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 3 แทนใบเสร็จ EXCEL

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Click to rate this post!
[Total: 750 Average: 5]

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

เอกสารประกอบใบแทนใบเสร็จรับเงิน มีอะไรบ้าง

 

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน รับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการจ่ายเงิน สำเนาเช็ค สำเนาใบโอนเงินของธนาคาร
3. เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำเนาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คืออะไร สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนา

 

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน คือ ใบเสร็จจ่ายเงินส่วนมากจะเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และจำนวนเงินไม่มาก และที่สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาการจ่ายเงินได้ เช่น ค่าวินมอเตอร์ไซค์ ค่า เดินทาง ค่าไม้กวาด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนเงินไม่มาก บางครั้งอาจไม่สามาถหาใบเสร็จหรือหลักฐานจ่ายจ่ายได้หากกิจการจำเป็นต้องจ่ายจริง ๆ ก็สามารถมีบัญชี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ บางครั้งในทางบัญชีอาจไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือ บางครั้ง

ทางภาษีก็ไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ต้องดูรายละเอียดจากใบเสร็จทุกครั้งก่อนลงบันทุกบัญชี หากกิจการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วละก็ ต้องดูเป็นพิเศษเนื่องจาก บางครั้งสิ่งที่จ่ายไปแล้วนำมาใช้ในกิจการจริง ๆ ก็สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ หากการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แล้วไม่สามารถนำหลักฐานจากผู้รับเงินมาลงบันชีได้ จำนำไปสู่การจัดทำ “ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน”

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายชำระจริง แต่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จจาก บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็น นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แต่ส่วนมากจะเกิดกับบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่เกิดกับนิติบุคคบล เนื่องจากรูปแบบการทำงานเป็นบริษัท จะต้องมีการออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เขามีรายได้

หากรายจ่ายที่เราจ่ายนั้นไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได้ บริษัทจึงควรจัดทำใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ” ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ

ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าเดินทาง
 2. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก
 3. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสาร
 4. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร
 5. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์
 6. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์
 7. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงาน
 8. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการ
 9. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้า
 10. ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน กรมบัญชีกลาง
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน

การ ออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน จำเป็นต้องมี

ส่วนประกอบ ของใบรับรองแทนใบเสร็จ

รายละเอียดในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทีควรมี

 • ชื่อหัวกระดาษระบุให้ชัดเจน “ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน”
 • ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
 • วัน เดือน ปี
 • รายการที่จ่าย
 • จำนวนเงิน ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
 • หมายเหตุ
 • ชื่อผู้จ่ายชำระเงิน รับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น
 • ชื่อผู้อนุมัติการการจ่ายเงิน

ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน ดังกล่าว

ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร

ดาวน์โหลด ฟอร์มใบรับเงิน ตัวอย่างสรรพากร

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน excel

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน pdf

ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน doc

ใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ.docx

ตัวอย่างใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง ค่ารถโดยสาร
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสารดาวน์โหลดค.docx

ตัวอย่าง ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าอาหารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าล้างแอร์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าจ้างแรงงานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงานดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าบริการใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าสินค้าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้าดาวน์โหลด.docx

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปป

การใช้การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจออนไลน์

social media marketing หมายถึง social media marketing ข้อดี ข้อเสีย social media marketing มีอะไรบ้าง Social Media Marketing ตัวอย่าง social media marketing สมัครงาน social media ใช้ทำการตลาดได้อย่างไร social media marketing ข้อควรระวัง ลักษณะของ social media marketing

Leave a Comment

Scroll to Top