ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน EXCEL 11 ล่าสุด ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงิน

Click to rate this post!
[Total: 1341 Average: 5]

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน คือ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จจ่ายเงินส่วนมากจะเกิดขึ้นกับค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และจำนวนเงินไม่มาก และที่สำคัญไม่สามารถขอบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาการจ่ายเงินได้ เช่น ค่าวินมอเตอร์ไซค์ ค่า เดินทาง ค่าไม้กวาด เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น ค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ และเกี่ยวข้องกับกิจการ จำนวนเงินไม่มาก บางครั้งอาจไม่สามาถหาใบเสร็จหรือหลักฐานจ่ายจ่ายได้หากกิจการจำเป็นต้องจ่ายจริง ๆ ก็สามารถมีบัญชี ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ บางครั้งในทางบัญชีอาจไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือ บางครั้ง ทางภาษีก็ไม่สามรถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ต้องดูรายละเอียดจากใบเสร็จทุกครั้งก่อนลงบันทุกบัญชี หากกิจการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วละก็ ต้องดูเป็นพิเศษเนื่องจาก บางครั้งสิ่งที่จ่ายไปแล้วนำมาใช้ในกิจการจริง ๆ ก็สามารถนำภาษีซื้อมาใช้ได้ หากการจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แล้วไม่สามารถนำหลักฐานจากผู้รับเงินมาลงบันชีได้ จำนำไปสู่การจัดทำ “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน”

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายชำระจริง แต่ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จจาก บุคคลภายนอกได้ ไม่ว่าจะเป็น นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา แต่ส่วนมากจะเกิดกับบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ ที่ไม่เกิดกับนิติบุคคบล เนื่องจากรูปแบบการทำงานเป็นบริษัท จะต้องมีการออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีทุกครั้งที่เขามีรายได้

หากรายจ่ายที่เราจ่ายนั้นไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได้ บริษัทจึงควรจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ” ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ

ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างใบแทนใบกํากับภาษี ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าเดินทาง
 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก
 3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสาร
 4. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร
 5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์
 6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์
 7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงาน
 8. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการ
 9. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้า
 10. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรมบัญชีกลาง
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

การ ออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน จำเป็นต้องมี

ส่วนประกอบ

รายละเอียดในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินทีควรมี

 • ชื่อหัวกระดาษระบุให้ชัดเจน “ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน”
 • ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท
 • วัน เดือน ปี
 • รายการที่จ่าย
 • จำนวนเงิน ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
 • หมายเหตุ
 • ชื่อผู้จ่ายชำระเงิน รับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น
 • ชื่อผู้อนุมัติการการจ่ายเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีกิจการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการเบ็ดเตล็ดแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ ต้องให้พนักงานของกิจการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน ดังกล่าว

ใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากร

ดาวโหลด ฟอร์มใบรับเงิน ตัวอย่างสรรพากร

แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน excel

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน pdf

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน doc

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ.docx

ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่าง ค่ารถโดยสาร
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่ารถโดยสารดาวน์โหลดค.docx

ตัวอย่าง ค่าที่พักใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พักดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าอาหารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหารดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าโทรศัพท์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าล้างแอร์ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าซ่อมแซม ล้างแอร์ดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าจ้างแรงงานใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้างแรงงานดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าบริการใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการดาวน์โหลด.docx

ตัวอย่าง ค่าสินค้าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ค่าสินค้าดาวน์โหลด.docx

 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top