ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) หรือ ใบเสร็จ คือ เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในใบจะ

มักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับชำระเงินเก็บและนำส่งรัฐบาลอีกด้วย 

ใบเสร็จรับเงิน

การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

 1. สามารถออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างถูกต้อง
 2. สามารถออกจากผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีข้อมูลที่อยู่ลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็ก ๆ ที่ได้มาเมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ถือว่าเป็นใบเสร็จและใบกำกับภาษีในใบเดียวกัน 
 • คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี
 • ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ (ระบุ สนง. หรือ สาขา)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออก
 • วันที่ออกใบเสร็จ
 • ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกหรือใบกำกับภาษี
 • จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี(ถ้ามี)

เพิ่มเติม : ผู้ประกอบการจะออกได้ ก็ต่อเมื่อ ให้บริการ หรือเกิดการขายและได้รับเงินตามจำนวนที่ได้ให้บริการ หรือขาย แล้วเท่านั้น ไม่ขอก็ต้องออกให้!! ( มาตรา 127 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร )

สามารถออกคู่กับใบ ต่าง ๆได้ เช่น

 • ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ รับ เงิน
 • ใบส่งของ/ใบเสร็จ รับเงิน เป็นต้น

กรณี ยังไม่มีใช้ในกิจการ : สามารถหาซื้อบิลเงินสดทั่วไป โดยเขียนชื่อบริษัทด้วยลายมือ หรือ การใช้ตารางประทับตราชั่วคราวไปก่อนก็ได้

กรณีปอลม เอกสารปลอม ผิดกฎหมายหรือไม่? หากถามว่าผิดไหม ก็อาจจะตอบได้ไม่ยากในทางความคิด คือ ต้องผิด!! อยู่แล้ว แต่การออกใบปลอม ไม่ได้มีแค่ความผิดเดียวแน่ ๆ แถมส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย หากใบนั้นมีมูลค่าสูง ผมกระทบก็สูงไปตามไปด้วย ซึ้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาจผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ความว่า

ใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้ความผิด ตามกฎหมายอื่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการฟ้องในคดีใดได้บ้างอีกด้วย

กิจการใดบ้างที่ต้องใช้ใบเสร็จ

ใบเสร็จซื้อของ การเขียนใบเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็มีสิทธิออก แต่โดยปกติแล้วหากเป็นกิจการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะใช้ ใบเสร็จ หรือ บิลเงินสด เกือบทั้งหมด หากแต่กิจการของท่านจำเป็นต้อง ประกอบการค้าหรือทำธุรกิจ กับบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านก็ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) เพื่อออก (ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี ) ควบคู่กันไปด้วย

กิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำใบเสร็จ มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องดูว่าเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากกิจการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริง ( มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย และชื่อที่อยู่ผู้รับ ) และ ค่าใช้จ่ายนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการ

บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด

การประกอบกิจการคนเดียวก็สามารถออกใบได้ โดยปกติแล้วการค้าขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อจ่ายเงิน ผู้ขายยื่นของให้ ก็เป็นการจบกระบวนการ แต่!! หากในปัจจุบัน การค้าขายแบบนี้หายากมากขึ้น เนื่องบางครั้งผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินเอง ก็อยากนำค่าใช้จ่าย หรือรายรับนั้น ๆ จากการค้าขายมาใช้สิทธิคำนวณภาษีอีกด้วย

ข้อดี

 1. สร้างความน่าเชื่อถือของกิจการ ธุรกิจของตน
 2. หากมีชื่อร้านสถานที่ ถือเป็นการโฆษณาร้านไปในตัว
 3. เป็นหลักฐานการ รับเงิน/จ่ายเงิน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในตัวสินค้า (คืน/เปลี่ยนได้)
 4. กันผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ลืมว่าได้รับสินค้ามาวันไหน เป็นต้น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างที่ 1

 • วันที่ 1 ม.ค. 63 ซื้อผ้าม่าน จำนวนเงิน 2,350 บาท จาก นาง วิจิตรา
 • วันที่ 17 ม.ค 63. ซื้อกระเบื้องปูพื้น จาก นาย นัฐพร เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา

ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง

ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่ง

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร

ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

ใบเสร็ตรับเงิน ค่าเช่าบ้าน

ตัวอย่างที่ 2

 • วันที่ 8 ม.ค. 63  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท
 • วันที่ 28 ม.ค. 63 ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,780 บาท จากบริษัท พริ้นติ้ง ออฟฟิศ จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล

ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล

ข้อสังเกตุ
 
จะสังเกตเห็นได้ว่า บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด ออก ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี และ หาก บริษัท ปังปอน จำกัด อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(จด vat)ก็สามารถนำ ​“ใบเสร็จรับ เงิน” ใบนี้มาลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อีกด้วย

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบเก่า)
Express (แบบเก่า)
ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบใหม่)
Express (แบบใหม่)

ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

ใบเสร็จรับเงิน doc

ใบเสร็จรับเงินไฟล์word

ใบเสร็จรับเงิน excel ฟรี

ภาษาอังกฤษ Pdf

ภาษาอังกฤษ Word

ภาษาอังกฤษ Excel

คำค้น:ขนาดเล็ก คือ เงินติดล้อ ต้องมีอะไรบ้าง ใบกํากับภาษี ที่ถูกต้อง บริษัท บิลเงินสดdoc บิลเงินสดexcel บิลเงินสดบุคคลธรรมดา บิลบิลเงินสดexcelฟรี บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาdoc บุคคลธรรมดาdownload บุคคลธรรมดาpdf บุคคลธรรมดาword บุคคลธรรมดาสรรพากร แบบฟอร์มpdf แบบฟอร์มใบส่งของ ใบกํากับภาษีexcel ใบกํากับภาษีpdf ใบกํากับภาษีกรมสรรพากร ใบกํากับภาษีคือ ใบกํากับภาษีภาษาอังกฤษ ใบกํากับภาษีสรรพากร ใบกํากับภาษีหมายถึง ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้บุคคลธรรมดา ใบเพิ่มหนี้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

การใช้แผนที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตั้งโรงงานหรือกิจการทางธุรกิจได้อย่างไร?

การวางแผนทางการผลิตและการบริการมี 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนและควบคุมการผลิต production planning and control การทําแผนควบคุมการผลิตหรือการบริการมีขั้นตอนในการดําเนินการกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง การวางแผนและควบคุมการผลิต pdf การวางแผนและควบคุมการผลิตมี กี่ ขั้น ตอน แบบฝึกหัด การวางแผนการผลิตรวม แผนกิจกรรมการผลิตหรือการบริการ คือ การวางแผนและควบคุมการผลิต ppt ใกล้ฉัน ออนไลน์
QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป

คำใดบ้างที่เป็นตัวอย่างของการใช้สระเสียงสั้นในคำนามและคำกริยา?

ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 4 ชนิดและหน้าที่ของ คํา ในประโยค ป. 3 หน้าที่ของคำ 7 ชนิด ชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค ม.1 ppt เป็น เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 12 ชนิด ที่ เป็นคําชนิดใด ชนิดของคํา 7 ชนิด ออนไลน์
เทคนิคแนะตัวเอง

แนะนำตัวเอง 7 ไอ เดีย วิธี ให้น่าสนใจ ยาวๆ

แนะนำตัวเอง ไอ เดีย แนะนำตัว เอง วิธีแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ แนะนำตัวเอง ยาวๆ แนะนำตัว เอง ภาษาไทย แนะนำตัว เอง ภาษาอังกฤษ ข้อความ แนะนำตัว เอง แผนผัง แนะนำตัว เอง ทำ ประวัติ แนะนำตัว เอง แนะนำตัวเองมีอะไรบ้าง การเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง วิธีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน

ฝันว่าเก็บผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง 7 เลขเด็ด ไปเที่ยว

ฝันว่า เก็บ กระเป๋าเดินทาง เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้า เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้าจะไปเที่ยว ฝันว่าเก็บ กระเป๋า ไปต่างประเทศ ฝันว่ากระเป๋า ใส่ เสื้อผ้าหาย ฝันเห็นกระเป๋าเสื้อผ้า ฝันว่าจัดกระเป๋าเดินทาง ฝันว่า เก็บเสื้อผ้าใส่ถุง

ChatGPT มีการใช้งานในการสร้างซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หรือไม่?

chatgpt ใช้ยังไง chatgpt ทําอะไรได้บ้าง chatgpt ย่อมาจาก chatgpt คืออะไร chatgpt ภาษาไทย chat gpt ภาษาไทย ฟรี chat gpt ภาษาไทย วิธีใช้ chatgpt คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไร ความสามารถ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์ 7 ส่วน ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ หน้าที่ ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ใบงานส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ภาษาอังกฤษ ปุ่มปรับภาพละเอียด ทําหน้าที่ หลอดไฟ กล้องจุลทรรศน์ หน้าที่ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
Scroll to Top