ใบเสร็จรับเงิน รูปแบบ ตัวอย่าง ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม doc

Click to rate this post!
[Total: 11769 Average: 5]

ใบเสร็จรับเงิน คือ

ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt) หมายถึง หรือ ใบเสร็จ เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในใบเสร็จรับเงินทั่วไปมักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับชำระเงินเก็บและนำส่งรัฐบาลอีกด้วย

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ฟรี

ใบเสร็จรับเงิน

ลักษณะของใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง มีลักษณะอย่างไร ใบเสร็จรับเงินอาจจำแนกตามลักษณะการออกเอกสารได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 1. บเสร็จรับเงิน ที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างถูกต้อง
 2. บิลเหลือง หรือ ใบเสร็จรับเงิน จากผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีข้อมูลที่อยู่ลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็ก ๆ ที่ได้มาเมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีในใบเดียวกัน 

วิธีออกใบเสร็จรับเงิน

ผู้ประกอบการจะออกใบเสร็จรับเงินได้ ก็ต่อเมื่อ ให้บริการ หรือเกิดการขายและได้รับเงินตามจำนวนที่ได้ให้บริการ หรือขาย แล้วเท่านั้น ไม่ขอก็ต้องออกให้!! ( มาตรา 127 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร )

หมายเหตุ

ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการรับเงิน ที่ผู้ขาย ออกให้กับผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ออกใบเสร็จเมื่อมีการซื้อขายเกิน 100 บาท สงสัยเพิ่มเติมติดต่อสอบถาม PANGPOND.COM

ส่วนประกอบของใบเสร็จรับเงิน

 1. คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี
 2. ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ (ระบุ สนง. หรือ สาขา)
 3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 4. วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 5. ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
 6. รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 7. จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี(ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงินออกคู่กับ ?

ใบเสร็จรับเงิน สามารถออกคู่กับใบต่าง ๆได้ เช่น

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

กรณียังไม่มีใบเสร็จใช้ในกิจการ

สามารถหาซื้อบิลเงินสดทั่วไป โดยเขียนชื่อบริษัทด้วยลายมือ หรือ การใช้ตารางประทับตราชั่วคราวไปก่อนก็ได้

ใบเสร็จรับเงินปลอม

การออกใบเสร็จปลอม ผิดกฎหมายหรือไม่?

ใบเสร็จรับเงินปลอม
ใบเสร็จรับเงินปลอม

หากถามว่าผิดไหม ก็อาจจะตอบได้ไม่ยากในทางความคิด คือ ต้องผิด!! อยู่แล้ว แต่การออกใบเสร็จปลอม ไม่ได้มีแค่ความผิดเดียวแน่ ๆ แถมส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย หากใบเสร็จนั้นมีมูลค่าสูง ผมกระทบก็สูงไปตามไปด้วย ซึ้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาจผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ความว่า

ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้ความผิด ตามกฎหมายอื่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการฟ้องในคดีใดได้บ้างอีกด้วย

กิจการใดบ้างที่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จซื้อของ การเขียนใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็มีสิทธิออกใบเสร็จรับเงิน แต่ โดยปกติแล้วทั่วไปแล้ว หากเป็นกิจการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะใช้ ใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด เกือบทั้งหมด
แต่หากกิจการของท่านจำเป็นต้อง ประกอบการค้าหรือทำธุรกิจ กับบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านก็ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) เพื่อออก (ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ) ควบคู่กันไปด้วย

ใบเสร็จรับเงิน ใช้ลงภาษี

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินกิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
กิจการที่อยู่ในระบบ สามารถนำมาลงค่าใช่จ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องดูว่าเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากกิจการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริง ( มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย และชื่อที่อยู่ผู้รับ ) และ ค่าใช้จ่ายนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการ

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา

การประกอบกิจการคนเดียวก็สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ โดยปกติแล้วการค้าขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อจ่ายเงิน ผู้ขายยื่นของให้ ก็เป็นการจบกระบวนการ แต่!! หากในปัจจุบัน การค้าขายแบบนี้หายากมากขึ้น เนื่องบางครั้งผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินเอง ก็อยากนำค่าใช้จ่าย หรือรายรับนั้น ๆ จากการค้าขายมาใช้สิทธิคำนวณภาษีอีกด้วย

ข้อดีของการที่บุคคลธรรมดาออกใบเสร็จรับ

 1. สร้างความน่าเชื่อถือของกิจการ ธุรกิจของตน
 2. หากมีชื่อร้านสถานที่ ถือเป็นการโฆษณาร้านไปในตัว
 3. เป็นหลักฐานการ รับเงิน/จ่ายเงิน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในตัวสินค้า (คืน/เปลี่ยนได้)
 4. กันผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ลืมว่าได้รับสินค้ามาวันไหน เป็นต้น

ข้อควรระวัง

การออกใบเสร็จรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับ หรือบิลเงินสดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อกรมสรรพากรได้ เพียงแต่จะต้องเป็นเอกสารที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

ตัวอย่างการออกใบเสร็จ

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลธรรมดา รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

 • วันที่ 1 ม.ค. 63 ซื้อผ้าม่าน จำนวนเงิน 2,350 บาท จาก นาง วิจิตรา
 • วันที่ 17 ม.ค 63. ซื้อกระเบื้องปูพื้น จาก นาย นัฐพร เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา
ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา
ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา
ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา
ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่ง
ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่ง
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร
ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร
ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็ตรับเงิน ค่าเช่าบ้าน
ใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าบ้าน

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามบริการ ได้ที่ PANGPOND.COM มีบริการสอบถาม ปรึกษาบัญหา ฟรี!

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินจากนิติบุคคล

 • วันที่ 8 ม.ค. 63  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท
 • วันที่ 28 ม.ค. 63 ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,780 บาท จากบริษัท พริ้นติ้ง ออฟฟิศ จำกัด

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล
ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล
ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล
ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล

ข้อสังเกตุ

จะสังเกตเห็นได้ว่า บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด ออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และ หาก บริษัท ปังปอน จำกัด อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(จด vat)ก็สามารถนำ ​“ใบเสร็จรับเงิน” ใบนี้มาลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อีกด้วย

ใบเสร็จรับเงิน ลงค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ ?

 • กิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
 • กิจการที่อยู่ในระบบ สามารถนำมาลงค่าใช่จ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องดูว่าเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากกิจการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริง ( มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย และชื่อที่อยู่ผู้รับ ) และ ค่าใช้จ่ายนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาไทย
ใบเสร็จรับเงิน ภาษาไทย ทั้งนี้เรามีตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ
ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน โปรแกรม Express

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบเก่า)
ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบเก่า)
ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบใหม่)
ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบใหม่)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ฟรี ใบเสร็จรับเงิน ภาษาไทย ใบเสร็จรับเงิน ออนไลน์

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน pdf

ใบเสร็จรับเงินไฟล์ word

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน Excel

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ Pdf

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ Word

แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ Excel

(Visited 42,144 times, 40 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top