ใบส่งของ 2 ใบส่งสินค้า ล่าสุด แบบฟอร์มใบส่งสินค้าชั่วคราว excel ใบส่งของชั่วคราว

Click to rate this post!
[Total: 224 Average: 5]

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ

ใบส่งสินค้าชั่วคราว
ใบส่งสินค้า ชั่วคราว

ใบส่งสินค้าชั่วคราว (Temporary delivery note) หมายถึง เอกสารที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ส่งให้กับผู้รับสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีความเข้าใจและตกลงรวมกัน ไม่สามารถนำมาลง บันทึกบัญชี หรือ เป็นเอกสารที่ใช้ทางภาษีได้

บิลส่งของ
บิลส่งของ

ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่าน ๆ หู แต่ ไม่ทราบความหมาย ความสำคัญจริง ๆ ของใบส่งของ หรือบางกิจการไม่ได้ใช่เอกสารชนิดนี้แต่ได้รับมา ก็ไม่รู้จะลงบันชีอย่างไร

ใบส่งของ คือ

ใบส่งของชั่วคราว เป็นเอกสาร ที่ธุรกิจบางประเภท จะต้องใช้แล้วจำเป็นต้องใช้มัน ถือเป็นเอกสารที่รับรู้ระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขายเท่านั้น ไม่ได้มีผลทางภาษีจากกรมสรรพากร แต่อย่างใด แต่!! ก็อาจจะนำมาเป็นหลักฐานทางภาษีหากมีการตรวจสอบสินค้า หรือรายได้ ค่าใช้จ่าย ของใบส่งของชั่วคราวใช้เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจตามมาได้อีก หากเกิดการผิดตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ของ รายการสินค้าที่ส่งมา จำนวน ราคาที่จ่าย หรือรายละเอียดต่าง ๆ

ใบส่งของ 

ใบส่งของ คือ (Delivery note) หรือใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้ส่ง (ผู้ขาย) ใช้เป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า รายละเอียดภายในใบส่งสินค้าก็จะเป็นชนิดของสินค้า จำนวนของสินค้า ลักษณะของสินค้าที่ถูกส่งมอบ เอกสารใบส่งของมีความสำคัญมากเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ส่งของ และผู้รับของไม่ว่าจะเป็นจำนวนของสินค้าที่ไม่ถูกต้อง ลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงในใบส่งของ

หากใบส่งของนั้นไม่ระบุจำนวนเงินก็ไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่หากต้องการลงบันทึกบัญชีจะต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบ และระบุให้ชัดเจน ก็จะสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ตัวอย่างการเขียนใบส่งของ

แบบฟอร์มใบส่งของ ใบวางบิล
แบบฟอร์มใบส่งของ ใบวางบิล

อดีตใบส่งของหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมใบส่งของ มาช่วยในการส่งของมาขึ้น เมื่อต้องการจัดทำเอง ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างใบส่งของ
ตัวอย่างใบส่งของ

ใบส่งสินค้าชั่วคราวประกอบด้วย

  • ชื่อบริษัทของผู้ส่ง
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • ชื่อ ที่อยู่ของลูกค้า
  • เล่มที่/เลขที่
  • วันที่
  • วันครบกำหนด
  • เครดิต
  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รายการสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า
  • ลายเซ็นผู้รับสินค้า และผู้ส่งสินค้า และลงวันที่เซ็น 

ดาวโหลดใบส่งสินค้า

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว doc

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว xls

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว pdf

ใบส่งสินค้า ชั่วคราว ภาษาอังกฤษ ใบส่งสินค้า ภาษาอังกฤษ 

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ doc

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ xls

ใบส่งของชั่วคราว ภาษาอังกฤษ pdf

 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top