ใบลดหนี้ ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ยื่นย้อนหลัง

Click to rate this post!
[Total: 3729 Average: 5]

ใบลดหนี้ หมายถึง

ใบลดหนี้ (Credit Note) คือ ใบที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อเพื่อลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ เช่น การเกิดเหตุการณ์สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง แต่ผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเต็มจำนวน ผู้ขายจึงมีหน้าที่ออกใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อตามราคาที่ตกลงกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

pangpond 2
ใบลดหนี้

เคยสงสัยหรือไม่ว่า ใบลดหนี้ ใช้งานตอนไหน ?
ทำไม ต้องมีใบลดหนี้

ใบลดหนี้ใช้อย่างไร?

ใบลดหนี้ หากจะเข้าใจทั่วๆไป ก็คือการลดราคาลงจากเดิมที่ซื้อ ไว้อยู่แล้ว และใจความสำคัญของใบลดหนี้ ส่วนมากจะต้องคำนึงถึง ภาษีที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ ยังไม่เกิดขึ้น เพราะมีผลในการคำนวณภาษี หากใบลดหนี้ที่ได้รับมาไม่ถูกต้อง หรือ นำมาใช่โดยไม่จำเป็นก็ไม่สามารถนำมาใช่ได้ เพราะ ใบลดหนี้ ถือเป็นใบกำกับภาษีอย่างหนึ่ง (หากบริษัทนั้นอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้ที่มีสิทธิออกใบลดหนี้ได้

 1. ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดVAT)
 2. ขายสินค้า หรือ ให้บริการ โดยมีการออกใบกำภาษีอย่างถูกต้องแล้ว
 3. หลังให้บริการ หรือ ขายสินค้า ผิดพลาด เช่น  (ตาม คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542)
  • มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจาก
  • สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน
  • ชำรุดเสียหาย ขาดจำนวน
  • คำนวณราคาสินค้าผิดพลาด (สูงเกิน)
  • อื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
  • ชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง 

ข้อควรระวัง ในออกใบลดหนี้

  • ใบลดหนี้ ควรออกในเดือนภาษีที่มีการซื้อขาย เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ให้ออกในเดือนถัดไปได้ (แล้วแต่คำส่งกรมสรรพากร)
  • เมื่อได้จำนวนเงินที่ลดแล้ว นำไปคำนวณภาษีใหม่ ในเดือนภาษีที่เกิดใบลดหนี้
  • บุคคลที่ออก ใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ภาษีตามจำนวนนั้นๆ

ใบลดหนี้ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1. คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
  (3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  (4) วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
   (5) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม รวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่มถ้ามี มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสองและจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
   (6) คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้
   (7) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนดให้นำมาตรา 86/4 วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้ถือว่าใบลดหนี้ตามมาตรานี้เป็นใบกำกับภาษี

ตัวอย่างการออกใบลดหนี้

การบันทึกบัญชีเมื่อได้รับใบลดหนี้ (บริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรณี ซื้อ-ขายเงินสด

วันที่ 1.ม.ค.63 บริษัท A ได้ซื้อสินค้า มูลค่า 10,000 บาท จากบริษัท  B  โดยชำระเป็นเงินสด ให้บริษัท B ในวันที่ 1.ม.ค.63 ทันที 

1.ม.ค.63   บริษัท A บันทึกบัญชี

Dr.สินค้า                         10,000.-

      ภาษีซื้อ                            700.-

Cr.เงินสด                               10,700.-

บริษัท B บันทึกบัญชี

Dr.เงินสด                         10,700.-

 Cr.ภาษีขาย                               700.-

       รายได้จากการขาย          10,000.-

1
ตัวอย่างการเปิดบิลขาย

ต่อมา บริษัท A ได้ของไม่ตรงตามที่ต้องการ สินค้าเกิดชำรุดเสียหายบางส่วน จึงติดต่อบริษัทB บริษัท B ได้ขอสรุปว่าจะออกใบลดหนี้ให้บริษัท A 

12.ม.ค.63  บริษัท A บันทึกบัญชี

Dr.เงินสด                            535.-

Cr.ภาษีซื้อ                               35.-

      สินค้า                                500.-

         บริษัท B บันทึกบัญชี

Dr.รายได้จากการขาย      500.-

     ภาษีขาย                              35.-

Cr.เงินสด                                535.-

ตัวอย่างใบลดหนี้ (ออกใบลดหนี้ภายในเดือนภาษีซื้อ-ขาย)

*หมายเหตุ* กรณีออกใบลดหนี้ โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา 90(12) แห่งประมวลรัษฎากร

(Visited 5,138 times, 19 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top