แสงเกิดจากอะไร สมบัติของแสง

11 แสงเกิดจากอะไร สมบัติของแสงรังสีของแสง?

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

แสงเกิดจากอะไร

แสงเกิดจากกระบวนการของแม่เหล็กที่ตั้งอยู่ในอะตอม ที่ถูกกระตุ้นให้เคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วน ซึ่งทำให้อิเล็กตรอน (electron) ภายนอกอะตอมหรือโมเลกุลเคลื่อนที่ แม้ว่ากระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในระดับไมโครสกอปสุดเล็ก แต่การกระจัดการของอิเล็กตรอนมีผลที่สำคัญต่อสิ่งที่เรามองเห็นและรับรู้เป็นแสง.

เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากสถานะพื้นฐานที่ต่ำกว่าไปสู่สถานะพิสัยที่สูงขึ้น พลังงานที่ถูกส่งออกมาจะเป็นรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กและคลื่นอิเล็กตรอน คลื่นเหล่านี้เป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงที่ตามสามารถมองเห็นได้ และถูกเรียกว่า “คลื่นแสงที่มองเห็น” หรือ “คลื่นแสงที่ระหว่าง 380 ถึง 750 นาโนเมตร.”

เมื่อคลื่นแสงที่มองเห็นกระทบกับสายตาของเรา มันสามารถกระจาย สะท้อน หรือถูกดูดซึมโดยวัตถุต่าง ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุรอบตัวเราได้. กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไมโครวินาทีเดียว และเกิดซ้ำๆ กันเพื่อสร้างรูปภาพและความรู้สึกที่เรามักพบในการมองเห็น.

สมบัติของแสง

แสงเป็นรูปแบบของพลังงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ทำให้เราสามารถรับรู้และมองเห็นโลกรอบตัวเราได้ นี่คือสมบัติสำคัญของแสง

 1. เป็นคลื่นและอนุภาค แสงมีลักษณะคลื่นและอนุภาคพร้อมกัน ทฤษฎีควอนตัมได้ช่วยในการอธิบายพฤติกรรมของแสงเป็นอนุภาคเล็กๆ ที่เรียกว่า “ฟอตอน” (photon) แต่ในสถานการณ์หลาย ๆ กรณี เรายังใช้คลื่นแสงในการอธิบายฟีนอเมนอันตรายของแสง.

 2. การสะท้อน แสงสามารถสะท้อนกลับมาหลังกระทบกับพื้นผิว การสะท้อนของแสงเป็นสามารถเห็นได้เป็นระยะทางเมื่อแสงสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่สะท้อนหรือกระทบอยู่บนพื้นผิว ตัวอย่างเช่นกระจกและกระจกเงา.

 3. การผ่าน แสงสามารถผ่านวัตถุบางชนิดได้ การผ่านขึ้นอยู่กับความหนาของวัตถุและความต่างระหว่างดีและสามารถเต็มที่ของวัตถุ.

 4. การสะท้อนทางเรียน แสงมีการสะท้อนทางเรียนเมื่อกระทบกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ การสะท้อนทางเรียนเป็นที่เกิดขึ้นเมื่อแสงตกมาอยู่ในมุมที่มากกว่ามุมสะท้อนทางเส้นตรง.

 5. การทำให้เกิดเงา แสงสร้างเงาเมื่อเข้าสัมผัสกับวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่าน โดยการป้องกันแสงจากการกระจายที่พื้นผิว.

 6. การส่งทอดอากาศ แสงสามารถส่งทอดอากาศเช่นเสียงพูดผ่านการแพร่กระจายของสารตัวทำละลายในอากาศ.

 7. การทำให้สี แสงที่ผ่านผลกระจายของสารเคมีหรือการกระจายของตะกั่ว สามารถทำให้สัมผัสกับสีต่าง ๆ.

 8. การยับยั้งเอฟเฟกต์ แสงสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่ทำให้วัตถุดูเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การลามสีแสงเมื่อผ่านเรศวรส์.

 9. การปรับสมดุลเข้ารับกับร่างกาย แสงสามารถส่งสัญญาณให้กับระบบสายตาและสมดุลเข้ารับกับร่างกายของเรา เช่น การเพิ่มหรือลดความสว่างของแสงเมื่อเราอยู่ในสภาวะแสงสว่างหรือแสงมืด.

 10. การผลิตพลังงาน แสงอาทิตย์ (แสงแดด) เป็นแหล่งที่มาของพลังงานทางไฟฟ้าผ่านการใช้เซลล์แสงอาทิตย์.

 11. การเผาไหม้ แสงที่มีความพลังพอสำหรับกระตุ้นสารเคมีในวัตถุสามารถทำให้วัตถุเกิดการเผาไหม้ได้.

สมบัติเหล่านี้ทำให้แสงเป็นปัจจัยสำคัญในการรับรู้และเข้าใจโลกรอบตัวเรา และมีบทบาทมากในหลายด้านของชีวิตประจำวันและสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

รังสีของแสง คือ

รังสีของแสงเป็นการกระจายและแผ่รังสีออกจากแหล่งแสงหรือส่วนของสารเรียกว่า “รังสีเครือข่าย” (emission spectrum) โดยมีลักษณะเป็นแบบช่วงความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านวัตถุและถูกกระจายและแผ่รังสีออกมา

ตัวอย่างที่น่าจับตามองคือรังสีเครือข่ายที่เกิดขึ้นเมื่อแสงส่วนมาจากดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มของแอตอมในชั้นอกเสีย ขณะที่กำลังเคลื่อนที่จากชั้นในสู่ชั้นนอก (การกระทบรังสีของเข็มที่กำลังเคลื่อนที่ไปยังชั้นนอก) นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้รังสีเครือข่ายนี้เพื่อศึกษาสมบัติและส่วนประกอบของสารในดวงอาทิตย์ได้

นอกจากนี้ รังสีเครือข่ายยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาระบบต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์เช่น ฟิสิกส์ คีมีสตรี และอื่น ๆ รังสีเครือข่ายช่วยให้เราเข้าใจการกระจายและแผ่รังสีของพลังงานที่แตกต่างกันตามความยาวคลื่นและลักษณะของสาร นำมาใช้ในการวิเคราะห์และการวิจัยต่าง ๆ อย่างเช่นการวิเคราะห์สมบัติของวัตถุ การระบุสารต่าง ๆ และการศึกษากระบวนการทางกายภาพของสารต่าง ๆ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com