แบบฟอร์มการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและหนังสือบริคณห์สนธิ

[Total: 0    Average: 0/5]

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( แบบ บอจ.1 )

แบบ บอจ บอจ1-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj1.pdf

 

แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ( ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน )

แบบคำรับรอง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_certify.pdf

 

หนังสือบริคณห์สนธิ ( แบบ บอจ.2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj2.pdf

 

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง ( แบบ บอจ.3 )

บอจ.3-1 บอจ.3-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj3.pdf

 

กรรมการเข้าใหม่ ( แบบ ก. )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_k.pdf

 

รายละเอียดวัตถุประสงค์ ( แบบ ว. )

แบบ-ว

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v.pdf

 

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( แบบ บอจ.5 )

บอจ5

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_boj5.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม ( แบบ ว. 1 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v1.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ ( แบบ ว. 2 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v2.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ( แบบ ว. 3 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v3.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม ( แบบ ว. 4 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v4.pdf

 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ( แบบ ว. 5 )

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_v5.pdf

 

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting_new.pdf

 

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ-1 ข้อบังคับ-2

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/from_meeting2_new.pdf

 

หลักฐานการรับชำระค่าหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/sharepayment.pdf

 

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษํท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_ssch1.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ ( บริษัทจำกัด )

หนังสือมอบอำนาจ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/form_bj_powner.pdf

 

ตัวอย่างรายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/list.pdf

 

♠♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣ Thanks You ♥♣♦♠♥♣♦♠♥♣♦

 

 

 

(Visited 956 times, 1 visits today)

Related posts:

การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
จัดการอย่างไรดี เมื่อเป็นหนี้นอกระบบ
เทรนด์การตลาดในยุค 2017
วิธีการเงินสดย่อย
การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 1
ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร
วิธีบำบัดอาการทรมาน จากประจำเดือน
การนำตั๋วเงินรับไปขายลด
หนี้สินระยะยาวใด? ที่ถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนได้
กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
Wind and solar power are even more expensive than is commonly thought

ใส่ความเห็น