แนวทางในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละประเภท

[Total: 0    Average: 0/5]

เราสามารถปรับปรุงบัญชีในกรณีใดบ้าง ซึ่งการปรับปรุงบัญชีจะมีการปรับปรุงรายการที่บันทึกไว้ รายการที่เกิดจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด รวมถึงปรับปรุงบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาในการจัดทำงบการเงินที่ยังไม่ได้บันทึกรายการค้าไว้ จึงต้องบันทึกรายการรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง

สำหรับรายการปรับปรุงบัญชีเมื่อวันสิ้นงวดมีรายการต่าง ๆ ดังนี้

1.รายได้ค้างรับ

รายได้ค้างรับคือรายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับเงินในงวดนี้ อาจได้รับชำระในงวดบัญชีถัดไป เมื่อรับรู้รายได้ในส่วนนี้กิจการจะต้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

2.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินในรอบนี้  จึงต้องทำการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

3.รายได้รับล่วงหน้า

เป็นรายได้ที่กิจการได้รับเงินล่วงหน้า แต่ยังให้บริการแก่ลูกค้าไม่เสร็จสิ้น ดังนั้น เมื่อกิจการได้รับเงินล่วงหน้ามา จึงต้องทำการบันทึกรายการรายได้รับล่วงหน้า เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

4.ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินล่วงหน้าไป โดยที่ยังได้รับบริการไม่ครบ จึงต้องมีการบันทึกรายการนี้ ตามความเป็นจริง

5.ค่าเสื่อมราคา

จะกระทำทุกวันสิ้นงวด โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ คนทำบัญชี ควรรู้ว่าหน่วยงานของตนกำหนดการคิดค่าเสื่อมเป็นอย่างไรและทำการคิดค่าเสื่อมให้ถูกต้อง โดยเดบิตค่าเสื่อมราคาและเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม

6.ค่าตัดจำหน่าย

เป็นการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่มีตัวตน หรือมีประมาณการอายุการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจไม่เกิน 20 ปี เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

7.วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

วัสดุสิ้นเปลืองเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยใช้แล้วหมดไป การที่กิจการจะบันทึกรายการที่เบิกไปใช้ทุกครั้ง ย่อมทำให้เกิดการบันทึกรายการบ่อยครั้ง ดังนั้น จะทำการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวด  โดยทำการตรวจนับวัสดุคงเหลือในวันสิ้นงวดว่าเหลือเท่าใด ระหว่างงวดใช้ไปเท่าไร โดยเทียบกับวัสดุสิ้นเปลืองยกมาต้นงวด

8.หนี้สงสัยจะสูญ

เป็นการประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ โดยเดบิตหนี้สงสัยจะสูญ และเครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

9.การแก้ไขข้อผิดพลาด

กิจการอาจมีการบันทึกบัญชีผิดพลาด จึงต้องทำการแก้ไขในวันที่พบข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขในวันสิ้นงวดก็ได้

การจะปรับปรุงบัญชีได้ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้และหลักการบัญชีสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดและทำการปรับปรุงบัญชีได้ ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้งบการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ คนทำบัญชีควรทำบัญชีอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้พบข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ต้นไม้มงคลบนโต๊ะทำงาน 2#
ยากไปไหม??เมื่อต้องเปิดบริษัทใหม่…แล้วต้องทำบัญชีเอง?
หาวิธีไหนดี??? ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!
เราจะหาความรู้เกี่ยวกับบัญชีได้จากที่ไหน?
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
แนวคิดและพื้นฐานในการทำบัญชี
ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ
ข้อคิดของการทำบัญชีให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
เรียนรู้เรื่องผู้จัดทำบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ
หลักการพื้นฐานของบัญชีที่รู้ไว้ได้ประโยชน์
ทำไมต้องทำบัญชี
วิธีในการปลดหนี้บัตรเครดิตได้แบบง่าย ๆ
เคล็ดลับการเรียนบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ
ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ใส่ความเห็น