สัญญายื่มเงินกรรมการ ไม่มี ดอกเบี้ย เอกสารเงินยืม

สัญญากู้ยืมเงินกรรมการ
Click to rate this post!
[Total: 428 Average: 5]

 เอกสารเงินยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ ?
กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายค่ะ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 14 กันยายน 2022

Scroll to Top