แบบฟอร์มสัญญายื่มเงิน ไม่มีดอกเบี้ย 7 เอกสารเงินยืมกรรมการ การลงบริษัท มีหลักประกัน

สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ
Click to rate this post!
[Total: 4314 Average: 5]

 เอกสารเงินยืมกรรมการ

 เอกสารเงินยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่ ?
กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายค่ะ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 20 ตุลาคม 2021

Scroll to Top