เอกสารการหย่า 4 จดทะเบียน เลิกกัน ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารการหย่า
Click to rate this post!
[Total: 2877 Average: 5]

เอกสารการหย่า

เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสำคัญการสมรส
 3. หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
 4. พยานบุคคลจำนวน 2 คน

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ

 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
 2. การจดทะเบียนหย่า
 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส

การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ

 1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนหย่า ต่างสำนักทะเบียน
 2. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนหย่า

 • กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
      * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
      * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน
 • กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
      * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
      * คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
      * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน
 • กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
      * หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมี เงื่อนไขให้ไปจด
        ทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด
การหย่า
การหย่า

การจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

 1. การรับเรื่อง
      – คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร(ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือ หย่าแล้วยื่นคำร้องตามแบบ คร.1 พร้อมหนังสือหย่า
        ต่อนายทะเบียน
      * ป.พ.พ.ม. 1514,1520,1522
      * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศห 2541ข้อ 6,8 ผู้รับผิดชอบ “เจ้าหน้าที่”
 2. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
      2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สำหรับบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย
           หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
      2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
      2.3 ใบสำคัญการสมรส (คร.3) หรือสำเนาทะเบียนสมรส
      2.4 หนังสือหย่าหรือข้อตกลงการหย่า ที่มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน
      2.5 พยานอย่างน้อย 2 คน
      * ป.พ.พ. ม.1514
      * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 8,20(1) ผู้รับผิดชอบ “เจ้าหน้าที่”
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
     3.1 คู่หย่าแสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า
      3.2 คำพิพากษาของศาลซึ่งผู้ร้องนำหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียน ผู้รับผิดชอบ “เจ้าหน้าที่”
 4. ผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน
     – นายทะเบียน (นายทะเบียน/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต หรือผู้รักษาราชการแทน 
                * กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ผู้รับผิดชอบ “นายทะเบียน”
 5. ชี้แจ้งผลการจดทะเบียนหย่า
     – นายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ
 6. การลงรายการให้ทะเบียน
     6.1 ลงรายการด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่า (คร.6) และ ใบสำคัญการหย่า (คร.7) หากผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์
           จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร หรือเรื่องอื่นให้นายทะเบียนพิมพ์รายละเอียดนั้นไว้ในช่องบันทึก 
      6.2 เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่าแล้ว หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนการสั่งพิมพ์ – กรณีไม่มีการแก้ไขและได้
           สั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีก อันจะเป็นการป้องกันการแก้ไข หรือลบข้อมูลโดยมิชอบเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้
           สั่งพิมพ์ทกหะเบียนการหย่า (คร.6) และใบสำคัญการหย่า คร.7 เพื่อให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อใน คร.6 และ คร.7 แล้วมอบ 
           คร.7 ให้คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ
                * ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบรัว พ.ศ.2541 ข้อ 20 ผู้รับผิดชอบ “นายทะเบียน”, “เจ้าหน้าที่” แล้วมอบ คร.7 ให้ คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ
 7. เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้วให้นายทะเบียนเก็บ
       – รักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงลำดับตามเลขทะเบียน โดยมิให้ทำลายเพราะเป็น เอกสารสำคัญ
          ทางกฎหมาย ซึ่งใช้รับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องนายทะเบียนไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ อีกเพราะมีข้อมูลอยู่ในเครื่องแล้ว
 8. กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าหรือระบบการสื่อสารขัดข้อง
         – ให้ถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือ ลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) แต่ต้องนำมาจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนหย่า ดังกล่าวไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งภายหลังผู้รับผิดชอบ “นายทะเบียน”, “เจ้าหน้าที่”
 9. การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียน 

       มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. สำนักทะเบียนแห่งแรกถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) จากนั้นถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ก.
 2. สำนักทะเบียนแห่งที่สอง
     2.1 ถือปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นข้อ 5-8 และ
      2.2 ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ข.
                * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ21 ผู้รับผิดชอบ “นายทะเบียน”, “เจ้าหน้าที่”
ขอบคุณที่มาบทความ:bora.dopa.go.th วันจันทร์, 30 พฤษภาคม 2565
ปก newspaper

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ วันนี้ พาดหัวข่าว ภาพ ออนไลน์

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รวมหนังสือพิมพ์ (นสพ) นสพ.ทั่วไป นสพ.ออนไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.กีฬา หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ รายปักษ์ นสพ.ธุรกิจรายวัน หน่วยงานราชการ รายชื่อสายการบิน รายชื่อเครือข่ายอินเตอร์
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
เรียนบัญชี

เรียนบัญชี เงินเดือน 10 ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชีเบื้องต้น เรียนบัญชีที่ไหนดี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน เรียนบัญชียากไหม เรียนบัญชี เสาร์ อาทิตย์ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี คณะอะไร เรียนบัญชีที่ไหนดี

วิธีการสร้างและบำรุงสุขภาพจิตผ่านศิลปะและความสนใจทางสร้างสรรค์ (Art Therapy and Creative Pursuits)

การทำ กลุ่ม ศิลปะ บำบัด ศิลปะ บำบัด ความเครียด ศิลปะบําบัด วัตถุประสงค์ ศิลปะบำบัด ระบายสี กิจกรรมศิลปะบําบัด จิตเวช กลุ่มศิลปะบําบัด จิตเวช ศิลปะบำบัด โรคซึมเศร้า ศิลปะ บำบัด มีอะไรบาง
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร

Leave a Comment

Scroll to Top