1 เส้นใย สังเคราะห์ แผ่น คือ คุณสมบัติ ข้อดี เสีย

เส้นใย
Click to rate this post!
[Total: 1039 Average: 5]

เส้นใย

เส้นใย (Fibers)

เส้นใยธรรมชาติ

            เส้นใยธรรมชาติ (Natural fibers) เป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ประโยชน์กันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเส้นใยธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้เป็นพอลิเมอร์ที่อยู่ในพืช สัตว์ และจากสินแร่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เส้นใยเซลลูโลสที่มีอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ ป่าน ปอ ลินิน ฝ้าย นุ่น เส้นใย สับปะรด ใยมะพร้าว เป็นต้น เส้นใยโปรตีนที่มาจากสัตว์ ได้แก่ ขนแกะ ขนแพะ และเส้นใยไหมซึ่งมาจากรังที่หุ้มตัวไหม เป็นต้น

Fibers
เส้นใย
เส้นใย Fibers

เส้นใยสังเคราะห์
เส้นใยสังเคราะห์

เส้นใยจากธรรมชาตินี้มีข้อดี คือ น้ำหนักเบา เป็นฉนวนความร้อนที่ดี ใส่สบาย ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความสวยงามเฉพาะตัว แต่มีข้อเสีย คือ คุณภาพไม่คงที่ ไม่ทนความร้อน ดูดความชื้น ไม่ทนต่อสารเคมี ผลิตได้ครั้งละไม่มาก และมีปัญหาเรื่องเชื้อราและจุลลินทรีย์ได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมีการพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ขึ้น เพื่อนำมาใช้ทดแทนข้อด้อยต่างๆ ของเส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยสังเคราะห์

              เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic fibbers) เป็นเส้นใยสังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการทางเคมี ซึ่งมีกระบวนการผลิตคล้ายกับการผลิพลาสติก คือ เริ่มจากการนำวัตถุดิบมาสังเคราะห์เป็นมอร์นอเมอร์ก่อน จากนั้นจึงนำมาผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชันไปเป็นพอร์ลิเมอร์ โดยมีความแตกต่างจากการผลิตพลาสติก คือ เส้นใยสังเคราะห์จะใช้วิธีการฉีดพอลิเมอร์ที่หลอมเหลวออกมาเป็นเส้นใยที่ยาวต่อเนื่องกัน

เส้นใยธรรมชาติ
เส้นใยธรรมชาติ

              เส้นใยสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ซึ่งเกิดจากมอร์นอเมอร์ที่แตกต่างกัน 2 ชนิดที่ไม่มีพันธะคู่ระหว่างอะตอมของคาร์บอน แต่จะเป็นมอร์นอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันพิเศษ เช่น หมู่ไฮดรอกซี (-OH) หมู่คาร์บอกซิล (-COOH) หรือหมู่อะมิโน (-NH2) เป็นต้น โดยการเกิดพอลิเมอร์ของเส้นใยสังเคราะห์จะเป็นการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่น ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างมอร์นอเมอร์ต่างๆ ที่บริเวณหมู่ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น ไนลอน พอลิเอสเทอร์ โอเลฟินส์ เป็นต้น

              เส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่แตกต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ทนทานติสารเคมี ยับยาก ไม่ดูดซับน้ำ ซักง่ายแห้งเร็ว และยังสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้เส้นใยสังเคราะห์ยังมีคุรภาพสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ซึ่งต่างจากเส้นใยธรรมชาติที่คุณภาพของเส้นใยอาจมีความแตกต่างกันได้ตามแหล่งผลิต

คำค้น : โพลีเอสเตอร์ นำ แสง ฝ้าย กึ่ง สังเคราะห์ ไนลอน กัญ ชง นํา แสง ลินิน คือ อาหาร อาหาร ที่ มี สับปะรด พืช กล้าม เนื้อ อาหาร ที่ มี มี อะไร บ้าง ชุด ซัมมิท ควีน บําบัด สุขภาพ ส ปิ น เดิ ล เซลลูโลส พอ ลิ เม อ ร์ กล้วย อาหาร ที่ มี สูง นาโน มะพร้าว ชนิดของ 8 ชนิด ประดิษฐ์ คาร์บอน ไล คร่า อาหารที่มี ผ้า class demospongiae มี spongin อะ ค ริ ลิ ก โปรตีน ไผ่ กระบวนการ ผลิต โพลีเอสเตอร์ สังเคราะห์ มี อะไร บ้าง polyester ผัก ที่ มี สูง อาหาร สูง คาร์โบรไฮเดตรอีกชนิดหนึ่งที่มี ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงในผนังเซลล์พืชคือ เรยอน ไล คร่า คือ อะไร เซลล์ประสาทชนิดหนึ่งมี 10 เส้น มี แอกซอน และ เดนไดรต์อย่างละกี่เส้น ไฟเบอร์ พลาสติก และยางมีสมบัติเด่นแตกต่างกันอย่างไร การ ผลิต สังเคราะห์ นาโน มี คุณสมบัติ อย่างไร สังเคราะห์ คือ คุณสมบัติ ปาล์ม

ที่มา:/sites.google.com/site/dekhyinghawhed/senyi


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 30 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top