เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม

[Total: 1    Average: 5/5]

ทางเลือกของการออมเงิน มีหลายวิธีสำหรับการออมเงิน ลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองกันนะ 

shutterstock_181876202

1. จัดสรรเงินด้วยตนเอง เป็นการนำเงินที่ได้มาเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม โดยคิดตลอดว่าเงินที่ออมมีไว้สำหรับความจำเป็นในอนาคต จะต้องไม่นำเงินออมที่เก็บไว้ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือย และไม่ได้ประโยชน์

2. วางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน ในการเริ่มต้นในการออม มีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการที่จะทำให้การออมประสบความสำเร็จได้ – ทัศนคติ ผู้ที่คิดเริ่มต้นที่จะเก็บเงินออม ต้องมีความคิดที่ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง เห็นความสำคัญของตนเอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำได้ – อุปนิสัย ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเอง ไม่จำเป็นต้องเก็บให้ได้ครั้งละมากๆ อาจเริ่มเก็บเพียงทีละเล็กทีละน้อย แต่ต้องมีความสม่ำเสมอ – จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายในการออม ต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่า ออมไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อซื้อรถยนต์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. ออมโดยการฝากเงินกับธนาคาร เป็นการออมเงินที่คนส่วนใหญ่รู้จัก และคุ้นเคยที่สุด มีความสะดวกและมีความมั่นคง แต่ผลตอบแทนที่ได้ (ดอกเบี้ย) จากการฝากเงินค่อนข้างต่ำ คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการจัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝากเพื่อสามารถเบิกถอนมาใช้ได้สะดวกในเวลาที่ต้องการ

4. การทำประกันชีวิต การทำประกันชีวิต เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างเสริมนิสัยการออม ด้วยการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิตตามจำนวนและระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทประกันชีวิต ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตตามจำนวน และตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อผู้เอาประกันชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะเป็นการออมอีกลักษณะหนึ่งเพื่อเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคต นอกจากนั้น การทำประกันชีวิตยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง และความอุ่นใจให้แก่ตนเองและครอบครัว ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้การทำประกันชีวิตสามารถช่วยให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องนำเงินที่ตนเองสะสมไว้มาใช้จ่ายในยามเดือดร้อน เช่น กรณีที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ถ้าผู้เอาประกันภัยซื้อความคุ้มครองการประกันสุขภาพไว้ด้วย บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ต้องนำเงินที่ตนเองสะสมไว้มาจ่ายเป็นค่ารักษา เป็นต้น

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต
กระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
บัญชีครัวเรือนเพื่อการพัฒนาชีวิต และเพื่อสร้างฐานะทางการเงินให้ดี
ความรู้เรื่องเอกสารหลักฐานประกอบในการลงบัญชี
วิธีบำบัดอาการทรมาน จากประจำเดือน
การวางแผนการตลาดให้กับสินค้า
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดีๆที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
รูปแบบของวิธีการบันทึกบัญชีกิจการร่วมค้า
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสานที่ต้องไปซักครั้งในชีวิต
การออมเงินที่คุณเองก็สามารถหางานเสริมได้
ภาษีซื้อต้องห้าม คือ
หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่

ใส่ความเห็น