081 931 8761 9622104@gmail.com

shutterstock_318627785

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

วันนี้เราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ ได้ทราบเกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรองว่ามันคืออะไร?

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินทุน คือ ส่วนที่เกินกว่าทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วโดยนำไปแสดงภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่อาจนำไปใช้เป็นเงินปันผลได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกำไรสะสม ส่วนเกินทุนเป็นรายการที่จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ถือว่าเป็นเงินทุนตามกฎหมาย 

กำไรสะสม

 กำไรสะสม คือ กำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โอนปิดเข้าบัญชีกำไรสะสม ถ้าหากปีใดมีกำไรสุทธิจะเป็นผลให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากปีใดมีผลขาดทุนจะเป็นผลทำให้กำไรสะสมลดลง หากเป็นในมุมมองของบริษัทจำกัด  คือ กำไรที่เหลือจากการแบ่งสันปันส่วนกันแล้วและตกลงกันว่าให้นำส่วนที่เหลือนั้นเก็บไว้ในบัญชีบริษัท เพื่อนำไปทำอะไรก็แล้วแต่จะตกลงกันต่อไป

สำรอง

สำรอง ความหมายในทางการบัญชีใช้ในมีความแตกต่างกัน 3 อย่าง คือ

1. บัญชีปรับมูลค่า คือ บัญชีที่ต้องนำไปปรับยอดกับบัญชีอื่น เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิ เช่น บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น

2. สำรองเผื่อหนี้สินที่มีจำนวนเงินไม่แน่นอน ปัจจุบันเรียกสำรองชนิดนี้ว่า หนี้สินโดยประมาณ เช่น หนี้ค่าภาษีโดยประมาณ หนี้ค่าสมนาคุณลูกค้าโดยประมาณ เป็นต้น

3. สำรองซึ่งจัดสรรจากกำไรสะสม อาจเป็นการจัดสรรตามกฎหมาย ตามข้อผูกพัน หรือตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารงานของบริษัท การจัดสรรกำไร-สะสมของบริษัทจะไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเป็นแค่เพียงการโอนยอดเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปยังบัญชีกำไรสะสมจัดสรร

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ