งบการเงิน 7 มีอะไรบ้าง ดู ตัวอย่าง บริษัท

งบการเงิน
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

งบการเงิน

งบการเงินเป็นบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสื่อถึงกิจกรรมทางธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ตลาด และเจ้าหนี้ในการประเมินสถานะทางการเงินและศักยภาพในการหารายได้ของบริษัท งบการเงินมีสี่ประเภทหลัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบส่วนของผู้ถือหุ้น

งบดุลจะแสดงสิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะที่งบกำไรขาดทุนจะแสดงจำนวนเงินที่บริษัททำและใช้ไปในช่วงเวลาหนึ่ง

งบกระแสเงินสดแสดงการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างบริษัทกับโลกภายนอกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และงบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป

งบการเงินเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน

 

งบการเงิน มีอะไรบ้าง

งบการเงินเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินและฐานะของบริษัท งบการเงินมีสามประเภทหลัก ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด งบดุลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง งบกำไรขาดทุนแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง งบกระแสเงินสดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเข้าและออกของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อความเหล่านี้มีความสำคัญต่อนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท

 

ตัวอย่างงบการเงิน

XYZ Corporation
งบดุล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 202x)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: 100,000
บัญชีลูกหนี้: 50,000
สินค้าคงคลัง: 75,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์: 500,000
สินทรัพย์รวม: 725,000

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บัญชีเจ้าหนี้: 25,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย: 10,000
หนี้สินระยะยาว: 300,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น: 390,000
ทั้งหมด หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น: 725,000

งบกำไรขาดทุน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 202X)

รายได้: 750,000
ต้นทุนขาย: 400,000
กำไรขั้นต้น: 350,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: 200,000
รายได้จากการดำเนินงาน: 150,000
nดอกเบี้ยจ่าย: 20,000
รายได้สุทธิก่อนหักภาษี: 130,000
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้: 35,000
รายได้สุทธิ: 95,000

งบกระแสเงินสด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 202X)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สุทธิ : 95,000
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย: 50,000
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน: 5,000
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน: 150,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: -200,000
เงินสดสุทธิใช้ไป ในกิจกรรมการลงทุน: -200,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหนี้ระยะยาว: 250,000
การชำระหนี้ระยะยาว: -100,000
การจ่ายเงินปันผล: -20,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน : 130,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นสุทธิ: 80,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี: 20,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี: 100,000

 

งบการเงินบริษัท

งบการเงินของบริษัท คือ เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ งบการเงินหลัก 3 งบ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุนแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด

และคำนวณรายได้หรือขาดทุนสุทธิของบริษัท งบดุลแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าเงินสดไหลเข้าและออกจากบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง งบการเงินเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทและทำการตัดสินใจ

 

เปิดบัญชีออนไลน์

เปิดบัญชีออนไลน์ วิธี 3 ขั้นตอน ไม่ต้องไป ใช้อะไร

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องไปธนาคาร เปิดบัญชีออนไลน์ออมสิน เปิดบัญชีออนไลน์ ธนาคารไหนดี เปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทย เปิดบัญชีออนไลน์ธนาคารกสิกรไทย เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องยืนยันตัวตน เปิดบัญชีออนไลน์กรุงเทพ เปิดบัญชีออนไลน์ไทยพาณิชย์
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
เพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด 5 พันธุ์ ผัก ส่วนประกอบ พืช ขั้น ตอน

การเพาะเมล็ดพืช การเพาะเมล็ด ป. 2 การเพาะเมล็ดผัก การเพาะเมล็ด อุปกรณ์ การเพาะเมล็ดมะละกอ การเพาะเมล็ด คือ การเพาะเมล็ดพริก ประโยชน์ ของการเพาะเมล็ด 5 ข้อ
หมื่นประมาท

โพส ประจาน 7 หมิ่นประมาท ไม่ให้โดนฟ้อง ป อาญา

โพ ส ยัง ไง ไม่ให้ผิด พร บ คอม โพ ส ประจานเรื่องจริง โพสแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย โพสต์ประจานลูกหนี้ ประจานคนอื่นลงเฟส ผิดกฎหมาย โพ ส ประจาน ทำให้ เสียชื่อเสียง โพสต์ประจาน เฟสบุ๊ค โดนโพสต์ประจานทวงหนี้ โพสต์เตือนภัย ผิดกฎหมายไหม
javascript

JAVASCRIPT คือ 7 ดีเสีย ภาษา เปิด พัฒนาเว็บ

javascript ความหมายของ javascript Java Script ทํางานอย่างไร ข้อดีของ Java Java Script ข้อจำกัดของ Java Java Script
4m

4m วิเคราะห์ หลักการ จัด บริหาร Management

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย
หลังงานน้ำ

พลังงานน้ำ 3 รูป ประโยชน์ เขื่อน ผลิต กระแสไฟฟ้า

พลังงานน้ำ ประโยชน์ พลังงานน้ำ pdf พลังงานน้ำ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ของพลังงานน้ำ5ข้อ พลังงานน้ำ ppt โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ คือ ประโยชน์ ของพลังงานน้ำ 10 ข้อ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา hydroelectric energy

Leave a Comment

Scroll to Top