เรียนรู้กับการทำความเข้าใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อบริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_314438099

พนักงานทำบัญชีต้องทำความเข้าใจ และต้องชี้แจงให้เจ้าของกิจการทราบถึงการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีจะต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลของการดำเนินงาน และแสดงฐานะ ทางการเงิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องอย่างครบถ้วน ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็จะทำให้มีบทลงโทษทั้งของผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนั่นเอง

การแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี

การแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจเป็นขบวนการที่กำหนดใน พ.ร.บ. การบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ทำบัญชีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมาย ในขณะที่การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี เป็นขบวนการที่กําหนดในพ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการควบคุมดูแลให้ประกอบวิชาชีพทำบัญชีโดยมีการปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีภายใต้กลุ่มชนที่ใหญ่ขึ้น

เมื่อบริษัทมีสินค้าคงเหลือหรือเกินหรือขาด

กรณีที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือเกินหรือขาดจากบัญชี ผู้ทำบัญชีควรปรับปรุงบัญชีสินค้าให้ถูกต้องตรงตามจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงของวันสิ้นปีการบัญชี นอกจากนี้บัตรคุมสินค้าก็ต้องมีการปรับให้ถูกต้องตรงกับสินค้าตามที่มีอยู่จริง รายการสินค้าคงเหลือสิ้นปีต่างจากความเป็นจริง ซึ่งรายการนั้นอาจทำให้กระทบกับการคำนวณต้นทุนขายของบริษัท จึงควรปรับปรุงรายการสินค้าดังกล่าวในกำไรขาดทุนสะสมต้นปีและกระทบยอดรายการสินค้าที่ปรับปรุงในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 50 ของปีปัจจุบันเพื่อเป็นการทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายถูกต้อง

การตัดบัญชีเมื่อมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเสียหาย

กรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทประเภทเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือเสียหาย บริษัทจะตัดบัญชีทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีที่มีความชัดเจนที่แสดงข้อมูลยืนยันถึงการชำรุดหรือเสียหาย ซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นชำรุดหรือเสียหายให้ทำการบันทึกตัดบัญชีสินทรัพย์ตามราคาทุนที่บันทึกบัญชีไว้ รวมทั้งทำการโอนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ชำรุดนั้นออกทั้งหมด ผลต่างที่เกิดขึ้นถือเป็นกำไร (แบบขาดทุน) จากการตัดบัญชีทรัพย์สิน

การที่บริษัทเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจนำไปใช้ส่วนตัว บริษัทจะต้องทำการปรับปรุงบัญชี โดยตั้งผู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารไปใช้ส่วนตัวเป็นลูกหนี้ และให้ทำการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้ธนาคารให้ถูกต้อง จนกว่าผู้ที่เบิกเงินเกินบัญชีจะหาเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือได้มาประกอบรายการ จึงให้จัดการโอนไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายการเดบิตอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องบันทึกรายการบัญชีของกิจการทุกรายการที่เกิดขึ้น แต่รายการนี้จะถือเป็นการหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำ นวณภาษีเงินได้ ได้หรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับหลักฐานประกอบของรายการบัญชีด้วย

 

(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts:

ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย
บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไข เรียกว่า "การไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ"
ประโยชน์ของการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา
SSL Connectivity for all Central Repository users Underway
รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก ทีมงานมืออาชีพ โทร.081-931-8341
รูปแบบของการร่วมค้ามีอะไรบ้าง?
การเช่ามีประโยชน์อย่างไร?
ภาษีป้าย
ความสำคัญของบัญชีรายรับ-รายจ่าย สำหรับกิจการ
Apple ปล่อยอัพเดต iOS 8.3 ให้อุปกรณ์ที่รัน iOS 8 ทุกรุ่น
การจัดทำแนวทางการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวมีเงินเพิ่ม
ประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญของการทำระบบบัญชีบริษัท

ใส่ความเห็น