เรียนบริหารธุรกิจ มี 7 คณะ สาขา อะไรบ้าง การตลาด

เรียนบริหารธุรกิจ
Click to rate this post!
[Total: 5021 Average: 5]

เรียนบริหารธุรกิจ

รายละเอียดของคณะ

คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  เป็นการศึกษาลักษณะธุรกิจในทุกๆ ด้าน เช่น  การบริหารงานทั่วไป การจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจประกันภัย  บัณฑิตที่ศึกษาทางด้านนี้จะมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  วางแผน  และตัดสินใจ  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรวบรวม  และค้นคว้าหาข้อมูล  โดยเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่มีเรื่องของตัวเลข  และทักษะด้านคณิตศาสตร์เข้ามาประกอบในการเรียนและการทำงาน

สาขาที่เปิดสอน

 
 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 3. สาขาวิชาการตลาด
 4. สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 5. สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
 6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
 7. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 8. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 9. สาขาวิชาสถิติ
 10. สาขาวิชาการประกันภัย
 11. สาขาวิชาการจัดการการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความสนใจในวิชาที่จะศึกษาอย่างจริงจัง  มีความถนัดด้านคณิตศาสตร์  คิดเลขเก่ง  ช่างสังเกต  ชอบการวิเคราะห์แบบมีเหตุผล  สนใจด้านเทคโนโลยีต่างๆ  มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลได้ดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหาทางออกได้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว  สนใจความคืบหน้าของข่าวสารตลอดเวลา  โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  ธุรกิจต่างๆและตัวเลขทางการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ แนวทางการเรียนต่อ

คนที่จบการศึกษาทางด้านนี้  สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ  หรือบริษัทเอกชนได้หลากหลาย   ส่วนใหญ่จะทำงานในบริษัทหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการแรงงานสูง  สามารถทำงานเป็นนักบัญชี  งานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานในบริษัทประกันภัย  นักการตลาด  นักการธนาคาร  นักพัฒนาข้อมูล  นักวิจัย  ทำงานในตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัวได้  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ในหลายสาขา   

สถาบันที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สถิติศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการผลิต
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วิทยาเขตศรีราชา)
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจ
การเงินและการบัญชี
อุตสาหกรรมบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์    
ภาควิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ    
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
บัญชีบัณฑิต
สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขากาจัดการประกอบการ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาบริหารการเงิน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการจัดการทั่วไป
สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอร์ฟแวร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาการบัญชี
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
สาขาการตลาด
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบคอมพิวเตอร์
สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการจัดการ 
สาขาการบัญชี    
สาขาการจัดการกีฬา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขานิเทศศาสตร์ 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการ
สาขาบัญชี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 
สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ    
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตตรัง)
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาระบบการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาษสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาบัญชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

 

คำค้น : สาขาไหนดี ต้องเก่งวิชาอะไร ทํางานอะไร จบมาทํางานอะไร เรียนอะไรบ้าง เงินเดือน ที่ไหนดี มหาลัยไหนดี ออนไลน์ รามคําแหง สาขาการจัดการ จบมาทํางานอะไร จบแล้วทํางานอะไร ต่างประเทศ สาขาการจัดการ

ขอบคุณที่มา:google.com/site/rurxbkxnsxbkheamhawithlay/home วันอังคาร, 3 พฤษภาคม 2565
ปก newspaper

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ วันนี้ พาดหัวข่าว ภาพ ออนไลน์

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รวมหนังสือพิมพ์ (นสพ) นสพ.ทั่วไป นสพ.ออนไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.กีฬา หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ รายปักษ์ นสพ.ธุรกิจรายวัน หน่วยงานราชการ รายชื่อสายการบิน รายชื่อเครือข่ายอินเตอร์
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
เรียนบัญชี

เรียนบัญชี เงินเดือน 10 ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชีเบื้องต้น เรียนบัญชีที่ไหนดี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน เรียนบัญชียากไหม เรียนบัญชี เสาร์ อาทิตย์ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี คณะอะไร เรียนบัญชีที่ไหนดี

วิธีการสร้างและบำรุงสุขภาพจิตผ่านศิลปะและความสนใจทางสร้างสรรค์ (Art Therapy and Creative Pursuits)

การทำ กลุ่ม ศิลปะ บำบัด ศิลปะ บำบัด ความเครียด ศิลปะบําบัด วัตถุประสงค์ ศิลปะบำบัด ระบายสี กิจกรรมศิลปะบําบัด จิตเวช กลุ่มศิลปะบําบัด จิตเวช ศิลปะบำบัด โรคซึมเศร้า ศิลปะ บำบัด มีอะไรบาง
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร

Leave a Comment

Scroll to Top