เบญจธรรม 5 ข้อ ประการ ศีล ขันธ์ หมาย ถึง อะไร

เบญจธรรม
Click to rate this post!
[Total: 284 Average: 5]

เบญจธรรม 5 ข้อ

เบญจธรรม, ปัญจธรรม หรือ ธรรมห้า หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ

เบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ เบญจศีล อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ

เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่

  1. เมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี
  2. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต
  3. กามสังวร คือ การสำรวมในกาม
  4. สัจจะ คือ การพูดความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่น
  5. สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว
เบญจธรรม5ข้อ
เบญจธรรม5ข้อ
ขอบคุณที่มา:th.wikipedia.org

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 28 เมษายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top