เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Advance check) 3 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า เช็ค หมายถึง ความหมาย

Click to rate this post!
[Total: 873 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (Advance check) หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้

  1. เมื่อกิจการเกิดรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงิน
  2. เมื่อกิจการรับชำระหนี้ด้วยได้รับเช็ค
  3. เมื่อกิจการนำเช็คขึ้นเงินที่ธนาคาร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

บันทึกบัญชีเช็ครับล่วงหน้า
เงินสด
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top