เช็คยอดกยศ 7 วิธี ตรวจสอบ กรุงไทยสถานะ ด้วยบัตร

เช็คยอด กยศ.
Click to rate this post!
[Total: 348 Average: 5]

เช็คยอดกยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดช่องทางตรวจสอบยอดหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ให้บริการสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้กู้ยืมยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบริการรับชำระทั่วประเทศและ Mobile Banking ของทุกธนาคาร

เช็คยอดกยศ
เช็คยอดกยศ

เช็คยอด กยศ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านช่องทาง Mobile Application กยศ.Connect ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android
 2. ผ่านทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th

เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ผ่าน Application  

 1. ทำการล็อคอินเข้าระบบ ด้วยบัตรประชาชนและรหัสที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้
 2. เลือกช่องทางรับรหัส OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น หากต้องการรับรหัสในช่องทางไหนให้ทำการติ๊กหน้าช่องทางนั้น และกดปุ่ม “รับรหัส OTP”
  วิธีเช็คยอด กยศ
  วิธีเช็คยอด กยศ
 3. ทำการใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS หรือ อีเมล ที่ได้ทำการเลือกไว้ก่อนหน้านี้
 4. ทำการตั้งรหัส PIN เพื่อเป็นรหัสในการใช้งานแอปพลิเคชั่นในครั้งต่อ ๆ ไป
  วิธีเช็คยอด กยศ
  วิธีเช็คยอด กยศ
 5. เมื่อตั้งรหัส PIN ครั้งแรกเสร็จแล้วจะมีหน้าจอแนะนำวิธีการใช้งานคร่าว ๆ ของแอพพลิเคชั่นแสดงขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น
 6. ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงินต้นคงเหลือ ยอดเงินกู้ทั้งหมด จำนวนเงินที่ชำระไปแล้ว (ทั้งที่เป็นแบบจำนวนเงิน และ แบบที่เป็นเปอร์เซ็นต์)
  วิธีเช็คยอด กยศ
  วิธีเช็คยอด กยศ
 7. แอปพลิเคชั่นจะมีระบบการแจ้งเตือนเมื่ผู้กู้ได้ทำการชำระเงิน และสามารถดูประวัติการชำระเงินได้
  วิธีเช็คยอด กยศ
  วิธีเช็คยอด กยศ

เปิดบัญชี กยศ

วิธีเปิดบัญชี กยศ ธนาคารกรุงไทย ดังนี้

เมื่อผุ้ขอกู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว ให้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับการโอนเงินค่าครองชีพรายเดือนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย โดยมีหลักฐาน ดังนี้ – หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) – สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 2. ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุดคู่ฝากโดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท
 3. กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตรธรรมดาใบที่ 1 เท่านั้น และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี โดยการหักเงินจากบัญชี โดยนักเรียน นักศึกษา จะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 4. กรณีที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากนักเรียน นักศึกษาจะต้องทำบัตร ATM และต้องสมัครใช้บริการ KTB Netbank ด้วย โดยจะได้รับกรณีที่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอเปิดบัญชี
 5. เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับข้อ 3

วิธีเปิดบัญชี กยศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีหลักฐาน ดังนี้ – หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของ
 2. สถานศึกษา (ฉบับจริง) – สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 3. ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝากหรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชี เป็นศูนย์บาทได้ กรณีที่เปิดแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก นักเรียน นักศึกษาจะได้รายละเอียดของบัญชี เป็นหลักฐานการเปิดบัญชี
 4. กรณีที่ต้องการทำบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM ใบที่ 1 เท่

สถานศึกษาเปิดบัญชี กยศ

ให้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อบัญชี บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ ระบุชื่อสถานศึกษา  ตัวอย่าง “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียนประเทศไทย” เป็นต้น

นำบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถานศึกษา

หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี 

1. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามของสถานศึกษา ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
– บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ/หรือองค์การของรัฐโดยต้องเป็นบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย หรือ
– หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน
2. หนังสืออนุมัติจัดตั้งสถานศึกษา
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการให้สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา 

หมายเหตุ :  ห้ามนำบัญชีดังกล่าวไปใช้วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานกองทุน

ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top