เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_125338145

เพื่อเป็นการประกันสิทธิของหน่วยงานผู้ว่าจ้างในการเลือกพนักงานด้วยตนเอง กฎหมายแรงงานได้กำหนดว่า หน่วยงานผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยลำพัง ในกรณีดังต่อไปนี้

1.  กฎหมายแรงงาน มาตรา 25 กำหนดว่า ถ้าผู้ใช้แรงงานมีลักษณะดังต่อไปนี้ หน่วยงานผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างงานได้

1) ภายในระยะเวลาทดลองงาน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เหมาะกับการรับเข้าทำงาน
2) ฝ่าฝืนวินัยในการทำงาน หรือระบบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานผู้ว่าจ้างอย่างร้ายแรง
3) ขาดงาน ทำงานเอื้อผลประโยชน์ส่วนตน ทำให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างเสียผลประโยชน์อย่างร้ายแรง
4) ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

2.  กฎหมายแรงงาน มาตรา 26 กำหนดว่า หากผู้ใช้แรงงานมีลักษณะดังต่อไปนี้ หน่วยงานผู้ว่าจากสามารถบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วัน

1) ผู้ใช้แรงงานป่วยเป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บโดยที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เมื่อรักษาครบกำหนดแล้ว ไม่สามารถรับภาระในการทำงานเดิมได้ และไม่สามารถทำงานอื่นที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดให้ได้
2) ผู้ใช้แรงงานไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ ถึงแม้จะผ่านการอบรมหรือเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ตาม
3) เมื่อสัญญาจ้างงานที่เซ็นไป แต่สถานการณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ได้เกิดจากตัวผู้ใช้แรง งานเอง ทำให้สัญญาจ้างงานฉบับเก่าไม่สามารถปฏิบัติใช้ได้ และเมื่อผ่านการปรึกษาหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลง ได้

3.  กฎหมายแรงงาน มาตรา 27 กำหนดไว้ว่า หากหน่วยงานผู้ว่าจ้างประสบกับภาวะใกล้ล้มละลาย หรือการดำเนินกิจการเกิดภาวะวิกฤต จำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน ควรแจ้งสภาพความเป็นจริงแก่พนักงานทั้งหมดล่วงหน้า 30 วัน รับฟังความคิดเห็นจากสหภาพหรือจากผู้ใช้แรงงาน และต้องผ่านการรายงานต่อหน่วยงานบริหารหลักประกันด้านแรงงานก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินการลดพนักงาน

(Visited 23 times, 1 visits today)

Related posts:

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม 1#
เงื่อนไข การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทันตกรรม
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
การประกันสังคมในประเทศไทย
หลักการของการประกันสังคม
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง

ใส่ความเห็น