เงินได้ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_319213316

แหล่งที่มาของเงินได้ เราสามารถแบ่งออกเป็นเงินได้จากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้เราทำการพิจารณาจาก

เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี

  • หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
  • กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
  • กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
  • ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี

  • หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ
  • กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ
  • ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

เงื่อนไข สำหรับผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้

1 ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

2 ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts:

10 เรื่อง เข้าใจผิดเกี่ยวกับ "พร้อมเพย์"
การด้อยค่าของเงินลงทุน
การหาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด
ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ
หัวใจของการตลาด
ดื่มน้ำให้ถูกเวลาช่วยลดหุ่นได้เร็วกว่าเดิม
การรออมเงินสำหรับส่งลูกส่งหลานเรียน
เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน กรุงเทพมาหนคร และจังหวัดอื่นๆ
แฟชั่นมาแรง ปี 2017 ของสาววัยทำงาน
การเก็บรูปภาพแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS
Lollapalooza 2014: Chromeo – Interview with Dave 1 and P-Thugg
หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ
การเลือกโปรแกรมระบบบัญชีให้เหมาะกับการใช้งาน
การขายผ่อน และการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกัน อย่างไร
เผยเคล็ด(ไม่)ลับทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

ใส่ความเห็น