เงินได้ที่จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_319213316

แหล่งที่มาของเงินได้ เราสามารถแบ่งออกเป็นเงินได้จากในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งเงินได้จากแหล่งต่างๆ นี้ จะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ ให้เราทำการพิจารณาจาก

เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้น หรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี

  • หน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย หรือ
  • กิจการที่ทำในประเทศไทย หรือ
  • กิจการของนายจ้างในประเทศไทย หรือ
  • ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศไทย หมายถึง เงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องจากมี

  • หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ หรือ
  • กิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือ
  • ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ

เงื่อนไข สำหรับผู้มีเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย ซึ่งจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้

1 ผู้มีเงินได้นั้นจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลา รวมทั้งหมดถึง 180 วัน และ

2 ผู้มีเงินได้นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้นด้วย

ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี ถ้ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลของบางประเทศที่มี อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือความตกลงเพื่อป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศไทยจำเป็นต้องพิจารณาถึงความ ตกลงหรืออนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยได้ทำความตกลงไว้ด้วย

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดี ๆ ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
วิธีการเงินสดย่อย
ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า
ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง
ทำไมผู้หญิงถึงต้องแต่งตัวตามแฟชั่น
ประเภทของความเสี่ยง
ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนเสียโอกาสและต้นทุนจม
การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย
การบันทึกบัญชีด้านผู้ฝากขายและผู้รับขายฝาก
แฟชั่นการแต่งตัวตามรูปร่างของสาวๆ
Cheryl Steals Kate Middleton’s Beauty Icon Status
การหักค่าเสื่อมราคา อัตราใด วิธีใดดี
การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)

ใส่ความเห็น