4 เช็คสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร ล่าสุด ด้วย เลขบัตร

อุดหนุนบุตร
Click to rate this post!
[Total: 3012 Average: 5]

เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตร
เงินอุดหนุนบุตร

(เรื่องควรรู้) เงินอุดหนุนบุตรสำคัญอย่างไร จะได้รับเงินวันไหนบ้าง 2564

เช็ค สิทธินับว่าเป็นสวัสดิการทางสังคมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือที่เราเรียกว่าเงินอุดหนุนบุตเพราะมีส่วนสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

เหล่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน โดยลักษณะการเข้าช่วยเหลือเยียวยาภายใต้โครงการนี้จัดทำโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ให้เงินสดแก่ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นจำนวนเงินคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มต้นตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นทารกไปจนถึงเด็กมีอายุ 6 ขวบ 

โครงการเงินอุดหนุน

ตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร
ตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

ความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ถือได้ว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี้ เป็นนโยบายระดับชาติที่นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร
เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

โดยจะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาบุคคลให้เติบโตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเด็กนับว่าเป็นรากฐานสำคัญต่ออนาคตของประเทศชาติอย่างมาก จำนวนเงิน 600 บาทต่อเดือนนี้จะถูกมอบให้แก่ผู้ลงทะเบียนในครัวเรือนที่มีความยากจนหรือพิจารณาดูแล้วว่าเป็นครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อความยากจน หรือไม่ได้เป็นความยากจนแต่ได้รับสิทธิ์ทางสวัสดิการประกันสังคมเพื่อขอเงินอุดหนุนบุตรเรียกได้ว่านอกจากจะได้รับเงินเข้าช่วยเหลือเดือนละ 600 บาทแล้ว จะทำให้เด็กเข้าไปสู่ระบบการบริการของรัฐได้ด้วยเช่นกัน เป็นการส่งเสริมเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เด็กได้เติบโตและมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนควรจะทำการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กแรกเกิดที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็กแรกเกิดรวมทั้งเด็กปฐมวัยด้วยเช่นกัน

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน

คุณสมบัติสำคัญของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์จะได้รับลงทะเบียน ได้แก่

 1. เด็กแรกเกิดจะต้องมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย (กล่าวคือพ่อและแม่จะต้องมีสัญชาติไทย หรืออีกกรณีคือพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย)
 2. เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์จะต้องเกิดภายหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 3. เด็กแรกเกิดจะต้องอยู่ในครัวเรือนที่ถือว่ามีรายได้น้อย
 4. เด็กแรกเกิดจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ภายใต้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ขอลงทะเบียน ได้แก่

 1. ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
 2. ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้ที่รับเด็กแรกเกิดไว้ดูแล และอุปการะไว้ในครอบครอง
 3. ผู้ปกครองจะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับเด็กแรกเกิดที่ขอลงทะเบียน
 4. ผู้ปกครองจะต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย (กล่าวคือครัวเรือนนั้นจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

ทั้งนี้หากมารดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์จะยังไม่สามารถมายื่นคำร้องเพื่อขอลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เงินเลี้ยงดูหรือรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้

เอกสารสำคัญในการลงทะเบียนที่ต้องเตรียม มีดังต่อไปนี้

 1. เอกสารแบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. เอกสารแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. เอกสารบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. เอกสารใบสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (โดยจะต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 โดยจะต้องมีชื่อของหญิงตั้งครรภ์อยู่ด้วย (กรณีที่บันทึกสุขภาพแม่และเด็กสูญหายสามารถใช้เอกสารสําเนาหน้าที่ 1 โดยจะต้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลทำการรับรองสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท จะต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจําแนบมาด้วย
 8. กรณีเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องแนบสําเนาเอกสารได้แก่ บัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เอกสารสำคัญ เช่น แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01), แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ช่องทางออนไลน์ เว็บไซด์ https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

เช็คสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

จุดรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร

            สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ประสงค์ขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรจะสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดได้เลย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริง ได้แก่

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา สามารถลงได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในพื้นที่ได้เลย

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรได้ที่ช่องทางไหน

            ภายหลังจากการยื่นเอกสารลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเรียบร้อยแล้วประมาณ 20 วันขึ้นไปสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุน ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ เว็บไซด์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?

โดยสามารถกรอกรายละเอียด 3 ส่วนหลักๆได้ทางออนไลน์ได้เลย ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครลงทะเบียน
 2. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด
 3. กรอกข้อมูลภาพที่เห็นด้านซ้ายมือที่ปรากฏตัวอักษรและใส่รหัสยืนยัน
 4. กดค้นหาข้อมูลได้เลย

ตารางเงินอุดหนุนบุตร 2564

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2564
เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2564

เงินเข้าวันไหนบ้าง ตารางเงินอุดหนุนบุตร 2564

รอบเดือน วันที่เงินเข้า
มกราคมเงินเข้าวันศุกร์ที่    8 มกราคม 2564
กุมภาพันธ์เงินเข้าวันพุธที่      10 กุมภาพันธ์
มีนาคมเงินเข้าวันพุธที่      10 มีนาคม 2564
เมษายนเงินเข้าวันศุกร์ที่     9 เมษายน 2564
พฤษภาคมเงินเข้าวันจันทร์ที่   10 พฤษภาคม 2564
มิถุนายนเงินเข้าวันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564
กรกฎาคมเงินเข้าวันศุกร์ที่    9 กรกฎาคม 2564
สิงหาคมเงินเข้าวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
กันยายนเงินเข้าวันศุกร์ที่     10 กันยายน 2564

การจ่ายเงิน และหากไม่ได้รับเงินตามตารางต้องทำอย่างไร

 

เว็บไซต์ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์สามารถทำการเช็คได้ว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยัง โดยยึดจากระบบการจ่ายเงิน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้หลายช่องทาง คือช่องทางแรกผู้ลงทะเบียนสามารถเช็คได้ว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังกับทางธนาคารโดยตรง อีกช่องทางก็คือการเช็คผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบว่าระบบทำการจ่ายเงินแล้วหรือยัง
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ เว็บไซด์ csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

            ทั้งนี้หากพบว่ากรณีผู้ลงทะเบียนไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ตามตารางการจ่ายเงิน และได้ตรวจสอบกับทางธนาคารแล้วว่าไม่มีเงินเข้ามาจริงขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วรีบดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ทำการเช็คในระบบและเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางด้านบัญชีโดยด่วน ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับเงินควรจะโทรสายตรงหาศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยดูรายละเอียดข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการตามข้อมููลด้านล่าง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ที่อยู่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร  02 255 5850 – 7 ต่อ 121, 122, 123 , 147, 152 หรือ 02 651 6534 หรือ 02 651 6902 หรือ 02 651 6920
โทรสาร  02 253 9119
อีเมล  csginfo@dcy.go.th

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร 2564 ได้เท่าไรกันแน่

เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน
เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาว่าจะมีการเพิ่มเงินอุดหนุนบุตรเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทสำหรับเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และเดือนกรกฎาคมในปี 2553 ที่ผ่านมา จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1.45 ล้านครัวเรือน ทำให้หลายคนจับตามองว่าแล้ว ในปี 2564 จะมีเงินอุดหนุนบุตรเป็น จะมีเงินอุดหนุนบุตรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกี่บาท

 

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ซึ่งมีผลบังคับแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ปรับเงินจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจาก 600 บาท เป็นเงินอุดหนุนบุตร 800 บาท จนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ยกเว้นมาตรา 40 และผู้ประกันตนจะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ถือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม เริ่มจ่ายครั้งแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 งวดแรก และสำหรับเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นเดือนละ 200 บาท โดยจะเป็นการจ่ายย้อนหลังให้นั้นเอง 

หากไม่ใช่อยู่ในเงื่อนไขเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมดังกล่าวนี้จะให้รัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจำนวน 600 บาทเช่นเดิม

สรุป

อย่างไรก็ตามถือว่าเงินในส่วนของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือที่เรียกว่าเงินอุดหนุนบุตร ถือได้ว่ามีส่วนจำเป็นและสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุก ๆ ท่าน หากตรวจสอบแล้วว่าสามารถมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินโครงการดังกล่าวควรจะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จากโครงการโดยทันที หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้หรือมีเหตุให้จำคุกอยู่ก็ตามสามารถผู้ปกครองที่ได้รับการเลี้ยงดูเด็กมาแทนได้ เช่น สมาชิกในครอบครัวเป็น พี่ ป้า น้า อา บุคคลในครอบครัวมาลงทะเบียนรับสิทธิ์แทนได้ด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ก็เรียกได้ว่าแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับเงินเพิ่มเป็นจำนวน 800 บาทซึ่งถือเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมจนกระทั่งเด็กอายุได้ 6 ขวบ หากผู้ปกครองอยู่ในประกันสังคมมาตรา 40  หรือ หรือไม่ได้อยู่ในประกันสังคมก็ หรือไม่ได้อยู่ในประกันสังคมก็จะอยู่ หรือไม่ได้อยู่ในประกันสังคมก็จะอยู่ภาย หรือไม่ได้อยู่ในประกันสังคมก็จะอยู่ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้เงินจำนวน 600 บาทจากรัฐบาลนั้นเอง ทั้งนี้ก็ต้องตรวจสอบอีกทีว่าผู้ที่จะได้รับเงินภายใต้โครงการจะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาทด้วยเช่นกัน

คำค้น : เช็ค ด้วย เลขบัตรประชาชน ล่าสุด 2565 เช็คสิทธิ์ 2000 เข้าวันไหน 2564 2564 ลงทะเบียน 2564 เข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิ์ 2564 2565 เข้าวันไหน 2565 ลงทะเบียน เช็คสิทธิ เช็ค ประกันสังคม 2564 ล่าสุด ตรวจสอบสิทธิ์ 2562 เบอร์โทร 2564 ได้เท่าไหร่ ตาราง 2565 3000 เข้าวันไหน 64 65 เช็คสิทธิ์ 3000 เช็คสิทธิ 2565 ล่าสุด รายใหม่ ตรวจสอบสิทธิ์ 2565 ได้ ย้อน หลัง ไหม pantip อบต เช็คสิทธิ์ 600 3000 เข้าวันไหน2564 เช็ดสิทธิ csgcheck. dcy เช็ค ตรวจสิทธิ์ ลงทะเบียน ปี 64 ออนไลน์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ 2564 ปฏิทิน 2564 เบอร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เช็กสิทธิ์ เช็คสิทธิ 600 ลงทะเบียน 2561 2564 ได้ เท่า ไหร่ ตรวจ สอบ เงินโอน จากกรมบัญชีกลาง เช็ค สิทธิ์ เช็คสิทธิ์ ้ ตาราง 2564 600 เช็คสิทธิ์ 2564

Leave a Comment

Scroll to Top