หน้าที่ของเงิน 7 ประเภท ประโยชน์ รายการเทียบเท่า

เงินสด
Click to rate this post!
[Total: 4395 Average: 5]

เงินสด

เงินสด คือ (Cash) “เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้หรือเงินฝากประจำ เงินสดในมือรวมถึง เงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคารและธนาณัติ” เงินสดที่ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องไม่มีข้อจำกัดในการใช้

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและรายการเทียบเท่า

ความหมายในทางบัญชีของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง “งบกระแสเงินสด” ให้คำ นิยามที่สำคัญ ดังนี้

 1. เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารท่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เช่น เงินสด ย่อย เช็ค ที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่ได้นำ ฝาก เช็ค เดินทาง เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ เป็นต้น
 2. รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยมีวัน ครบกำหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่กิจการได้มา ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงิน สดในจำนวนที่ทราบได้และมีความเสสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า เช่น เงินฝากประจา ท่ี มีอายุไม่เกิน 3 เดือน เป็นต้น
 3. กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และกจิกรรมอื่นที่มีิใช่กจิกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและ เงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีีผลทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมเงินของกิจการ
เงินสดเทียบเท่าเงินสด2
สังคมไร้เงินสด

สังคมไร้เงินสด Cashless Society

หากได้ยินคำนี้หรือเห็นคำนี้ครั้งแรก อาจมีบางที่เข้าใจได้ว่า สังคมไร้เงินสด คือ สังคมของคนยากจน ยากไร้ ไม่มีฐานะทางสังคม ถ้าแปลตามความตามตัวหนังสือ แต่ หลังจากการระบาดของโรค covid 19 ทำให้ คำว่า “สังคมไร้เงินสด” เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้หลาย ๆ คนที่เคยเข้าใจผิด ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และหลาย ๆ ประเทศก็นิยมและผลักดันให้เกิด สังคมไร้เงินสด อย่างเป็น รูปอธรรมมายิ่งขึ้น

Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสด คือสังคมที่ผู้คนไม่ใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และจ่ายเงินสดกันอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาใช้การจ่ายเงินด้วยระบบ Payment รูปแบบต่าง ๆ แทน เช่น การจ่ายเงินผ่าน QR Code, การจ่ายเงินผ่าน e-Wallet, การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร, การโอนเงินระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือ การจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ผ่านการตัดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต เป็นต้น

ที่เห็นได้ชัด ในช่วง 3 – 5 ปี ที่ผ่านมา ถ้าสะงเกตุ ใจกลางเมือง อย่าง กรุงเทพมหานคร หรือ เมืองทองเที่ยว ตามจังหวัดต่าง ๆ เช่นพัทยา ภูเกต หรือ เชียงใหม่ เป็นต้น ที่มี ชาวจีนนิยมใช้มากที่สุด ทำให้ร้านอาหารต่าง ๆ ต่างพากันมีคิวอาร์โค้ท ติดไว้หน้าร้านเพื่อแสกน จ่ายชำระเงิน

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อ Electronic Money หรือ e-money) คือการ เชื่อมต่อระหว่างเงินจริงเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย อินเทอร์เน็ต บัตรพลาสติก ซึ่งแบ่งการใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การชำระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และ
 2. ชำระเงินหลังรับการ บริการ (Post-paid) ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการคิดค้น และต่อ ยอดระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถครอบคลุมแม้ในพื้นที่ห่างไกล มีอัตราการใช้เงิน สดลดน้อยลง มีการบริหาร และจัดการเงินได้ดีขึ้น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น นิยมใช้จ่ายผ่านเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 15 ล้านคนที่ใช้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์และ ในอนาคตอาจสูงถึง 40 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรญี่ปุ่น

อีกประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด คือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการใช้งาน กระเป๋า อิเล็กทรอนิกส์ในการด ารงชีวิต เช่น ซื้ออาหาร ขึ้นรถสาธารณะหรือรถรับจ้าง ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยผ่านทาง Quick Response Code (QR Code)

ข้อดีของ สังคมไร้เงินสด

 1. ปลอดภัยไร้โรคลดการสัมผัสเงินสด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเงินสดหรือธนบัตรเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอันดับต้น ๆ การนำพาสังคม ให้เข้าสู่ สังคมไรเงินสด ทำให้ลดการสัมผัสมากขึ้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าลดการติดเชื้อต่าง ไวรัส ต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอน
 2. ป้องกันธนบัตรปลอม ปลอดภัยจากการทำธุรกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่ผ่านมาได้เห็นความได้ว่ามีการชำระเงิน เช่น ผู้ให้บริการ ชำระเงินที่โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ของตนให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า หมดปัญหาการถอนเงิน ขาด ๆ เกิน ๆ เมื่อ ต่างชาติ หรือ คนต่างถิ่น ต้องการขจ่ายชำระ สามารถทำได้สะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะการจัดการภาษี หรือตรวจสอบความผิดปกติของบัญชี คุณสามารถดูแลเงินได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งตอนนี้หลายธนาคารยัง เปิดโอกาสให้มีการแจ้งเตือนต่าง ๆ รวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เอื้อต่อการตรวจเช็คเงินเข้า -ออก อย่างเรียวไทม์
 3. สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นลดการจัดการปัญหาเงินสดในกระเป๋า การซื้อขาย ออนไลน์ ประเทศไทยเราตอนนี้กำลังขึ้นหม้อมากเรื่องการซื้อขาย สินค้า บริการออนไลน์ ถามว่าทำไมถึงได้รับความนิยม เพราะระบบจ่ายเงินแบบสังคมไร้เงินสดทำให้การซื้อขายสะดวก การโอนเงิน การแจ้งกลับมายังร้านค้า  ตรวจสอบได้ง่าย ไม่ต้องพกเงินสดออกจากบ้าน ลดปัญหาเงินสูญหาย เข้าถึงสินค้าและบริการ มากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย 

 1. การดูแลระบบการให้บริการของแต่ละที่ มี ต้นทุนค่อนข้างสูง
 2. มีข้อมูลที่ต้องการบริหารจัดการจำนวนมาก ในแต่ละวัน
 3. หากเกิดปัญหา จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ได้
 4. การนำเงินเข้าระบบมีจำนวนน้อยหรืออยู่ใน อัตราที่ต่ำ ( ผู้เสียภาษีมีจำนวนน้อย )
 5. ต้องหาทางควบคุมภาคเอกชนในเรื่องการ ออก เงินอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้ปริมาณเงิน ในระบบเพิ่มมากเกินไปหากไม่มีมาตรการป้องกัน ที่ดี

ดาวโหลดบิลเงินสด

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top