เงินปันผลจ่าย 5 ผลตอบแทน รับคิดยังไง นโยบายเงิน

เงินปันผลจ่าย
Click to rate this post!
[Total: 253 Average: 5]

เงินปันผล คือ

เงินปันผลคืออะไรและดีอย่างไรในการลงทุน

เงินปันผลคือ การแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่หรือส่งใช้เงินไปแล้วในหุ้นนั้นๆ ซึ่งกิจการสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 5 ลักษณะด้วยกัน คือ

เงินปันผลจ่าย

 1. จ่ายเป็นเงินสด
 2. จ่ายเป็นทรัพย์สินอื่น
 3. จ่ายเป็นเอกสารแสดงหนี้สินของบริษัท
 4. จ่ายเป็นหุ้นปันผล
 5. จ่ายในลักษณะการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ซึ่งการจ่ายปันผลในรายการข้างต้นที่ 1 – 3 นั้นจะทำให้ทรัพย์สินรวมของกิจการ และส่วนของเจ้ของในงบดุลลดลง ส่วนในรายการที่ 4 จะไม่ทำให้สินทรัพย์รวมของกิจการและส่วนของเจ้าของในงบดุลลดลง เพราะเป็นเพียงการโอนกำไรสะสมไปยังบัญชีผู้ถือหุ้น ทางเลือกในการจ่ายปันผลนั้นผู้บริหารบริษัทจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดให้ธุรกิจจ่ายปันผลกับผู้ถือหุ้นด้วยวิธีใด และที่สำคัญกว่านั้นคือ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาการจ่ายปันผลจากฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจด้วย

การจ่ายเงิน

หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจ่ายเงินปันผล ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่แท้จริง ที่บริษัททำมาหาได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งจะจ่ายจากเงินทุนไม่ได้เพราะจะเท่ากับว่าเป็นการลดทุนของธุรกิจลง แต่ถ้าบริษัทขาดทุนอยู่ บริษัทต้องใช้ผลขาดทุนให้หมดไปเสียก่อนเมื่อส่วนขาดทุนหมดไปแล้วจึงแบ่งผลกำไรให้ ต้องได้รับมติของที่ประชุมแห่งผู้ถือหุ้น จึงจะประกาศจ่ายเงินปันผลได้แต่ถ้าบริษัทมีผลกำไรมากคณะกรรมการอาจมีมติจ่ายเงินปันผลก่อนถึงวาระปกติได้ มีชื่อเรียกว่า เงินปันผลระหว่างกาล ธุรกิจห้ามจ่ายเงินปันผลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมใหญ่ของบริษัท ซึ่งการประกาศจ่ายปันผลเป็นหน้าที่สำคัญของที่ประชุมใหญ่ในบริษัท

เงินปันผลระหว่างกาล (Interim Dividend) หมายถึงเงินปันผลที่บริษัทประกาศในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันจากกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องทำการประกาศจ่าย ซึ่งอาจจะใช้วิธีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ หรืออาจจะมีการส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่มีชื่ออยู่หรือส่งใช้เงินไปแล้วในหุ้นนั้นๆ โดยเงินปันผลค้างจ่ายนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถคิดดอกเบี้ยกับบริษัทได้

การคำนวณเงินปันผล

ตามข้อกำหนดของกฎหมายการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นสามัญนั้น จะต้องจ่ายโดยยึดถืออัตราร้อยละของมูลค่าหุ้นที่ส่งใช้แล้วเป็นเกณฑ์โดยไม่คำนึงถึงส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าของหุ้นในตอนขายหุ้นครั้งแรกถือเป็นส่วนลด หรือส่วนเกินเป็นการสมยอมในการจ่ายเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แต่สำหรับการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิอาจตกลงกันอย่างอื่นก็ได้

วิธีคิดเงินปันผลจ่าย

การคำนวณเงินปันผลจ่ายในกรณีบริษัทจดทะเบียนหุ้นสามัญประเภทเดียว บริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในหลายลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินต่อหุ้นการคำนวณ
 2. ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินรวม
 3. ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละ

การคำนวณเงินปันผลจ่ายในกรณีบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ กรณีบริษัทจดทะเบียนออกขายหุ้นมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป กล่าวคือมีทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญกฎหมายให้หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ

ข้้นตอนการจ่ายเงินปันผล

ขั้นตอนเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วคณะกรรมการของบริษัทต้องดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ

 1. การประกาศจ่ายเงินปันผล ในวันนี้ถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมส่วนหนึ่งออกมาตั้งไว้เป็นหนี้สินของบริษัทบันทึกบัญชี
 2. การปิดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในช่วงนี้บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการเดินหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดทำบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลได้ถูกต้อง ในวันนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆ เป็นเพียงการพักและโอนหุ้นในสมุดทะเบียนรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินปันผลของบริษัทอาจมีการบันทึกในสมุดช่วยจำ
 3. การกำหนดวันจ่ายเงิน เป็นการกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผล เวลา และ สถานที่จ่ายเงินปันผล โดยส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลหลังจากประกาศจ่ายประมาณ 1 – 2 เดือน

การบันทึกบัญชีเงินปันผล

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจ่าย ที่มีการนิยมจ่ายปันผลกันสำหรับธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมีดังนี้บันทึกบัญชี

 1. การจ่ายเป็นเงินสด จำนวนเงินสดที่กิจการมีอยู่ต้องเพียงพอกับการจ่ายเงินปันผล เพราะความน่าเชื่อถือจะมองถึงเงินสดที่มีอยู่ในกิจการด้วย
 2. การจ่ายเงินปันผลเป็นสินทรัพย์อื่น ส่วนมากจะเป็นหลักทรัพย์ลงทุนในความต้องการของตลาด
 3. การจ่ายเงินปันผลเป็นเอกสารแสดงหนี้สิน ใช้ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมมาก แต่มีเงินสดไม่พอที่จะจ่ายเงินปันผลในขณะเวลานั้น
 4. การจ่ายเงินปันผลในลักษณะการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่จะเกิดในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์สิ้นเปลืองเช่น ป่าไม้ เชื้อเพลิง น้ำมัน ในการจ่ายเงินปันผลจ่ายแต่ละครั้ง แบ่งเป็นการปันส่วนกำไรกับการจ่ายคืนทุนผู้ถือหุ้น
 5. การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บเงินสดเพื่อขยายกิจการหรือใช้ในการดำเนินงาน
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ

Leave a Comment

Scroll to Top