เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ

2 แบบฟอร์มคืนเงินกู้ยืมกรรมการ การประชุมบริษัทยืมเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 175 Average: 5]

เงินกู้ยืมกรรมการ

เงินให้กู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่กรรมการบริษัทได้ทำการกู้ยืมจากบริษัท เพื่อนำไปใช้

เงินกู้ยืมกรรมการ

การยืมเงินโดยใช้กรรมการเป็นผู้กู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือองค์กร ซึ่งผู้กระทำการยืมเงินอาจเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดในองค์กร แต่การยืมเงินโดยใช้กรรมการเป็นผู้กู้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทหรือองค์กรแต่ละแห่ง

กรรมการที่กำลังพิจารณาการกู้ยืมเงินจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้เงิน และเหตุผลที่จำเป็นต้องยืมเงินจากบริษัทหรือองค์กร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับยอดเงินที่ต้องการยืม ระยะเวลาการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้รับการตกลงกันร่วมกับผู้ให้กู้ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เหตุผลที่เป็นฐานสำหรับการพิจารณาให้เป็นมิตรกับผู้กู้ยืมเงิน

การยืมเงินโดยใช้กรรมการเป็นผู้กู้ย่อมมีความเป็นไปได้ในบริษัทหรือองค์กรที่มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้สินเชื่อแก่กรรมการหรือผู้บริหาร การให้สินเชื่อเกี่ยวกับกลไกนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนแบบพิเศษหรือแผนการส่งเสริมผลประกอบการในองค์กร อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินโดยใช้กรรมการเป็นผู้กู้อาจมีผลกระทบต่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลในองค์กร ดังนั้น การต้องการกู้ยืมเงินโดยใช้กรรมการเป็นผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่น่าสนใจ

บริษัทยืมเงินกรรมการ

การที่บริษัทจะให้เงินกู้ให้แก่กรรมการตัวเองเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่จำเป็นต้องมีนโยบายและกระบวนการทางธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้การยืมเงินเป็นธรรมชาติและโปร่งใส โดยทั่วไปแล้ว การกำหนดนโยบายและเกณฑ์การกู้ยืมในกรณีนี้ควรมีลักษณะเป็นอย่างน้อยดังนี้

 1. นโยบายเกี่ยวกับการยืมเงินกรรมการ บริษัทควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าให้สิทธิ์ให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการหรือไม่ และหากให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ จะมีเกณฑ์ใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การยืมเงินเพียงในกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท

 2. การพิจารณาและอนุมัติเงินกู้ การตัดสินใจให้กู้ยืมเงินกรรมการควรผ่านกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นธรรมชาติและเป็นระบบ รวมถึงการพิจารณาและตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ของกรรมการ การตรวจสอบเชิงอิสระอาจมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าการกู้ยืมเงินไม่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความสามารถในการบริหารงานของบริษัท

 3. เงื่อนไขและเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย บริษัทควรกำหนดเงื่อนไขการกู้ยืมที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับตลาดเงิน การกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมในการกู้ยืมเงิน

 4. การรายงานและการตรวจสอบ บริษัทควรมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกรรมการ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามการชำระหนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลง

สำหรับบริษัทที่มีนโยบายและกระบวนการทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นระบบ เรื่องการกู้ยืมเงินกรรมการอาจได้รับการพิจารณาโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีความเชื่อถือและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเงิน อย่างไรก็ตาม สำหรับคำแนะนำที่เป็นรายละเอียดและเหมาะสมที่สุด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการเงินกู้ยืมกรรมการใดๆ

รายงานการประชุม กรรมการยืมเงินบริษัท

[ชื่อบริษัท] รายงานการประชุมกรรมการยืมเงิน วันที่ [วันที่ประชุม] เวลา [เวลาประชุม] สถานที่ [สถานที่ประชุม]

รายงานการประชุม

 1. เปิดประชุม
 • ประธานประชุมแนะนำวัตถุประสงค์ของการประชุมและขอให้กรรมการยืมเงินเข้าร่วมการประชุม
 • แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
 1. พิจารณาและอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน
 • รายละเอียดคำขอกู้ยืมเงินจากกรรมการแต่ละราย
 • พิจารณาข้อเสนอและเหตุผลที่เป็นฐานในการกู้ยืมเงิน
 • พิจารณาเงื่อนไขการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ย
 • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเช่น ภาพรวมของบริษัท, ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้, และความเสี่ยงทางการเงิน
 1. พิจารณาและตอบรับคำขอกู้ยืมเงิน
 • กรรมการพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกู้ยืมเงินของแต่ละราย
 • ประกาศผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินแก่กรรมการแต่ละราย
 1. สรุปผลการประชุม
 • สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาคำขอกู้ยืมเงิน
 • กำหนดรายละเอียดการชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 1. ปิดประชุม
 • ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุม
 • ประกาศวันและเวลาของการประชุมถัดไป (ถ้ามี)

หมายเหตุ รายงานการประชุมนี้ถือเป็นเอกสารที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเท่านั้น อ้างอิงตามกฎหมายและนโยบายภายในของบริษัท

ลงชื่อ ………………………………….. (ประธานประชุม)

วันที่ …………………………………….

แบบฟอร์ม คืนเงินยืมกรรมการ

[ชื่อบริษัท] แบบฟอร์มคืนเงินยืมกรรมการ

ข้อมูลผู้กู้ยืม ชื่อกรรมการ _____________________________________ ตำแหน่ง ________________________________________ วันที่กู้ยืม _____________________________________ จำนวนเงินที่ยืม _______________________________

ข้อมูลการคืนเงิน วันที่คืนเงิน ____________________________________ จำนวนเงินที่คืน _________________________________ วิธีการชำระเงิน _________________________________

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ข้าพเจ้ารับรองว่าได้คืนเงินยืมดังกล่าวตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว และยินยอมให้หักเงินจากเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หากยอมรับการหักเงิน ข้าพเจ้าจะไม่มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการหักเงินดังกล่าว

ลงชื่อ _________________________________ วันที่ _________________________________

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินให้กู้ยืมกรรมการ

  • เมื่อกิจการมีเงินสดในมือมากพอที่จะให้กรรมการยืม วันยืมบันทึกบัญชีตามนี้

Dr.เงินกู้ยืมกรรมการ          xx.-

Cr.เงินสด                               xx.-

  • เมื่อกรรมการนำเงินสดมาคืนให้กับบริษัท ส่วนมากต้องมีการคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com