เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน 2 อิสระ รายได้ไม่เกิน

กู้เงินด่วน
Click to rate this post!
[Total: 2070 Average: 5]

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด10,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี ปลอดชําระเงินงวด 6 งวดแรก
 • ไม่มีหลักประกัน

สําหรับผู้มีรายได้ประจํา วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชําระสูงสุด 3 ปี
 • บุคคลคheประกัน/หลักทรัพย์

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนแจ้งความจํานงใช้บริการ และกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563 SGSB โทร 01115

มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท

สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้มีอาชีพอิสระ 1 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.10 % ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจํา หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (covID-19) และภัยอื่นๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กํากับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลาให้กไม่เกิน 2 ปี ปลอดชําระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 

ขั้นตอนการขอกู้

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ผู้มีอาชีพอิสระ
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563
 • รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทําสัญญา ดังนี้
  • สําเนาบัตรประชาชน
  • สําเนาทะเบียนบ้าน
  • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19 (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชําระ)
 • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และ ธนาคารจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทําการ นับจากได้รับ SMS
 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ผู้มีรายได้ประจํา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35 % ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้ เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน

 • ประชาชนที่มีรายได้ประจํา เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
 • ใช้บุคคล หรือ หลักทรัพย์ ค้ําประกัน
 • ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

ขั้นตอนการขอกู้

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทาง gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจํา
 • กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2563
 • รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบคําขอกู้ ดังนี้
  • เอกสารส่วนบุคคล
   • สําเนาบัตรประชาชน / และสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
   • ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
   • สําเนาใบสําคัญการสมรสของผู้รู้ (ถ้ามี)
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
  • เอกสารทางการเงิน
   • สลิปเงินเดือน / หรือ หลักฐานการรับเงินเดือน (ล่าสุด) ของผู้รู้ และผู้ค้ำประกัน
   • กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจํา (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน (โดยอนุโลม)
   • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
   • เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีมีหนี้ค้างชําระ)
  • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
   • สําเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
  • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • รอพลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด จัดทํานิติกรรมสัญญาฯ
  • ติดต่อธนาคาร เพื่อจัดทํานิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฟาก)

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

 

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

 

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top