เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง 7 ตัวอย่าง วิธี จำ

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
Click to rate this post!
[Total: 501 Average: 4.9]

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

หลายๆ คนที่ผู้ปกครองก็มักจะใช้ใช้วิธีการมาเป็นการสอนเรื่อง สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าไปเปรียบเทียบกับปากจระเข้ วิธีนี้ต้องใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่ ที่นี้เรามาดูวิธีคิดโดยไม่ต้องจำ คือการทำความใจให้เด็ก หรือแม้กระทั้งผู้ใหญ่อย่างเราๆ จะได้ไม่ต้องจำกันอีกต่อไป

การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับและรายละเอียดของสัญลักษณ์ = นี้ล่ะที่จะทำให้เราเข้าใจสัญลักษณ์อื่นๆ นักคณิตศาสตร์ออกแบบสัญลักษณ์ ( = ) นี้ เพื่อให้ตรงตามผลของการเปรียบเทียบ เช่น จำนวน 2 ฝั่งเท่ากัน เส้น 2 เส้นจึงขนานกันระยะห่างของปลายทั้งสองเท่ากัน แล้วเมื่อผลการเปรียบเทียบออกมาว่าไม่เท่ากันก็จะเติมสัญลักษณ์ทขีดตรงกลางเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเครื่องหมาย “ไม่เท่ากับ” 

พอมาถึงการเปรียบของสิ่งของ หรือจำนวน ที่มีค่าไม่เท่ากัน ก็จะทำการเอียงปลายเข้าหากันจนชนกันจึงทำให้ ที่สิ่งกว่างกว่าคือมากกว่า ส่วนที่ชิดกันมีค่าน้อยกว่านั้นเองส่วนการอ่าน จะต้องอ่านจากซ้ายมากว่า เพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง หากไม่อ่านจากซ้ายมาขวา สัญญาลักษณ์ >< ก็จะมีค่าที่ผิดเพี้ยนไปนั้นเอง  เช่น

 • 7 > 3 อ่านว่า “ เจ็ดมากกว่าสาม
 • แต่ถ้าเราอ่านจากขวามาซ้าย ด้วยโจทย์เดียวกัน เช่น 7 > 3 ก็จะอ่านกว่า “สามมากกว่าเจ็ด” ทันที

เครื่องหมายมากกว่าคืออะไร 1

เครื่องหมาย มากกว่าเท่ากับ และเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เป็นเครื่องหมายพิเศษของทางคณิตศาสตร์ เป็นการ เปรียบเทียบจำนวน เมื่อจำนวนสองจำนวนได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน จะมีค่าเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • เครื่องหมาย มากกว่า คืออะไร สัญญาลักษณ์ ที่แสดงก้นแหลม ๆ ไปทางด้านขวา 
 • เครื่องหมาย น้อยกว่า คืออะไร สัญญาลักษณ์ ที่แสดงก้นแหลม ๆ ไปทางด้านซ้าย

การเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมาย คือ การนำจำนวนสองจำนวน มาเปรียบเทียบกัน  เพื่อให้รู้ว่า จำนวนสองจำนวนนั้นมีค่าเท่ากัน มีค่ามากกว่า มีค่าน้อยกว่ากัน

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง

เครื่องหมาย “มากกว่า” และ “น้อยกว่า” จะใช้ในการเปรียบเทียบค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น ตัวเลข จำนวน หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลการทดสอบหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ในการอ่านเครื่องหมายเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบความหมายได้ตามที่มีอยู่ดังนี้

 • เครื่องหมาย “>” เรียกว่าเครื่องหมาย “มากกว่า” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่ามากกว่าค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 2 > 1 แปลว่า 2 มากกว่า 1

 • เครื่องหมาย “<“ เรียกว่าเครื่องหมาย “น้อยกว่า” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่าน้อยกว่าค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 1 < 2 แปลว่า 1 น้อยกว่า 2

 • เครื่องหมาย “>=” เรียกว่าเครื่องหมาย “มากกว่าหรือเท่ากับ” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 2 >= 2 แปลว่า 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 2

 • เครื่องหมาย “<=” เรียกว่าเครื่องหมาย “น้อยกว่าหรือเท่ากับ” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 1 <= 2 แปลว่า 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

เครื่องหมาย “มากกว่า” หมายความว่า ตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายนั้นมีค่ามากกว่าตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายนั้น

ในขณะที่เครื่องหมาย “น้อยกว่า” หมายความว่า ตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายนั้นมีค่าน้อยกว่าตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายนั้น

ตัวอย่างเช่น

 • 5 > 3 หมายความว่า 5 มากกว่า 3
 • 2 < 6 หมายความว่า 2 น้อยกว่า 6

การอ่านเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า สามารถอ่านได้ว่า “มากกว่า” และ “น้อยกว่า” ตามลำดับ ดังนั้นเราสามารถอ่านค่าตัวเลขได้ตามลำดับเช่นกัน และจะได้ความหมายเดียวกันกับตัวเลขที่เรามองเห็นบนเครื่องหมายนั้นๆ

 

ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า

 1. 5 > 3 (5 มากกว่า 3) ในกรณีนี้ 5 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่า 3 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย

 2. 10 < 20 (10 น้อยกว่า 20) ในกรณีนี้ 10 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่า 20 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย

 3. -2 < 0 (ลบสองน้อยกว่าศูนย์) ในกรณีนี้ -2 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่า 0 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย

 4. 8 > -3 (แปดมากกว่าลบสาม) ในกรณีนี้ 8 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่า -3 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย

วิธี จำ เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า

การจำเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าสามารถทำได้โดยใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าที่ต้องการเปรียบเทียบว่าอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้

 1. มากกว่า หากต้องการเปรียบเทียบค่าสองค่า หากค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมาย “>” (เครื่องหมายมากกว่า) เพื่อแสดงว่าค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าค่าด้านขวา เช่น 5 > 3 หมายความว่า 5 มากกว่า 3

 2. น้อยกว่า หากต้องการเปรียบเทียบค่าสองค่า หากค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมาย “<” (เครื่องหมายน้อยกว่า) เพื่อแสดงว่าค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่าด้านขวา เช่น 2 < 6 หมายความว่า 2 น้อยกว่า 6

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าเครื่องหมายที่จะใช้เป็นอย่างไร ลองวาดเส้นตรงบนกระดาษ แล้วเขียนตัวเลขไว้บนเส้นนั้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้โดยการใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าเพื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าดังกล่าว

 

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (“<=”) ใช้ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างสองค่า โดยมีความหมายว่าค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

ตัวอย่างเช่น

 • 5 <= 5 (ห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้า) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 2 <= 3 (สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสาม) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 6 <= 4 (หกน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่) เป็นเท็จ เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

การจำเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) สามารถทำได้โดยการนึกถึงว่าเครื่องหมาย “<” (น้อยกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกัน ดังนั้นหากค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าได้

 

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามีขีด

เครื่องหมายมีขีดเส้นใต้มากกว่าหรือเท่ากับ (≥) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างสองค่า โดยมีความหมายว่าค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

ตัวอย่างเช่น

 • 5 ≥ 5 (ห้ามากกว่าหรือเท่ากับห้า) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 2 ≤ 3 (สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสาม) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 6 ≥ 4 (หกมากกว่าหรือเท่ากับสี่) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

การจำเครื่องหมายมีขีดเส้นใต้ในเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) สามารถทำได้โดยการนึกถึงว่าเครื่องหมาย “>” (มากกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกันหรือเครื่องหมาย “<” (น้อยกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกัน ดังนั้นหากค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าด้านขวา

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกัน ที่ควรรู้มี ดังนี้

สัญลักษณ์ มากกว่า

เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

เครื่องหมาย  >= และ ≥ สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ ? โดยปกติ ก็สามารถใช้แทนกันได้ แต่ในทางคณิตศาสตร์ เมื่อมีเครื่องหมายที่แสดง สัญญาลักษณ์ชัดเจน คนส่วนใหญ่ จึงนิยมใช้ เครื่องหมาย ≥ เยอะกว่า เครื่องหมาย  >= แต่ก็ไม่เสมอไป หาก ผู้เขียนใช้มือเขียนก็จะทำได้ แต่หากใช้แป้นพิมพ์เขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่สัญญาลักษณ์ ≥ ให้พิมพ์ ก็อาจจะพิมพ์ >= แทนไปเลยก็ได้

ตัวอย่าง เครื่องหมายต่าง ๆ 

   > เรียกว่า มากกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลข ที่อยู่ทางซ้ายมือของเรา มีค่ามากกว่า สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรา คือ ความหมายของเครื่องหมายมากกว่า

ตัวอย่าง

10 > 3

250+30 > 220

(100 x 2 ) > ( 50 x 2 )

   ” <  “ เรียกว่า น้อยกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่า  สิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรา

ตัวอย่าง

500 < 800

15+50 < 250

( 2 x 40 )  < 100

 

= เรียกว่า เท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

1,000 = 50 x 20

500+200 = 1,000-300

30 x 3 = 50+40

 

เรียกว่า เครื่องหมายไม่เท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

50 x 20 ≠ 1,200

30 +75 ≠ 100-15

40 x 3 ≠ 30 x 40

 

ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า

มากกว่า น้อย กว่า ป 1 ตัวอย่างมากกว่าป.1
มากกว่าน้อยกว่า ป.1

การเขียนแทนด้วยเส้นจำนวนจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น

ซึ่งการเปรียบเทียบจำนวนก็ตรงตามตัวเลย ไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อน สามารถทำให้เข้าใจง่ายอ่านง่าย

 • x มากกว่า 0 เขียน x > 0
 • 0 น้อยกว่า x เขียน 0 < x

ดังนั้น  ถ้าเขียน x > 0 ก็ต้อง อ่านว่าx มากกว่า 0 ” ตามเครื่องหมายที่เขียน 

ถ้าเข้าใจแบบง่ายๆ เลยของ มากกว่าหรือน้อยกว่า ก็คือ

 • ถ้าปลายแหลม >,< อยู่ด้านไหน ด้านนั้นน้อย การที่ไม่มีปลายแหลมชี้ไป นั้นคือ สัญลักษณ์มากกว่า
 • การอ่าน ก็อ่าน สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า
 • อ่านจาก ซ้ายไปขวา
  • x > 0 อ่านว่า x มากกว่า 0
  • 0 < x อ่านว่า 0 น้อยกว่า x

เชื่อเหลือเกินว่า การอ่านสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

การเปรียบเทียบจำนวน

การเปรียบเทียบจำนวนนับ ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก โดยเริ่มจากตัวแรกทางซ้ายมือของในแต่ละจำนวนว่าเป็นเลขอะไร อยู่ในหลักใด จะเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไป ทางขวามือ เช่น เปรียบเทียบ 160,924 กับ 89,379

 1. เปรียบเทียบ 1 กับ 8
 2. เมื่อ 1 อยู่ในหลักแสน มีค่า 100,000
 3. และ 8 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า 80,000

ดังนั้น 100,000 มากกว่า 80,000 ได้คำตอบว่า 160,924 มากกว่า 89,379 แล้วจึง เขียนแทนด้วยสัญญาลักษณ์ 160,924 > 89,379 เป็นต้น จากการที่เราเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก สรุปว่า ; จำนวนที่มีหลักน้อยกว่า จะน้อยกว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าเสมอๆ

สรุป เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง

การเปรียบเทียบ เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ  หมายถึง การนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  เพื่อให้รู้ว่าจำนวนสองจำนวนนั้นมีค่าเท่ากัน   มากกว่า  หรือน้อยกว่ากัน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันที่ควรรู้มีดังนี้

 • =  ” เท่ากับ หมายถึง จำนวนสองจำนวนที่เท่ากับ เครื่องหมายเท่ากับ
 • <  “ น้อยกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่า  สิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรา
 • มากกว่า หมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่ามากกว่า  สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรา

สัญลักษณ์มากกว่า น้อยกว่า จะไม่กลาย เป็นเรื่องเข้าใจยากเกินไปสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบวัดความรู้ของหน่วยงานราชการ อย่างเช่นการสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. การสอบเข้าทำงาน ข้าราชการท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การสอบเข้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคาร หรือแม้แต่ตามบริษัทใหญ่ๆ ก็มีการบรรจุโจทย์ปัญหา ความรู้วิเคราะห์มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ กันมากมาย เพราะเป็นเรื่องของการทดสอบความรู้พื้นฐาน หรือการวัด ไอคิว (ข้อสอบวัดIQ) ส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินของผู้เข้าสอบอยู่ที่ 60 ข้อ หรือ 60%0

ฉะนั้นเรื่อง เครื่องหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ มากกว่า ไม่เท่ากับ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ไม่ควรละเลย อย่างน้อยสามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อการถ่ายทอดความรู้ การนำเข้าสู่ใบงานมากกว่าน้อยกว่า เป็นพื้นฐานของการให้ความรู้ต่อเด็กๆ และต่อยอดสำหรับการใช้สอบเข้าทำงาน การใช้เพื่อการสอบเข้าหรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาอื่นไปต่อไป การมีความรู้ติดตัวจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่จะคงอยู่กับชีวิตของเราตลอดไปและเป็นสิ่งที่โจรหรือใครก็ไม่สามารถปล้นจี้ได้ เนื่องจากมีความยั่งยืนมากที่สุด

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ภาษาอังกฤษ

 • เครื่องหมายมากกว่า ภาษาอังกฤษ  greater than
 • เครื่องหมายน้อยกว่า ภาษาอังกฤษ less than
 • มาก กว่าหรือเท่ากับ greater than or equal to
 • น้อย กว่าหรือเท่ากับ less than or equal to

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย

คำอ่าน

ตัวอย่าง

+

  plus, add

  บวก

  minus / take away

  ลบ

±

  plus-minus

  บวก-ลบ

×

  multiplied by / times

  คูณ

÷

  divided by

  หาร

=

  is equal to

  เท่ากับ

  is not equal to

  ไม่เท่ากับ

  is less than

  น้อยกว่า

  is greater than

  มากกว่า

  is less than or equal to

  น้อยกว่าหรือเท่ากับ

  is greater than or equal to

  มากกว่าหรือเท่ากับ

~

  is similar to

  ประมาณ

  is approximately equal to

  ค่าประมาณ

%

  percent

  เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)

π

  pi

  พาย (ค่าคงตัว)

  infinity

  อนันต์ (ค่าไม่สิ้นสุด)

  square root

  รากที่สอง

  cube root

  รากที่สาม

 

  to

  ต่อ (อัตราส่วน)

  therefore

  ดังนั้น, เพราะฉะนั้น

  because

  เพราะว่า, เนื่องจาก

 

เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ใน Excel

แหล่งอ้างอิง  
https//sites.google.com/site/khrunathsyakr/kar-periyb-theiyb-canwn
https//sites.google.com/site/kpugbubpha21/comparatives-number

https//sites.google.com/site/khrunathsyakr/kar-periyb-theiyb-canwn
https//sites.google.com/site/kpugbubpha21/comparatives-number

 

QA

QC QA การควบคุม คุณภาพ 7 วิธี ย่อมาจาก

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป
งบการเงิน

งบการเงิน 5 ส่วน วิเคราะห์งบการเงิน ประชุมอนุมัติ

งบการเงิน หลักเกณฑ์การจัด ประโยชน์ของงบการเงิน ส่วนประกอบงบการเงิน งบการเงินที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ประชุมอนุมัติงบการเงิน การนำส่งงบการเงิน การขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาการยื่นงบการเงิน ช่องทางการนำส่งงบการเงิน
สมุดบัญชี

สมุดบัญชี 7 แม่ค้าออนไลน์ ขายของออนไลน์

สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย สมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีออนไลน์ สมุดบัญชีกสิกร สมุดบัญชีทั่วไป สมุดบัญชีปกแข็ง ตัวอย่างสมุดบัญชี สมุดบัญชีขายของ
ทักษะของนักบัญชี

ทักษะของนักบัญชี 3 คุณสมบัติ รายได้ ทําอะไร

นักบัญชี นักบัญชี คืออะไร ? นักบัญชีมีลักษณะงานอย่างไร ? คุณสมบัตินักบัญชี นักบัญชีทำงานอะไร ทักษะนักบัญชี อยากเป็นนักบัญชี ต้องจบคณะอะไร? เช็คมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการบัญชี
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท 2 รหัส ทั่วไป ตาราง ลงบัญชี

สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย
ปก newspaper

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ วันนี้ พาดหัวข่าว ภาพ ออนไลน์

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รวมหนังสือพิมพ์ (นสพ) นสพ.ทั่วไป นสพ.ออนไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.กีฬา หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ รายปักษ์ นสพ.ธุรกิจรายวัน หน่วยงานราชการ รายชื่อสายการบิน รายชื่อเครือข่ายอินเตอร์
เรียนบัญชี

เรียนบัญชี เงินเดือน 10 ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชีเบื้องต้น เรียนบัญชีที่ไหนดี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน เรียนบัญชียากไหม เรียนบัญชี เสาร์ อาทิตย์ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี คณะอะไร เรียนบัญชีที่ไหนดี

Leave a Comment

Scroll to Top