เครดิต เช็คดิตบูโร 2 NCB ออนไลน์ ตรวจสอบ ทันที

เครดิตบูโร
Click to rate this post!
[Total: 1738 Average: 5]

เครดิตบูโร

เครดิตบูโร ( National Credit Bureau ) หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินสินเชื่อหรือรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Report) ของบุคคลและนิติบุคคลจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล บริษัทบัตรเครดิต บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทลิสซิ่งเช่าซื้อ ซึ่งสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของคนแต่ละคน ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต

เครดิตบูโร1

พูดถึงเครดิตบูโรนั้น จะได้ยินอยู่ 2 คำหลัก ๆ คือ 1. ลูกค้ามีประวัติ กับ 2. ลูกค้ามีเครดิต และจะเกี่ยวข้องกับบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์ เป็นซะส่วนใหญ่ ไฟแนนซ์มักจะให้น้ำหนักกับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระมาเป็รระยะเวลาหนึ่ง อาจจะ 1-2 ปี โดยอาจใช้เกณฑ์ชี้วัดจากระยะเวลา ที่เคยผ่อนชำระ และพิจารณาต่อด้วยมูลค่าที่ต้องการขอสินเชื่อ

ข้อมูลเครดิต (Credit Report) 

คือรายงานที่บริษัทข้อมูลเครดิตจัดทำขึ้น และให้สิทธิสถาบันการเงินที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเรียกดู หรือข้าวของเรียกดูได้โดยรายงานข้อมูลเครดิต จะแสดงข้อมูลสินเชื่อประวิติการชำระสินเชื่อ สถานะทุกบัญชีที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่กับสถาบันการเงินทุกแห่งที่เป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต

ข้อมูลเครดิตเก็บไว้นานกี่ปี

เครดิตบูโร ติดกี่ปี คำตอบ คือ 3 ปี เครดิตบูโรจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อ และประวัติการชำระหนี้สินเชื่อ โดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่รายงานและส่งข้อมูลให้แก่เครดิตบูโรเป็นรายเดือนทุกเดือน ทางเครดิตบูโรก็จะอัปเดตข้อมูลให้ในแต่ละเดือนไปเรื่อย ๆ ทั้งหมด 36 เดือน จำนวน 36 บรรทัด เรียงทับกันเหมือนขนมชั้น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ข้อมูลบรรทัดเก่าของเมื่อ 36 เดือนที่แล้วก็จะหายไป 

ผิดนัดชําระหนี้เครดิตบูโร

ค้างชําระ เกิน 90 วัน สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้บริษัทข้อมูลเครดิตต่อเนื่องไปอีก เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชําระเกิน 90 วันบริษัทข้อมูลเครดิต จะเก็บข้อมูลเครดิตที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ไว้ในฐานข้อมูลต่อไปอีก เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่บริษัทข้อมูลเครดิต ได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลเครดิตบูโรประกอบด้วย

เครดิตบูโร2

ด้วยเหตุที่ต้องนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้งานนั้นจึงมีความจำเป็นในการขอข้อมูลที่แท้จริงด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า ดังนี้

 • ชื่อ ที่อยู่
 • วันเดือนปีเกิด
 • สถานะภาพสมรส
 • อาชีพ
 • เลขบัตรประชาชน
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ใช่ชื่อสถานที่ตั้ง เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระ ดังนี้

 • ประวัติการขอสินเชื่อ
 • การได้รับอนุมัติ
 • การชำระสินเชื่อ
 • การชำระสินค้า
 • บริการบัตรเครดิต เป็นต้น

พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ไม่ว่าคุณจะเคยทำบัตรเครดิตมากี่ใบ ขอสินเชื่อรถมากี่คัน ขอสินเชื่อบ้านมากี่หลัง บัญชีนั้นจะอยู่ระหว่างใช้งาน ผ่อนชำระ หรือปิดบัญชีไปแล้ว ก็มีแสดงในรายงานข้อมูลเครดิตประวัติของกรผ่อนชำระทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมไปไว้ใน บริษัท NCB

ฉะนั้นการรักษาเครดิตบูโรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ จะส่งผลให้การเงินของคุณทั้งในปัจจุบัน และอณาคตจะมีความคล่องตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับ เครดิตของคุณอย่างแน่นอน

โดยเครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลเครดิตไว้ 36 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดา และ 60 เดือนสำหรับนิติบุคคล ข้อมูลการชำระสินเชื่อจากสถาบันการเงินจะถูกส่งเข้าไปในระบบของเครดิตบูโรทุกเดือน ข้อมูลเก่าจึงถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่ทุกเดือน โดยทั่วไปสถาบันการเงินจะใช้รายงานข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้และการมีวินัยในการชำระหนี้ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ที่ต้องการกู้เงินทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะมีสิทธิขอข้อมูลจากเครติตบูโรได้

เครดิตบูโร3.1

เช็คเครดิตบูโร

ปัจจุบันตรวจเครดิตบูโร สามารถเช็ตได้โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. เช็คผ่านแอพพิเคชั่น
 2. เช็คได้ตามสถานที่ทำการต่าง ๆ

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนเช็คเครดิตบูโรผ่านแอพพลิเคชั่น

เช็คเครดิตบูโร ออนไลน์

 1. ตรวจเครดิตสกอริ่ง “เรียลไทม์” ผ่าน KKP e-Banking Application
 2. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “Thanachart Connect”
 3. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “Krungthai Next”
 4. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”

1.ตรวจเครดิตสกอริ่ง “เรียลไทม์” ผ่าน KKP e-Banking Application

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

KKP03

KKP04

KKP05

KKP06

KKP07

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

2. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “Thanachart Connect”

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

3. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “Krungthai Next”

รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลภายใน 1 วัน*

ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด

ตรวจได้ง่ายๆ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ผ่าน โมบายแอป “Krungthai Next” พร้อมเลือกวิธีรับผลได้ดั่งใจ 2 วิธี

 1. รับผลทางอีเมลภายใน 1 วัน* (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 2. รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

4. ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป “TMB TOUCH”

รับรายงานข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ รู้ผลทันใจ มั่นใจได้จริง อยู่ที่ไหน ก็รับข้อมูลเครดิตได้ทุกที่ ทุกเวลา

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือสถานะบัญชี ก็ตรวจได้ง่ายๆ ผ่าน โมบายแอป “TMB TOUCH” พร้อมเลือกวิธีรับผลได้ดั่งใจ 2 วิธี

 1. รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
 2. รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ (ข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร)

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

ขั้นตอนการเช็คเครดิตบูโร

กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง ก่อนใช้บริการ

หมายเหตุ :

 • หากไม่ได้รับภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th
 • บริการยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรผ่านเคาน์เตอร์สาขา และ ATM ของธนาคารทีเอ็มบี พร้อมรับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้เช่นเดิม

ข้อมูลควรรู้ เจ้าของข้อมูลขอลบหรือแก้ไขประวัติการชำระหนี้ได้ในกรณีที่พบว่าข้อมูลของตนเองไม่ตรงกับข้อมเท็จจริง โดยสามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการเงินที่เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้า แต่หากข้อมูลเครดิตตรงตามข้อเท็จจริงแล้ว เจ้าของข้อมูลไม่สามารถขอลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เกินอายุการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

เช็คได้ตามสถานที่ทำการต่าง ๆ

แบบรอรับได้เลย (ค่าบริการ 100 บาท) ภายใน 15 นาที

(วันจันทร์ วันศุกร์ (ใช้บัตรประชาชนของตนเอง))

เช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหน

 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2
  • เฉพาะเครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) l นิติบุคคล l นิติบุคคล (มอบอำนาจ) l ชาวต่างชาติ
 • เครดิตบูโรคาเฟ่  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร) (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 1)
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาต
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอขิต (ภายในสถานี) (แห่งใหม่…ล่าสุด) บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) รับรายงานทางอีเมล…ได้ทันที (ฟรี…ถึง 30ธ.ค.63)
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ
 • ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร  ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
  • เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเองและมอบอำนาจ l เครดิตสกอริ่ง (บุคคลธรรมดา) l ชาวต่างชาติ
 • CITI (เดอะมอลล์ บางกะปิ)  (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)
 • UOB (ห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่) (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.)
  • บุคคลธรรมดาของตนเอง

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบบส่งรายงานกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน (ค่าบริการ 150 บาท) ภายใน 7 วันทำการ

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา) (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง และชาวต่างชาติ) กรุงศรี, กรุงไทย, ธนชาต, ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์   และ ธ.ก.ส. (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง
 • ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
  • มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น
  • ทำรายการผ่านหน้าจอ (เมนู ตรวจเครดิตบูโร)
 • ใช้โมบาย แอปพลิเคชัน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ธนาคารมือถือกรุงไทย, ธนชาต, ทีเอ็มบี (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง) , เกียรตินาคินภัทร (บุคคลธรรมดาของตนเอง และ เครดิตสกอริ่ง บุคคลธรรมดา)
  • ทำรายการผ่านธนาคาร บนโทรศัพท์มือถือ
 • ใช้บริการธนาคารออนไลน์ กรุงศรี, กรุงไทย (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง)
  • มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์
 • ที่ทำการไปรษณีย์ เฉพาะสาขาที่ให้บริการ (เฉพาะบุคคลธรรมดาของตนเอง) ตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ

ขั้นตอนการตรวจเครดิตบูโร

การตรวจเครดิตของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท : ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ณ ที่ทำการบริษัท (ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร) มีขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • กรณีบุคคลธรรมดา
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง
  • กรณีนิติบุคคล
   • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงนำมาแสดง
   • ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 2. มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • กรณีบุคคลธรรมดา
   1. หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
  • กรณีนิติบุคคล
   • หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
   • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม้เกิน 3 เดือน และลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมตัวจริงนำมาแสดง

*** ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท

*** เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

ตัวเลขบอกสถานะอย่างไร

ในรายงานข้อมูลเครดิตนั้น แสดงประวัติการชำระหนี้ย้อนหลังรวม 36 เดือน โดยข้อมูลล่าสุดจะแสดงอยู่ด้านบน สำหรับความหมายของสถานะบัญชีในปัจจุบันเป็นอย่างไร จะมีตัวเลขกำกับอยู่ เราลองไปดูความหมายของรหัสเลขต่าง ๆ กัน

ความ หมาย ของเลขในเครดิต บู โร

 • 10 – ปกติ แปลว่า บัญชีนี้มีการชำระสินเชื่อตามปกติ จ่ายครบ จ่ายตรงตามเงื่อนไข ไม่มียอดค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 30 วัน
 • 11 – ปิดบัญชี แปลว่า สินเชื่อบัญชีนี้ได้มีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ไม่มีหนี้ค้าง
 • 12 – พักชำระหนี้ ตามนโยบายรัฐ แปลว่า ที่ผ่านมาเคยมียอดค้างชำระ แต่ตอนนี้เข้าโครงการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ จึงทำให้สถานะไม่เป็นการค้างชำระ
 • 20 – หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน แปลว่า เคยค้างชำระในอดีต และปัจจุบันก็ยังค้างอยู่ ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นผลลบต่อตัวผู้เป็นลูกหนี้เจ้าของบัญชีนี้

ตัวเลขบอกสถานะอื่น ๆ

 • สถานะบัญชี เลข 10 คือ สถานะปกติ
 • สถานะบัญชี เลข 11 คือ สถานะปิดบัญชี
 • สถานะบัญชี เลข 12 คือ สถานะพักชำระหนี้ ตามนโยบายของรัฐ
 • สถานะบัญชี เลข 20 คือ สถานะมีหนี้ค้างเกิน 90 วัน
 • สถานะบัญชี เลข 30 คือ สถานะอยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย
 • สถานะบัญชี เลข 31 คือ สถานะอยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม

 • สถานะบัญชี เลข 32 คือ สถานะศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากคดีขาดอายุความ
 • สถานะบัญชี เลข 33 คือ สถานะปิดบัญชี เนื่องจากตัดหนี้เป็นสูญ
 • สถานะบัญชี เลข 40 คือ สถานะอยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
 • สถานะบัญชี เลข 41 คือ สถานะเจ้าของข้อมูลขอตรวจสอบรายการ
 • สถานะบัญชี เลข 42 คือ สถานะโอนหรือขายหนี้
 • สถานะบัญชี เลข 43 คือ สถานะปิดบัญชีขณะโอนหรือขายหนี้

เราควรตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเองไหม

เครดิตบูโร
เครดิตบูโร

การตรวจสอบเครดิตบูโร ด้วยตัวเอง เป็นการตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเอง นอกจากจะเป็นการตรวจเช็กข้อมูลตัวเองในเรื่องประวัติการชำระสินเชื่อทั้งหมดที่เรามีว่าเป็นอย่างไรแล้ว ยังช่วยตรวจสอบให้กับตัวเองอีกด้วยว่าเอกสารสำคัญส่วนตัวของเรานั้น มีใครนำไปแอบอ้างทำอะไรหรือไม่ เช่น ปลอมแปลงสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารการเงินต่าง ๆ ไปสมัครสินเชื่อโดยใช้ชื่อเรา

ข้อมูลเครดิตมีความสำคัญอย่างไร

ข้อมูลเครดิตคือสิ่งที่แสดงถึงประวัติและพฤติกรรมในการการชำระหนี้ของบุคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมาก สถาบันการเงินต่าง ๆจะใช้ประโยชน์จากรายงานข้อมูลเครดิตนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อ หรือจะสรุปได้ว่า ผู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดีนั้นจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการได้รับสินเชื่อในจำนวนที่เหมาสม

คำถามอื่น ๆ ทั่วไป

ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย

 1.  เป็นสัญญาณเตือนของระบบการเงิน
 2.  เป็นเครื่องมือในการดูทิศทางเศรษฐกิจของสถาบันต่าง ๆ
 3.  เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน

ความสำคัญต่อสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้

 1. ใช้ตรวจเช็คพฤติกรรมขอกู้-การชำระหนี้เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสินเชื่อ
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการให้กู้ยืม ป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อรายได้

ความสำคัญต่อผู้กู้หรือลูกหนี้

 1. ใช้ตรวจเช็คข้อมูลเครดิตของตัวเอง
 2. ใช้ตรวจเช็คหรือแก้ไขประวัติการชำระทุกข้อมูลบัญชีสินเชื่อให้ถูกต้อง
 3. หากผุ้กู้มีประวัติการชำระที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้

ที่มา : www.ncb.co.th/

การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน VAT 10 คืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น รายได้เท่าไรต้องจด VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้ Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร VAT 0 กับ Non VAT สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat สาขา SBT คือ บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร ภาษีสรรพสามิต คืออะไร ภาษีซื้อ หมายถึง
ปก การจัดการธุรกิจออนไลน์

การจัดการธุรกิจออนไลน์ แนวคิด มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจัดการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง วิธีการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ คือ หลักการบริหารร้านค้า วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี

Leave a Comment

Scroll to Top