เก้าวิชาสามัญ

9 วิชาสามัญ สอบ เนื้อหาวิชา ข้อสอบ ออกอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

9 วิชาสามัญ

การเข้าเรียนในรั้วอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยยังคงเป็นกระแสที่มีค่านิยมกันในทุกวันนี้ สำหรับการสอบ9วิชาสามัญของระดับนักเรียนในวัยมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยแล้ว จุดมุ่งหมายของการเรียนต่อสายสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษา 4-6 นั้น เพื่อการสอบเข้าคณะที่ใฝ่ฝัน และมหาวิทยาลัยที่พึงปรารถนา เพื่อก้าวสู่การประกอบสายอาชีพทางตลาดสังคมต่อไป

9 วิชาสามัญ
9 วิชาสามัญ

แต่สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ต้องยอมรับกันว่าอัตราในเรื่องของการแข่งขันมีค่อนข้างสูง เพราะความเชื่อที่เป็นมาหลายยุคหลายสมัยจากรุ่นสู่รุ่นที่ว่า การได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดในอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้ว เสมือนเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งในการรับคนเข้าทำงาน การถูกหยิบใบสมัครเข้ามาให้ได้รับการสัมภาษณ์ของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนก่อน

          สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ทำการเข้าสอบแข่งขัน 9 วิชา สามัญ มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเอาไว้แต่เนิ่นๆ ดำเนินการวางแผนและการเตรียมตัวกันดีๆในการอ่านหนังสือหรือการทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดให้พร้อมก่อนการลงเข้าสู่สนามสอบวันจริงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ การฝึกฝนทุกๆวันจะทำให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในที่สุด และวันที่สอบจริงอาการตื่นเต้นก็จะลดลงและสามารถมีสติแน่วแน่ในการทำข้อสอบได้ผลดี ผู้เขียนมีความเชื่อเหลือเกินว่าความใฝ่ฝันและความปรารถนาที่น้องต้องการไขว้คว้าจะไปถึงของน้องๆนักเรียนคนเก่งเพียงแค่อยู่เอื้อมมือเท่านั้น

9 วิชาสามัญ คือ การจัดสอบส่วนกลาง จัดสอบโดย หน่วยงาน”สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)” หรือชื่อย่อ “สทศ.” ชื่อภาษาอังกฤษ คือ  “National Institute of Educational Testing Service(Public Organization)” หรือชื่อย่ออักษรภาษาอังกฤษ “NIETS” การออกข้อสอบของหน่วยงาน สทศ. เพื่อใช้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการรับตรงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  จากที่เคยสอบเพียง 7 วิชาสามัญ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในส่วนของหลักสูตรเนื้อหาสายศิลป์ ทางสทศ. จึงเพิ่มเนื้อหาเข้าไป 2 วิชา รวมเป็น 9วิชา

การสมัครสอบ9วิชาสามัญ

วิชาสามัญ 9 วิชา

 1. รายวิชาภาษาไทย
 2. รายวิชาสังคมศึกษา
 3. รายวิชาภาษาอังกฤษ
 4. รายวิชาคณิตศาสตร์ 1
 5. รายวิชาฟิสิกส์
 6. รายวิชาเคมี
 7. รายวิชาชีววิทยา
 8. รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
 9. รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)

หมายเหตุ : รายวิชาที่ 8 คณิตศาสตร์ 2 และรายวิชาที่ 9 วิทยาศาสตร์ทั่วไป เพิ่มเข้ามาจาก 7 วิชาสามัญ

 

วิธีสมัคร gat pat

สำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ GAT/PAT

 1. เข้าเว็บไต์  www.niets.or.th ของสทศ.
 2. กดเลือกระบบการสอบ GAT/PAT
 3. กดเข้าสู่ระบบ และคลิกเลือกสมัครสอบ GAT/PAT
 4. กด “ยอมรับเงื่อนไขการสมัครสอบ” กด “ถัดไป”
 5. เลือกรายวิชาที่สมัครสอบ กด “สมัครสอบ”
 6. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยันการสมัครสอบ”
 7. เลือกสถานที่สอบ “จังหวัด เขต/อำเภอ” กด “ยืนยันการเลือกสถานที่สอบ”
 8. กด “พิมพ์ใบจ่ายเงิน” ชำระเงินเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย, เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Counter Service ทุกสาขา

วิธีสมัครgatpat

 

การสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

 

           การสมัครสอบในรายวิชา มีความจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลว่า แต่ละรายวิชาตรงกับคณะใดบ้างในการเลือกสอบเข้า คณะไหนใช้ 9 วิชาสามัญรายวิชาใด เพราะรายวิชาสามัญ คือ รายวิชาที่ใช้ยืนสอบเพื่อมีสิทธิ์ในการยื่นตรงเข้ามหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกในการสอบตรงสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในคณะที่ตนเองสนใจ
คณะแพทย์แผนไทย ,คณะแพทย์แผนจีน, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะวิทยาสาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ 7 วิชาสามัญสายวิทย์ – คณิต ประกอบด้วย คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์, คณะทันตแพทย์, คณะสัตวแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ 7 วิชาสามัญสายวิทย์ – คณิต ประกอบด้วย คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา  จำนวน 70% และ วิชาเฉพาะ กสพท. ออกข้อสอบ คือเชาว์ปัญญา, จริยธรรมแพทย์, เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล จำนวน 30%
คณะนิติศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะบัญชี, คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์, คณะศึกษาสตร์, คณะคุรุศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะมัณฑนศิลป์, คณะจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ ใช้ 7 วิชาสามัญสายวิทย์ – คณิต ประกอบด้วย คือ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
*** อาจมีบางมหาวิทยาลัยและบางคณะที่การสอบ 9 วิชาสามัญ ได้ใช้คะแนนสอบคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อเป็นการแยกสอบสายการเรียนสายวิทย์ – คณิต,สายศิลป์

 

Test Blueprint คืออะไร

 

               ตารางการวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถระบุขอบเขตของเนื้อหาด้านในว่าข้อสอบของแต่ละวิชาประกอบด้วยเนื้อหาและเรื่องอะไร มีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ แต่ละหัวข้อออกสอบอะไร มีความสำคัญต่อการอ่านหนังสือ สามารถตรวจหรือเทียบว่าได้อ่านตรงครบทุกหัวข้อเรียบร้อยแล้วหรือยัง จะสามารถช่วยได้มากเลยสำหรับนักเรียนที่มีความปรารถนามุ่งมั่นอ่านสอบ 9 วิชาสามัญ คณะที่ใช้

 

test blueprint

ยกตัวอย่างสายวิทย์ – คณิตวิชาฟิสิกส์ 9 วิชา สามัญ ออกอะไรบ้างหล่ะ ออกตามเนื้อหาในบทเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 สำหรับวิชานี้การทำแบบฝึกหัดและการจับเวลาคือคำตอบของการฝึกฝนที่ดีที่สุด เช่น เรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การคำนวณมีความหลากหลายและสูตรค่อนข้างเยอะการฝึกทำแบบฝึกหัดจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับวิชาคำนวณอย่าง คณิตศาสตร์ 1 คือมีลักษณะที่คล้ายกัน เป็นรายวิชาของเด็กวิทย์ – คณิต และเป็นหนึ่งใน 9วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ยื่นสอบตรงเข้าคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย หากไม่ได้ลงสอบในวิชานี้อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกคณะ ดังนั้น ขั้นตอนวิธีสมัคร9 วิชา สามัญ จึงจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลและอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนการการลงมือกรอกข้อมูล ส่งกดส่งข้อมูลเพื่อสมัครสอบ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดการสอบ 9 วิชา สามัญเป็น การสอบตรงของส่วนกลางเพื่อยื่นคะแนนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการ แต่การสอบส่วนกลางอย่าง การสอบ Gat Pat ก็ยังคงมีการจัดสอบเพื่อเลือกลำดับคณะและลำดับมหาวิทยาลัย แม้ว่าในสมัยนี้การเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นทางเลือกที่มีคุณภาพ สามารถสร้างและผลิตบัณฑิตให้มีความเก่ง ได้มาตรฐานมีคุณภาพออกมารับใช้สู่สังคมได้ไม่แตกต่างจากรั้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและติดอันดับต้นๆเช่นกัน เลือกเรียนในสิ่งที่รัก คณะที่ชอบ และมหาวิทยาลัยที่สะดวกต่อการเดินทาง การเลือกในสิ่งที่รักและสิ่งที่ชอบจะทำให้ชีวิตนิสิตนักศึกษามีความสุขในการเรียนพร้อม ๆ กับทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยและไม่ทำให้กระทบต่อวิชาที่เรียน

สำหรับชีวิต 4 – 6 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยโดยประมาณ มีเรื่องราวให้น่าจดจำและใช้ชีวิตให้มีความสุข เรียนให้จริงทำกิจกรรมให้สนุกแล้วชีวิต Work-Life Balance. คือการที่มีชีวิตในลักษณะที่มีความสมดุล เพื่อเตรียมพร้อมต่อการก้าวสู่การเป็นบัณฑิต และจัดสรรชีวิตสู่การทำงานอย่างมีเป้าหมายมีความสุขได้อย่างง่ายขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 20 ในชุมชน มีอะไรบ้าง

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี

สมุทัยและนิโรธสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในชีวิตหรือไม่?

อริยสัจ 4 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ขั้นค้นหาสาเหตุสมุทัยของหลักอริยสัจ 4 ตรงกับขั้นใดของการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ หลักอริยสัจ 4 เป็นหลักธรรม แห่งการแก้ปัญหาชีวิต อย่างไร อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างไร นิโรธคือ อริยสัจ 4 สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร ออนไลน์
อคติ-4

อคติ 4 คือ ลำเอียง คติธรรมความรัก หลง โทสาคติ

อคติ 4 อคติ คือ คติธรรมความรัก รัก หรือ หลง ความรัก คือ ความหลง คือ อคติ 4 ประการ อคติ 4 คือ คุณธรรม ข้อ ใด ความหมายที่ครอบคลุมของอคติ อคติ 4 มี อะไร บ้าง อคติ หมายถึง คน อคติ ฉันทาคติ โทสาคติ ปัจจัยที่ก่อเกิดความโกรธหรือชิงชังในคัมภีร์ปริวาร โมหาคติ ภยาคติ แนวทางการละอคติ 4
Portfolio

พอร์ตโฟลิโอ 7 ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน โปรแกรม

Portfolio ตัวอย่าง โปรแกรมทํา PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ดาวน์โหลด ได้ที่ไหน PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว เข้ามหาลัยทั้งเล่ม 10 หน้า ประวัติส่วนตัว portfolio ผู้ที่นิยมใช้ Portfolio ดังนี้ ประโยชน์ของ Portfolio Portfolio ที่ดีเป็นอย่างไร ใน portfolio มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ดังนี้ portfolio ตัวอย่าง โปรแกรมทํา portfolio ดาวน์โหลด เว็บทําพอร์ต มีดังนี้ ส่วนประกอบของ portfolio
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ลงทะเบียนคนจน

ลงทะเบียนคนจน 5 สมัคร วันไหน บัตรสวัสดิการ

ลงทะเบียนคนจน มาตรการเยียวยา มาตรการเพื่อเยียวยาเพื่อผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ขั้นตอนลงทะเบียนคนจน /บัตรคนจน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เคล็ดลับการเงิน 7 ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน

ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน Ttb ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อ TMB ไม่มี หลักทรัพย์ ราคา กลาง ทหารไทย ธน ชาต Ttb banking จอง คิว ที่ ที่ บี Tmb นิติบุคคล บริษัท ทหารไทย ธน ชาต จํา กัด มหาชน
เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005

Leave a Comment

Scroll to Top