อ่านงบการเงิน

อ่านงบการเงิน ปากกา 3 สี ไม่ยาก ทำไม ต้องอ่าน

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

อ่านงบการเงิน ไม่ยาก

งบต่างๆในความหมายของบริษัทจำกัด

อ่านงบการเงิน
อ่านงบการเงิน

งบดุล Balance Sheet

งบดุลของบริษัทจำกัด จะมีส่วนที่แตกต่างไปจากกิจการอื่นๆ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นคือส่วนที่เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นทุนของบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงในงบดุลจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆดังนี้

ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นจำแนกออกเป็น

 • ทุนจดทะเบียน หมายถึงทุนที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายโดยแสดงชนิดของหุ้น จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนแต่ละชนิด
 • ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หมายถึงหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ได้นำออกจำหน่ายและเรียกชำระมูลค่าแล้วให้แสดงเป็นหุ้นแต่ละชนิด และในกรณีที่มีการให้สิทธิพิเศษใดแก่หุ้นบุริมสิทธิก็ให้แสดงไว้ด้วย
 • หุ้นทุนที่ได้รับคืน หมายถึงหุ้นทุนที่บริษัทได้เคยออกใบหุ้นไปแล้ว ต่อมาได้รับคืนและปัจจุบันยังถืออยู่ในมือ และเนื่องจากกฎหมายไทยปัจจุบันห้ามไม่ให้บริษัทเป็นเจ้าของถือหุ้นตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเอง ดังนั้นจึงไม่ปรากฏรายการนี้ในงบดุลตามมาตรฐานงบการเงิน

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุน หมายถึง ส่วนที่เกินจากทุนที่นำมาลง ส่วนเกินทุนนี้อาจเกิดจากผู้ถือหุ้นเองหรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยทั่วไปส่วนเกินทุนนี้ประกอบด้วย

 • ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสำรองตามกฎหมาย บริษัทไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผล
 • ส่วนเกินทุนอันเนื่องจากการตีราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม ตามปกติบริษัทจะแสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบดุลด้วยราคาทุนที่ซื้อมาหักด้วยค่าเสื่อราคาสะสม แต่บางครั้งราคาตลาดสูงกว่าราคาทุนมาก จึงจำเป็นต้องตีราคาเพิ่มเพื่อให้สินทรัพย์แสดงราคาปัจจุบัน เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทยังไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไป ดังนั้นกำไรที่เกิดจากการตีราคาเพิ่มเป็นกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง จึงไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้แต่ในทางปฏิบัติแล้วการหากำไรที่เกิดจากการตีราคาเพิ่มเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นรายการส่วนเกินทุนนี้จึงไม่ปรากฏในงบดุลของบริษัท
 • ส่วนเกินทุนที่ได้จากการบริจาค หมายถึงส่วนเกินทุนที่เกิดจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกบริจาคสินทรัพย์ให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้นจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

กำไรสะสม กำไรสะสมหมายถึงกำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินงานหักด้วยเงินปันผล ของปีก่อนๆสะสมไว้ หรือบางครั้งเกิดการขาดทุนก็นำมาหักออกจากกำไรสะสม กำไรสะสมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว หมายถึงกำไรสะสมที่สำรองไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆได้แก่
  • สำรองตามกฎหมาย หมายถึงเงินสำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • สำรองอื่น หมายถึงเงินสำรองที่จัดสรรจากกำไรสุทธิเพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น เพื่อรักษาระดับเงินปันผล เพื่อขยายกิจการเป็นต้น
 • กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร หมายถึงกำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันคงเหลือหลังจากจัดสรร

งบกำไรขาดทุน Income Statement

     งบกำไรขาดทุนของบริษัทจำกัดจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรหรือขาดทุนก่อนรายการพิเศษ กำไรหรือขาดทุนสุทธิ และกำไรต่อหุ้น

รายการพิเศษ รายการพิเศษหมายถึงเหตุการณ์หรือรายการธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างจากรายการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และเกิดขึ้นเป็นประจำในธุรกิจ แต่เป็นรายการที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นบ่อย

 • ลักษณะของรายการพิเศษ ลักษณะที่ควรจะถือเป็นรายการพิเศษได้นั้นจะต้องมีลักษณะ 2 ประการ คือ
  • ลักษณะไม่ปกติ หมายถึงเหตุการณ์หรือรายการธุรกิจควรจะมีขั้นความไม่ปกติสูง หรือรายการที่เกิดขึ้นนี้เป็นรายการที่ผิดปกติ และเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องโดยบังเอิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่กิจการดำเนินอยู่ ในการพิจารณาถึงเหตุการณ์ปกติธรรมดากิจการจะต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของกิจการด้วย
  • เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หมายถึงเหตุการณ์หรือรายการธุรกิจควรเป็นชนิดซึ่งไม่อาจคาดได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคนอันใกล้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่กิจการดำเนินอยู่
 • ลักษณะที่ไม่เข้าข่ายรายการพิเศษ รายการที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการพิเศษคือรายการที่มีลักษณะปกติหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกอันเป็นผลของกิจกรรมปกติธรรมดา ตัวอย่างได้แก่
  • การลดหรือตัดจำหน่ายลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ การให้เช่าอุปกรณ์งบกำไรขาดทุน 1
  • กำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนหรือโอนเงินตราต่างประเทศ
  • กำไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของกิจการ
  • กำไรหรือขาดทุนอื่นๆจากการขายหรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เช่นโรงงาน
  • การปรับปรุงสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามเกณฑ์คงค้าง
 • การแสดงรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน ในการแสดงรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนนั้นควรปฏิบัติดังนี้
  • ควรใช้หัวข้อ รายการพิเศษ เพื่อระบุให้เห็นชัดเจนถึงผลของเหตุการณ์หรือรายการธุรกิจซึ่งเข้าเกณฑ์เป็นรายการพิเศษ
  • ควรมีคำอธิบายหัวข้อและแสดงจำนวนเงินเหตุการณ์หรือรายการธุรกิจพิเศษสำหรับแต่ละรายการ
  • ควรแสดงรายการพิเศษเป็นจำนวนเงินสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว
 • มาตรฐานการบัญชีและการรายงาน เป็นผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลสำคัญซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้งบการเงิน การแสดงรายการในงบกำไรขาดทุนคือ ให้แสดงรายการพิเศษโดยเปิดเผยให้ทราบถึงลักษณะของรายการและจำนวนเงินพร้อมกับภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวอาจแสดงไว้ในตัวงบกำไรขาดทุนหรือในหมายเหตุประกอบของงบการเงินด้วย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

Portfolio

พอร์ตโฟลิโอ 7 ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน โปรแกรม

Portfolio ตัวอย่าง โปรแกรมทํา PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ดาวน์โหลด ได้ที่ไหน PORTFOLIO มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ประวัติส่วนตัว เข้ามหาลัยทั้งเล่ม 10 หน้า ประวัติส่วนตัว portfolio ผู้ที่นิยมใช้ Portfolio ดังนี้ ประโยชน์ของ Portfolio Portfolio ที่ดีเป็นอย่างไร ใน portfolio มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ดังนี้ portfolio ตัวอย่าง โปรแกรมทํา portfolio ดาวน์โหลด เว็บทําพอร์ต มีดังนี้ ส่วนประกอบของ portfolio
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ลงทะเบียนคนจน

ลงทะเบียนคนจน 5 สมัคร วันไหน บัตรสวัสดิการ

ลงทะเบียนคนจน มาตรการเยียวยา มาตรการเพื่อเยียวยาเพื่อผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ขั้นตอนลงทะเบียนคนจน /บัตรคนจน
เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เคล็ดลับการเงิน 7 ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน

ผลิตภัณฑ์ทาง การเงิน Ttb ปรับโครงสร้างหนี้ สินเชื่อ TMB ไม่มี หลักทรัพย์ ราคา กลาง ทหารไทย ธน ชาต Ttb banking จอง คิว ที่ ที่ บี Tmb นิติบุคคล บริษัท ทหารไทย ธน ชาต จํา กัด มหาชน
ประโยชน์ของการวิ่ง

ประโยชน์ของการวิ่ง 3 ที่ถูกต้อง ประเภท ออกกำลัง

ประโยชน์ของการวิ่งตอนเย็น ประโยชน์ของการวิ่ง 20 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง 15 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง วันละ 30 นาที ประโยชน์ ของการวิ่ง เหตุผล ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง 5 ข้อเสียของการวิ่ง วิ่งช่วยลดอะไรบ้าง

ฝันว่าเก็บผ้าใส่กระเป๋าเดินทาง 7 เลขเด็ด ไปเที่ยว

ฝันว่า เก็บ กระเป๋าเดินทาง เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้า เลขเด็ด ฝันว่าเก็บเสื้อผ้าจะไปเที่ยว ฝันว่าเก็บ กระเป๋า ไปต่างประเทศ ฝันว่ากระเป๋า ใส่ เสื้อผ้าหาย ฝันเห็นกระเป๋าเสื้อผ้า ฝันว่าจัดกระเป๋าเดินทาง ฝันว่า เก็บเสื้อผ้าใส่ถุง
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี

Leave a Comment

Scroll to Top