35 องศา อุณหภูมิ มีไข้กี่ ระดับ ไข้ ร้อนในร่างกาย

อุณภูมิ
Click to rate this post!
[Total: 6239 Average: 5]

อุณหภูมิ

       การบอกค่าพลังงานความร้อนของสารต่าง ๆ ว่าร้อนมาหรือน้อยเพียงใดนั้น  นักวิทยาศาสตร์เรียกนะดับความร้อนของสารเหล่านั้นว่า อุณหภูมิ (temperature) เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิเรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์ (thermometer)  เทอร์โมมิเตอร์ มักผลิตมาจากปรอทหรือแอลกอฮอล์ เมื่อของเหลวได้รับความร้อนจะมีการขยายตัวไปตามช่องเล็กๆ ซึ่งมีสเกลบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลข มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮต์

สรุปสั้นๆ เป็นการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสารใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น

อุณหภูมิ
อุณหภูมิร่างกายปกติ

ในอดีตมีแนวคิดเกี่ยวกับอุณหภูมิเกิดขึ้นเป็น 2 แนวทาง คือตามแนวทางของหลักอุณหพลศาสตร์ และตามการอธิบายเชิงจุลภาคทางฟิสิกส์เชิงสถิติ แนวคิดทางอุณหพลศาสตร์นั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดยลอร์ดเคลวิน โดยเกี่ยวข้องกับการวัดในเชิงมหภาค ดังนั้นคำจำกัดความอุณหภูมิในเชิงอุณหพลศาสตร์ในเบื้องแรก จึงระบุเกี่ยวกับค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถตรวจวัดได้จากการสังเกต ส่วนแนวทางของฟิสิกส์เชิงสถิติจะให้ความเข้าใจในเชิงลึกยิ่งกว่าอุณหพลศาสตร์ โดยอธิบายถึงการสะสมจำนวนอนุภาคขนาดใหญ่ และตีความพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในอุณหพลศาสตร์ (เชิงมหภาค) ในฐานะค่าเฉลี่ยทางสถิติของพารามิเตอร์ของอนุภาคในเชิงจุลภาค

เรื่องน่ารู้.. อุณหภูมิปกติของร่างกายเท่าไร? อุณหภูมิบ่งบอกอะไรได้บ้าง

อุณหภูมิ หรือบางคนเขียนผิดว่าอุนหะพูม สามารถบ่งบอกถึงระดับไข้และสภาวะร่างกายคนเราได้ ซึ่งร่างกายมนุษย์มีอุณหภูมิที่พอดีอยู่ หากอุณหภูมิในร่างกายของคนเราเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมส่งผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อย่างมาก ปกติแล้วร่างกายคนเรามีอุณหภูมิอยู่ที่ 36.2 – 36.3 องศาเซลเซียส หรือตามเกณฑ์เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส หรือมีค่า 98.6 องศาฟาเรนไฮต์

อุณหภูมิร่างกายปกติเท่าไร
อุณหภูมิร่างกายปกติเท่าไร

ตามปกติก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามกิจกรรมที่ทำ เช่น มีการออกกำลังกาย หรือกินอาหารฤทธิ์ร้อนอย่างทุเรียน เป็นต้น กล่าวได้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมีไข้เสมอไป แต่อาจะหมายถึงอาการร้อนในร่างกายในช่วงที่ร่างกายกำลังถ่ายเทความร้อนอย่างหนักชั่วคราว เมื่อผ่านไปสักพักอุณหภูมิก็จะกลับมาเป็นปกติ

หมายเหตุ : ในการศึกษาฟิสิกส์เชิงสถิติ สามารถตีความคำนิยามอุณหภูมิในอุณหพลศาสตร์ว่า เป็นการวัดพลังงานเฉลี่ยของอนุภาคในแต่ละองศาอิสระในระบบอุณหพลศาสตร์ โดยที่อุณหภูมินั้นสามารถมองเป็นคุณสมบัติเชิงสถิติ ดังนั้นระบบจึงต้องประกอบด้วยปริมาณอนุภาคจำนวนมากเพื่อจะสามารถบ่งบอกค่าอุณหภูมิอันมีความหมายที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ในของแข็ง พลังงานนี้พบในการสั่นไหวของอะตอมของสสารในสภาวะสมดุล ในแก๊สอุดมคติ พลังงานนี้พบในการเคลื่อนไหวไปมาของอนุภาคโมเลกุลของแก๊ส

อุณหภูมิเท่าไรถึงเป็นไข้

เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้ร่างกายอุณหภูมิเท่าไหร่มีไข้ และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นแค่อาการร้อนในร่างกายเท่านั้น ฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่ามีไข้กี่องศาถึงจะเรียกว่าไม่ปกติ

อุณหภูมิคนปกติ
อุณหภูมิคนปกติ

อุณหภูมิปกติของแต่ละวัย

 • อุณหภูมิร่างกายทารก หรืออุณหภูมิปกติของทารก อยู่ที่ 36.1-37.7 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิร่างกายเด็ก 37-37.6 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิร่างกายผู้ใหญ่ 36.5-37.5 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิร่างกายผู้สูงอายุ 36-36.9 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิร่างกายผู้สูงอายุ 36-36.9 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ยังมีสำหรับคนท้องจะมีอุณหภูมิร่างกายคนท้อง 36.2- 37.5 องศาเซลเซียส (คนท้องตัวร้อนก็ต่อเมื่อเกินกว่าอุณหภูมิดังกล่าว) สำหรับการวัดอุณหภูมิไข่ตก

ไข้มีกี่ระดับ กี่องศาถึงเป็น

สามารถเช็คอุณหภูมิวัดไข้ผ่านเครื่องต่าง ๆ ที่วัดได้เลย เพื่อทราบว่าระดับของไข้อยู่ที่เท่าไร ไข้ขึ้นสูงกี่องศาแล้ว หากพบว่าลูกมีไข้ 38 องศาหรือไข้ 38 ก็ถือได้ว่าเริ่มเป็นไข้เรียบร้อยแล้ว จะมีอาการไม่สบายตัวร้อนขึ้น ทั้งนี้ตำแหน่งของการวัดอุณหภูมิก็ส่งผลให้อุณภูมิร่างกายมีระดับของไข้ไม่เท่ากันได้

 • ทางทวารหนัก เหมาะสำหรับเด็กทุกอายุที่ไม่สามารถอมปรอทได้ หากเป็นไข้ตัวร้อนจะพบอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส
 • ทางปากเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี ที่สามารถอมปรอทวัดไข้ได้ หากเป็นไข้ตัวร้อนจะพบอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 6 องศาเซลเซียส
 • ทางรักแร้ แม่นยำน้อยกว่าทางปากหรือทวารหนัก เหมาะกับเด็กที่ทารกอายุน้อยกว่า 3 เดือนหรืออมปรอทใต้ลิ้นไม่ได้ อุณหภูมิร่างกายปกติรักแร้ก็จะไม่ร้อนเกิน หากเป็นไข้ตัวร้อนจะพบอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่4 องศาเซลเซียส
 • ทางหูหรือทางหน้าผาก แม่นยำน้อยกว่าทางปากหรือทวารหนัก มักนิยมใช้ในปัจจุบันเพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าตำแหน่งอื่น หากเป็นไข้ตัวร้อนจะพบอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 8 องศาเซลเซียส

ระดับไข้

 • ไข้ต่ำ (Low Grade Fever) อุณหภูมิเป็นไข้ระหว่าง 37.0 – 38.9 องศาเซลเซียส
 • ไข้ปานกลาง (Medium Grade Fever) อุณหภูมิเป็นไข้ระหว่าง 38.9 – 39.5 องศาเซลเซียส
 • ไข้สูง (High Grade Fever) อุณหภูมิเป็นไข้ระหว่าง 39.5 – 40.4 องศาเซลเซียส
 • ไข้สูงมาก (Hyperpyrexia) อุณหภูมิเป็นไข้มากกว่า 41 องศาเซลเซียส

วิธีลดไข้ตัวร้อนผู้ใหญ่

ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งเบื้องต้นสามารถดูแลอาการเมื่อเป็นไข้ ดังนี้

 1. ใช้ยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซตามอลรับประทานทุก 4-6 ชม. ให้ขนาดยาให้ตามน้ำหนักตัว ไอบูโพรเฟนใช้กรณีไข้สูงและให้ทุก 6 ชม.
 2. ดื่มน้ำมาก ๆ ช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำ และช่วยบรรเทาอุณหภูมิในร่างกายผ่านการปัสสาวะได้
 3. นอนพักเยอะ ๆ เพราะยิ่งเคลื่อนไหวมากจะเพิ่มอาการตัวร้อนหรืออุณหภูมิร่างกายได้
 4. ควรอยู่ในพื้นที่อากาศมีความถ่ายเทได้สะดวก สวมเสื้อผ้าที่สบาย โปร่ง ไม่อึดอัด เพื่อช่วยระบายความร้อน
 5. เช็ดตัวลดไข้ โดยใช้ผ้าหมาด ๆ ชุบน้ำถูที่ผิวหนัง จะช่วยให้หลอดเลือดขยายและความร้อยถูกถ่ายเทได้เร็วขึ้น
 6. เป็นไข้นวดได้ไหม? แม้ว่าการนวดจะช่วยให้สบายตัว และไม่ตรงกับการรักษา กรณีที่เป็นไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียสถือเป็นอันตรายห้ามนวดเด็ดขาด ซึ่งอาจจะไปโดนจุดที่เป็นอันตราย และยังจะเป็นการแพร่เชื้อได้อีกด้วย

อาการร้อนในร่างกาย

ทำไมมีไข้ตัวเย็น? แล้วภาวะตัวเย็นเป็นอย่างไร?

ตามปกติแล้วเมื่อมีอาการไข้สูง มือและเท้าจะเย็น ขณะที่อุณหภูมิร่างกายภายในจะสูง บ่งบอกถึง แต่จะมีอีกภาวะหนึ่งนั่นก็คือ ภาวะตัวเย็น หรือเรียกว่า Hypothermia คือ แทนที่ภายในร่างกายจะมีอุณหภูมิที่สูงเมื่อเป็นไข้ หรือถ้าปกติก็จะต้องอยู่ที่ 36.2 – 36.3 องศาเซลเซียส แต่ภายในร่างหายกลับเย็นกว่าปกติ คือมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส ซึ่งภาวะที่อันตรายอย่างมากต่อชีวิตไม่แพ้กับอุณหภูมิที่สูง

ไข้
ไข้

ภาวะตัวเย็นที่ร่างกายมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางของร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ขึ้นมาเฉียบพลัน ได้แก่ โรคไข้หวัด ปอดบวม ปลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคความดันโลหิตสูงได้

ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายจึงเรื่องสำคัญมาก ไม่ควรมากไปหรือน้อยไป ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย 35 องศาเซสเซียส ถือเป็นผู้ป่วยที่มีสภาวะตัวเย็นซึ่งจะมีอาการไม่สบายขึ้นมาทันที นอนหลับได้ไม่สนิท รู้สึกเบื่ออาหาร หรืออาจจะมีมือเท้าเย็น หนาวสั่นมาก พูดได้ช้า มีอาการสับสนสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาระตัวเย็นได้เป็นเรื่องการทานและพฤติกรรมบางอย่าง นอกจากนี้ต้องเลี่ยงโดยการไม่ทานอาหารฤทธิ์เย็นที่มากไปทั้งน้ำหรืออาหาร

 

หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิ

 • องศาเซลเซียส (  oC )
 • องศาฟาเรนไฮต์ (  oF)
 • เคลวิน ( K )

       ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยวัดอุณหภูมิจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งใช้สูตรความสัมพันธ์ดังนี้

 

                                            oC/5  = oF –32/9 =  K – 273/5

 

ตัวอย่าง  อุณหภูมิร่างกายของคนเราปกติคือ 37 องศาเซลเซียส จะมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์

วิธีทำ     จากสูตร                                  oC/5  =  oF-32/9

                                                            37/5  =  oF-32/9

                                                         7.4 x 9  =  oF – 32

                                                            66.6   =  oF – 32 

                                                               oF   =    66.6 + 32

                                                                       =    98.6   oF

                 ดังนั้นอุณหภูมิร่างกายของคนปกติจะเท่ากับ  98.6  ฟาเรนไฮต์

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

       การถ่ายเทหรือถ่ายโอนพลังงานความร้อนมีหลายแบบดังนี้

 • 1. การนำความร้อน

       การนำความร้อนเป็นการส่งผ่านความร้อนที่ต้องมีตัวกลาง ตัวกลางจะไม่เคลื่อนที่ แต่ความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเนื้อของตัวกลาง เช่นการเผาด้านหนึ่งของแท่งเหล็ก ความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเนื้อของแท่งเหล็กจนทำให้ปลายอีกข้างร้อนตามไปด้วย การนำความร้อนของวัตถุแต่ละชนิดไม่เท่ากัน เช่น เหล็กจะนำความร้อนได้ดีกว่า แท่งแก้ว วัตถุที่นำความร้อนได้เร็วเรียกว่า ตัวนำความร้อน วัตถุที่นำความร้อนได้ไม่ดีหรือช้า เรียกว่า ฉนวนความร้อน

 • 2. การพาความร้อน

      การพาความร้อนเป็นการส่งผ่านความร้อนที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลาง เช่น การที่เรานั่งรอบกองไฟแล้วรู้สึกร้อน ก็เพราะอากาศได้พาเอาความร้อนเคลื่อนที่มีถูกตัวเรา

 • 3. การแผ่รังสีความร้อน

      การแผ่รังสีความร้อน  เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง  ซึ่งความร้อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดจะอยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางและมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่สูงมาก

 

สมดุลความร้อน

      สมดุลความร้อน  หมายถึง  การที่วัตถุมีอุณหภูมิสูงถ่ายโอนพลังงานความร้อนให้กับวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำจนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันแล้วจึงจะหยุดการถ่ายโอนพลังงาน

 

การขยายตัวของวัตถุ

         เมื่อวัตถุได้รับพลังงานความร้อน  ทำให้อุณหภูมิในวัตถุเพิ่มขึ้น  วัตถุจะขยายตัว และเมื่อวัตถุคายพลังงานความร้อนทำให้อุณหภูมิของวัตถุลดลง วัตถุจะหดตัว

 

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top