8 วิธี อาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง เพิ่มมูลค่าสินค้า

อาหารแปรรูป
Click to rate this post!
[Total: 5038 Average: 5]

อาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง

อาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง
อาหารแปรรูปมีอะไรบ้าง

การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็มีความเหมาะสมกับชนิดของสินค้าที่แตกต่างกันไป เช่น

 1. การอบ หรือการตากแห้ง เช่น มะม่วงอบแห้ง ปลาแห้ง
 2. การเผา คั่ว หรือการทอดอาหารพร้อมบริโภค เช่น แคปหมู
 3. การแช่แข็ง เช่น ข้าวสวยกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
 4. การทําเค็ม โดยหมักเกลืออาจนําไปผึ่งแดดหรือไม่ก็ได้ เช่น ปลาเค็ม
 5. การหมัก เช่น ปลาร้า  กระบวนการการผลิตอาหารหมักนั้นไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องใช้พิเศษ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำ อีกทั้งยังเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วย เช่น การหมักน้ำผลไม้ให้เป็นไวน์ จะได้ประโยชน์ทางโภชนาการที่สูงกว่าน้ำผลไม้สด
 6. การดอง เช่น มะยมดอง มะม่วงดอง ทำให้อาหารมีสี มีกลิ่นและรสต่างออกไป
 7. การทําให้แห้งโดยอาศัยธรรมชาติ อาศัยการผึ่งลม ผึ่งแดด เช่น ปลา เนื้อสัตว์ เมล็ดธัญพืช ผลไม้ เช่น กล้วยตาก ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นกรรมวิธีที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่วิธีเช่นนี้ต้องอาศัยแสงแดดที่เพียงพอ ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลให้อาหารเน่าเสียได้
 8. การฉายรังสีอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์แหนมที่ฉายรังสี

และนอกจากการปรับปรุงเพิ่มมูลค่าตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงแล้วนั้น ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายวิธีที่ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกเช่นกัน ซึ่งสามารถสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1.การสร้างแบรนด์ (Branding) หรือการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า เป็นการทำให้ตลาดรู้จักสินค้าของผู้ผลิต ทำให้เกิดการจดจำว่าสินค้านี้มีคุณภาพอย่างไร มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างไร และจะช่วยส่งผลให้การขายสินค้ามีความง่ายขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคทราบอยู่แล้วและสามารถคาดหวังได้ว่าถ้าซื้อสินค้าไปแล้วจะมีคุณภาพอย่างไร

2.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่โดดเด่นหรือสร้างสรค์ คือการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีสินค้าเหมือนกันคุณภาพใกล้เคียงกัน สิ่งที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นคือบรรจุภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่กว่า มีประโยชน์ในการใช้มากกว่า สวยงามกว่า เปิดปิดสะดวกกว่า ทำให้สินค้าดูมีคุณภาพมากกว่าของคู่แข่ง หรืออาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติแทนการใช้โฟมหรือพลาสติก

ประโยนช์ของอาหารแปรรูป
ประโยนช์ของอาหารแปรรูป

การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

1. ผลิตสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล การที่สามารถผลิตผลผลิตให้มีต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้นั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กลับสินค้ามากยิ่งขึ้นกว่าผลไม้ตามฤดูกาล

2. การผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคจะยิ่งทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

3. การให้ผลิตผลทางการเกษตรท่ียั่งยืนที่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันผู้ผลิต สามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

4. มีการจัดการในการเพาะปลูกททีดีและเหมาะสม กล่าวคือ ให้ลดการใช้สารเคมีต่างๆ และหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ  หรือปุ๋ยจากพืชหรือมูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี หรือ ใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืช

ซึงวิธีเหล่านี้ส่งผลให้ ทรัพยากรธรรมช่ติทั้ง ดิน และน้ำ อุดมสมบรูณ์เช่นเติม ไม่เหมือนกับการใช้สารเคมี ที่ส่งผลต่อดินและน้ำ เมื่อดินดี น้ำดี ผลผลิตก็มีคุณภาพ เมื่อลดการใช้สารเคมีจึงทำให้ลดต้นทุนการผลิตลงไปด้วย แต่เหนือสิ่งอื่นใดหากผลผลิตของเราปลอดสารเคมีในทุก ๆ กระบวนการการผลิต

จะทำให้ผลผลิตของเราผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต หรือ GAP ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด และมูลค่าของสินค้าก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างของการแปรรูปอาหาร

 1. สับละเอียดแล้วทำให้เปื่อยยุ่ย
 2. คั้นเอาของเหลว อย่างเช่นการทำน้ำผลไม้
 3. ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 4. ปรุงให้สุกด้วยการต้ม ทอด นึ่ง ย่าง หรือแกงเป็นต้น

ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร

ประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูปอาหารมีทั้งการได้ทำลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร ทำให้มีกลิ่นและรสชาติดีขึ้น สามารถจำหน่ายได้สะดวกขึ้น และเพิ่มความเข้มข้นของอาหาร การแปรรูปอาหารในสมัยใหม่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และผู้ที่ไม่สามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติ และสามารถเติมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร
ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร

ผลเสียของการแปรรูปอาหาร

การแปรรูปอาหารมักจะทำให้คุณค่าทางโภชนาการลดลง และบางครั้งอาจจะมีสารเคมีที่เป็นพิษปะปนเข้าไปกับอาหารในระหว่างการแปรรูป อย่างเช่นสารประกอบประเภทไนไตรท์ หรืออะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารหลายชนิดที่ใช้เจือปนในอาหารก็พบว่ามีผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่การแปรรูปบางวิธีก็ทำให้อาหารมีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานน้อยลง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
 1. การสร้างแบรณด์สินค้า
 2. การสร้างผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทำเกษตรอินทรีย์
 3. การพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 4. การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

อาหารแปรรูปมี อะไรบ้าง

 1. หมูหยอง
 2. มะขามไร้เมล็ด
 3. ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ
 4. เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 5. มะม่วงอบแห้ง
 6. ขนุนกรอบ
 7. เนยเทียม
 8. มันฝรั่งทอดและเฟรนช์ฟราย
 9. ฮอตดอก
 10. นมพาสเจอร์ไรซ์
 11. ป๊อบคอร์น
อาหารแปรรูป
อาหารแปรรูป

คำค้น : ผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง เมนู ผลิตภัณฑ์ มีอะไรบ้าง เช่น สินค้า otop ทําง่ายๆ ง่ายๆ สัญลักษณ์ในข้อใด คือ สัญลักษณ์ โลโก้ ภาษาอังกฤษ การขอ อย ขั้นตอนการขอ อย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ kc ผลไม้ ภาษาจีน การ์ตูน วิธีทํา ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างข้อใดอันตรายถึงชีวิตมากที่สุด png ภาษาอังกฤษ คือ คือ อันตราย

ขอบคุณที่มา:arda.or.th/knowledge_detail.php?id=11,wikipedia.org


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 29 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top