อาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี

[Total: 0    Average: 0/5]

 

งานที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีนั้น มีหลาย ๆ องค์กรด้วยกัน ทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เช่น มูลนิธิการกุศล มูลนิธิในรูปแบบต่าง ๆ องค์กรบริษัท และองค์กรของรัฐบาล ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความรู้ของการทำบัญชีในการเก็บรวบรวมธุรกรรมทางการเงิน และการตลาดที่เกี่ยวข้อง  เราสามารถแบ่งลักษณะของผู้ทำบัญชีไว้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

 นักบัญชีหน่วยงานเอกชน

นักบัญชีสำคัญกับหน่วยงานเอกชนอย่างไร คำตอบก็คือ หน่วยงานเอกชนมีความต้องการให้นักบัญชีเข้ามาจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน เพื่อให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้รับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการลงทุน นักบัญชีจะมีความสำคัญแทบจะทุกส่วน ทั้งใช้ความรู้ในการจัดทำรายงานประจำปี การใช้ความรู้ในด้านการประเมินภาษีให้สรรพากร หรืออาจจะทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในทุก ๆ ส่วน ตำแหน่งงานของนักบัญชี มีหลายตำแหน่งด้วยกัน เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัท สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี เป็นต้น

นักบัญชีราชการ

หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นทางราชการหรือรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ล้วนต้องบริหารจัดการด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณรายรับ รายจ่าย รายละเอียดทางการเงิน การจัดเก็บภาษี สัมปทาน งบประมาณส่วนกลาง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ต้องมีข้อมูลด้านตัวเลข เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณตามนโยบายแต่ละองค์กร นักบัญชีจะเข้ามามีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อให้ทางองค์กรได้นำข้อมูลไปประเมินวางแผนในการจัดทำตามนโยบายของหน่วยเหนือต่อไป มีข้อแตกต่างสำหรับนักบัญชีหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐก็คือ ในเรื่องรายละเอียดรูปแบบกฎระเบียบต่าง ๆ ในด้านการเงินขององค์กร ด้วยมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักบัญชีจึงควรใส่ใจค้นคว้าหาข้อมูลในด้านกฎเกณฑ์ขององค์กรในแต่ละองค์กรว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อจะได้ทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรให้มากที่สุด

งานบัญชีส่วนบุคคลหรือสาธารณะ

งานบัญชีลักษณะนี้จะมีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อใคร มีเวลาการทำงานที่ไม่แน่นอน ซึ่งนักบัญชีสามารถรับงานตามที่มีผู้ว่าจ้างให้ทำ สำหรับค่าบริการนั้นตามที่ตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างและนักบัญชีเอง นักบัญชีอิสระมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น นักบัญชีทั่วไป นักวิเคราะห์ระบบบัญชี นักวางแผนระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชี

นักบัญชีควรจะมีความรู้ หลักทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวเลขในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ควรมีความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะกับองค์กรในลักษณะต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่านักบัญชีมีความสำคัญแทบจะทุกหน่วยองค์กร ทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอิสระ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและตลาดมีความต้องการ ทุกองค์กรต่างต้องการนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts:

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี
ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
เคล็ดลับการเรียนบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนคณะบัญชี ?
เหตุผลของการขอสินเชื่อบ้าน
หาวิธีไหนดี??? ที่จะทำบัญชีเพื่อให้สรรพากรยอมรับ!!
ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex
วิธีในการปลดหนี้บัตรเครดิตได้แบบง่าย ๆ
หลักแนวคิดพลิกสิ่งที่กำลังจะขาดทุนให้เปลี่ยนกลับมาเป็นกำไร
ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
อาชีพบัญชีทำงานหนักมั้ย ?
มาตรฐานการบัญชี
ความสำคัญของเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
แนวทางการนำหลักการบัญชีมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำบัญชี

ใส่ความเห็น