ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 86/2542
เรื่อง      หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป
———————————————

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ 25  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 22 เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้


(1) เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า“ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลง วัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ
(3) หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ … เล่มที่ …” และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย
ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จะต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไว้ด้วย
ข้อ 27  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือตอบข้อหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้เป็นอันยกเลิก
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

จักรี รัตยันตรกร
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพากร

(Visited 20 times, 1 visits today)

Related posts:

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในการบันทึกบัญชี
มารู้จักการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำกันน่ะค่ะ
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
ประโยชน์ของแอปเปิลแต่ละสี ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้
รูปแบบของการร่วมค้ามีอะไรบ้าง?
ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทย
คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
ทำอย่างไรที่จะลบ Search และ Apps History ของ Google Play Store บน Android
ประเภทของการลงทุน
สุขภาพทางด้านการเงิน มีความแตกต่างกับสุขภาพทางด้านร่างกาย
How to drive growth through customer support
หลักการในการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี
คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี
หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชําระจะขอผ่อนชําระภาษีได้หรือไม่
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม

ใส่ความเห็น