อยากเป็นผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ต้องทำอย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สอบบัญชี ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ ตรวจทานและเซ็นต์รับรองความถูกต้องของบัญชีในกิจการนั้นๆ ก่อนจะนำส่งต่อหน่วยงานของรัฐตามงวดนำเสนอรายงาน  ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงเปรียบเสมือนคนกลางระหว่างกิจการและภาครัฐบาล โดยเป็นตัวเชื่อมกลางความเชื่อมั่นระหว่างสองหน่วยงาน

ดังนั้น ด้วยความสำคัญนี้จึงทำให้การจะเป็นผู้สอบบัญชีได้ บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมการบัญชีและการสอบบัญชี เพื่อให้มีคุณสมบัติบางประการตามที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การจะเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท บุคคลควรมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานควบคุม โดยผู้ที่ต้องการสอบบัญชี จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ต้องการสอบบัญชี

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่า
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  2. มีสัญชาติไทย หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็น ผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
  3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีเกี่ยวกับภาษีอากรหรือคดีอื่นที่อธิบดีเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  6. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต

จากนั้นเข้ารับการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบตามที่อธิบดีกำหนดทั้งสอบข้อเขียนทางวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 วิชาคือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ รวมกับชั่วโมงการฝึกงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชียังสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งผู้เข้าสอบต้องแสดงเจตจำนงค์ความต้องการก่อนยื่นสมัคร

ประเภทของผู้สอบ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ตรวจสอบภายนอก ประกอบไปด้วย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้สอบบัญชี (Auditor)

เป็นผู้มีหน้าที่รับรองและตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการสอบบัญชี การแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตนเองตรวจสอบไว้ในรายงานการสอบบัญชี ผู้ใดจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาติจากสภาวิชาชีพบัญชี และจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 3,000 ชม.(ใช้เวลาประมาณ 3 ปี) แล้วจึงจะสามารถขอเข้าทำการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ซึ่งจะต้องทำการสอบทั้งหมดจำนวน 6 วิชา

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditors) หรือ TA

เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพากร จะสามารถปฎิงานสอบบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนจดไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors)

หรือ IA เป็นผู้ที่ฝ่ายบริหารขององค์กรแต่งตั้งขึ้นโดยอาจเป็นพนักงานในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ปฎิบัติงานตรวจสอบก็ได้ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การปฎิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ใช่การตรวจสอบงบการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบภาครัฐ (Government Auditors)

ในประเทศไทยมี 2 หน่วยงาน คือ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่ตรวจสอบเงินแผ่นดิน การรับ-จ่าย เก็บรักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบและรับรองบัญชีงบการเงินของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กรมสรรพากร

เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ตรวจสอบภาษี การแสดงรายการเสียภาษีของผูีหน้าที่เสียภาษี

ผู้ตรวจสอบการทุจริต (Forensic Auditors)

ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน สำนักงานบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่สงสัยว่าจะเกิดการทุจริต

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ายิ่งการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมากเท่าใด ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีย่อมมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น เพราะหมายถึงผู้เป็นตัวกลางที่บริษัทหรือกิจการไว้วางใจให้ดูแลและตรวจสอบบัญชีให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามที่กฏหมายกำหนดและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ดังนั้นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยยึดหลักในการปฏิบัตงานตรวจสอบและรับรองบัญชีด้วยความอิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตามความสามารถ ปราศจากความลำเอียงที่จะส่งผลให้มีการละเว้นการเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์สามารถรักษาความลับของลูกค้าได้ และไม่กระทำเหตุอันใดซึ่งอาจนำมาด้วยความเสื่อมเสียเกียรศักดิ์ แห่งวิชาชีพ หากปฏิบัติได้ดังทุกข้อที่กล่าวมานี้ เชื่อได้ว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความพร้อมก้าวสู่เส้นทางผู้ตรวจสอบบัญชีในอนาคต

(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts:

การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต
บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามา แลกเงินเป็นเงิน เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ทำยังไงดี
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
ประโยชน์ของการทำข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
หลักเกณฑ์สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร
นิสัยการออมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนั้น
การบัญชีคืออะไร?
ระบบการทำบัญชีในรูปแบบเบื้องต้นของบริษัทมีหลักและวิธีการทำอย่างไร ?
ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
การตลาด คือ ?
การจัดทำบัญชีเพื่อเป็นการจัดทำรายงานทางการเงิน

ใส่ความเห็น