ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

[Total: 0    Average: 0/5]

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจ การค้าอาจดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรืออาจดำเนินการโดยร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุ่มคณะก็ได้ การที่จะตัดสินใจเลือกดำเนินธุรกิจการค้าในรูปแบบใดนั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน เช่น ลักษณะของกิจการค้า เงินทุน ความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จนำมาซึ่งผล ประโยชน์และกำไรสูงสุด

shutterstock_139876417

รูปแบบองค์กรธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1 เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย)
1.ห้างหุ้นส่วน
– ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
– ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. บริษัทจำกัด
3. บริษัทมหาชนจำกัด
4. องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

2 ไม่เป็นนิติบุคคล (อาจต้องจดทะเบียนตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

อาชีพนักบัญชีกับความรู้เฉพาะทาง
ภาษีซื้อต้องห้าม คือ
Cheryl Steals Kate Middleton’s Beauty Icon Status
อาหารอะไรเอ่ย ?? ยิ่งกินก็ยิ่งหิว [ ตอนที่1 ]
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด
การขายหลักทรัพย์หุ้นทุนในคววามต้องการของตลาด ให้บันทึกกำไรหรือขาดทุน จากการขายด้วยผลต่างราคาขายกับรา...
ทำไมถึงต้องมีการจัดเก็บภาษีอากร?
รูปแบบของการร่วมค้ามีอะไรบ้าง?
ทำอย่างไรที่สามารถ Block Facebook Notifications บน Smartphone ของเรา
มโนทัศน์ทางการตลาด
Apple ปล่อยอัพเดต iOS 8.3 ให้อุปกรณ์ที่รัน iOS 8 ทุกรุ่น
หน้าที่ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ
การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ ตอน 2

ใส่ความเห็น