หวยออกกี่โมง 15 นี้ ลอตเตอรี่ วันปกติ ถ่ายช่อง

หวยออกกี่โมง 1
Click to rate this post!
[Total: 3955 Average: 5]

หวยออกกี่โมง

วันนี้หวยออกกี่โมง

 1. ช่วงเวลาที่ออกรางวัล : 14.30 – 16.00 น. หรือ บ่ายสองโมงครึ่ง ถึง สี่โมงเย็น
 2. ช่องทางการถ่ายทอดสดการออกรางวัล  มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง NBT
 3. รางวัลที่ 1 ออกประมาณ 15.40 น. หรือ บ่ายสามโมงสี่สิบ

ขั้นตอนการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนมาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการออกรางวัล เพื่อเป็นสักขีพยานในการออกรางวัล จำนวน 10 คน ต่องวด

หวยออกเวลา

โดยประธานกรรมการออกรางวัลในแต่ละงวด เป็นผู้กํากับดูแลการออกรางวัลให้ เป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์
  คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัล โดยละเอียดก่อน
 2. ทําการออกรางวัลทําการติดตั้ง วงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก
  ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขวงล้อ เพื่อทําการติดตั้ง วงล้อและชุดลูกบอลหมายเลข ทั้ง 6 หลัก โดยจะทําการติดตั้งวงล้อเรียงลําดับหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน
 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง
  คณะกรรมการออกรางวัลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลอีกครั้ง ก่อนทําการออกรางวัล และตั้งตัวเลขของวงล้อออกรางวัลเพื่อเริ่มต้นการออกรางวัลตามที่ประธาน กรรมการออกรางวัลกําหนด โดยให้ตัวเลขอยู่ตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยมของวงล้อทั้ง 6 หลัก
 4. หยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5
  ประธานกรรมการออกรางวัลเสี่ยงหยิบลูกบอลสีแทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 3 4 และ 5 ว่าจะทําการออกรางวัลใดเรียงลําดับก่อนหลัง โดยการออกรางวัลที่ 2 (สีเหลือง) และรางวัลที่ 3 (สีชมพู) จะออกรางวัลด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multi – pick โดยประธานกรรมการ ออกรางวัลเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณทําการออกรางวัล
 5. หมุนวงล้อออกรางวัล
  พนักงานหมุนของสํานักงาน ฯ และพนักงานจากหน่วยงานภายนอกที่รับเชิญมา ในแต่ละงวด จะทําการออกรางวัลที่ 4 (สีเขียว) และรางวัลที่ 5 (สีน้ําเงิน) ด้วยการหมุนวงล้อออกรางวัล
 6. หยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล
  หลังจากเสร็จสิ้นการออกรางวัลที่ 2 – 5 แล้ว ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําตัวของกรรมการออกรางวัล เพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน จาก 9 คน เพื่อทําหน้าที่ออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัล เลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ตามลําดับ และประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบหมายเลขประจําหลัก ให้แก่กรรมการออกรางวัลที่ได้รับเลือกคนละ 1 หมายเลข โดยกรรมการออกรางวัลได้หมายเลขใด จะยืนประจําหลักที่หมายเลขนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นการออกรางวัลเลขหน้าจนกระทั่งเสร็จสิ้นการออก รางวัลที่ 1
 7. ตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุ หรือ สิ่งแปลกปลอม
  ก่อนทําการออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลที่ 1 ประธานกรรมการออกรางวัล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด หรือ EOD โดยการนําของเลขานุการออกรางวัล จะตรวจสอบลูกบอลหมายเลขเพื่อหาวัตถุหรือ สิ่งแปลกปลอม จากนั้น พนักงานหมุนในแต่ละหลัก จะแสดงลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 หมายเลข (0 – 9) โดยจะแสดงทั้งด้านทึบแสงและด้านโปร่งใส เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นว่าหมายเลขตรงกัน ทั้ง 2 ด้าน และนําบรรจุในตลับทึบแสงอีกครั้ง ก่อนใส่ลงในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทีละลูก โดยเริ่ม ตั้งแต่หมายเลข 1 – 5 แล้วหมุนอุปกรณ์เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขภายในได้คละกัน จากนั้น จะแสดง ลูกบอลหมายเลข 6 – 0 จนครบแล้วหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก คละกันอีกครั้ง
 8. ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยาง
  การออกรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 ครั้ง เลขท้าย 3 ตัว 2 ครั้ง และเลขท้าย 2 ตัว 1 ครั้ง ประธานกรรมการออกรางวัลจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักว่าจะใช้อุปกรณ์ ออกรางวัลนนทรีหลักใด ทําการออกรางวัลแต่ละครั้ง โดยรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จํานวน 3 หลัก และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัล นนทรี เพียง 2 หลักเท่านั้น
 9. พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้
  พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีในหลักที่เสี่ยงได้ จะหมุนอุปกรณ์ ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 10 ลูก ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการออกรางวัลที่อยู่ ประจําหลักนั้น จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน
 10. เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า
  พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีที่ถูกเสี่ยง เปิดฝาตลับลูกบอล หมายเลขที่ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้า และแสดงหมายเลขที่เป็นผลรางวัลให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกันหลังจากแสดงหมายเลขของผลรางวัล แล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขแล้วใส่กลับเข้าไปใน อุปกรณ์ออกรางวัลหลักเดิมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพนักงานหมุนวงล้อประจําทุกหลักจะเดินสลับไปยัง อุปกรณ์ออกรางวัลหลักถัดไป และประธานกรรมการออกรางวัลจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลข ต่อไปว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลต่อไปจนครบรางวัลเลขหน้าและเลขท้าย
 11. พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก
  การออกรางวัลที่ 1 พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีทุกหลัก จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลพร้อมกัน เพื่อให้ลูกบอลหมายเลขที่อยู่ภายในอุปกรณ์ออกรางวัลคละกันตลอดเวลา และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของประธานกรรมการออกรางวัลให้ยกคันยก กรรมการ ออกรางวัลที่อยู่ประจําหลักทั้ง 6 หลัก จะยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงมา ในที่รองรับด้านหน้าพร้อมกัน
 12. ประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอล
  เมื่อลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 หลักตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าแล้ว เลขานุการออก รางวัล จะเชิญประธานกรรมการออกรางวัลขึ้นไปบนเวทีเพื่อนําลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้นําไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีเปล่าที่หลักกลาง จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการจะหมุนอุปกรณ์ ออกรางวัลหลักกลางเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขทั้ง 6 ลูกได้คละกัน
 13. หยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก
  จากนั้น ประธานกรรมการออกรางวัล จะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลัก ขึ้นมาครั้งละ 1 หลัก เพื่อเสี่ยงว่า กรรมการออกรางวัลประจําหลักใด จะเป็นผู้ออกรางวัลทําการยกคันยกเพื่อเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลข ตกลงมาในที่รองรับด้านหน้าที่อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี หลักกลาง เรียงลําดับก่อนหลัง เมื่อลูกบอลหมายเลขตกลงมาในที่รองรับแล้วพนักงานหมุนจะนํา ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ นํากลับไปวางไว้ที่หลักของตน
 14. ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน
  เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง 6 คน ทําการออกรางวัลที่หลักกลางครบถ้วนทุกคน และได้ลูกบอลหมายเลขที่เสี่ยงได้ครบทั้ง 6 หลักแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี จะเปิดฝาตลับลูกบอลหมายเลขพร้อมกันทั้ง 6 หลัก และแสดงหมายเลขที่เป็นผลของรางวัลที่ 1 ให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นพร้อมกัน
 15. แสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัล
  หลังจากออกรางวัลสลากทุกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว พนักงานหมุนประจําอุปกรณ์ นนทรีทุกหลัก จะนําลูกบอลหมายเลขทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี เพื่อแสดงให้คณะกรรมการและประชาชนที่เป็นสักขีพยานในห้องออกรางวัลได้เห็นว่าทุกหลักมีลูกบอลหมายเลข ครบทั้ง 10 หมายเลข

ถ่ายทอด สด การ ออก ฉลาก

เวลาหวยออก

เวลาหวยออก
เวลาหวยออก

 

ที่มา:glo.or.th

Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
ลาออก

ใบลาออก ล่าสุด 3 แบบฟอร์ม อสม ฟอร์ม ใบลาบริษัท

ใบลาออก ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก การเขียนจดหมายลาออก สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก ใบลาออกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สู้ชีวิต คิดบวก 7 สั้นๆ กินใจ พลังชีวิต

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

Leave a Comment

Scroll to Top