หลักฐานชั้นต้น

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 2 หลักฐานชั้นต้น ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

หลักฐานชั้นต้น

ใบความรู้เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ร่องรอยการกระทาของมนุษย์ในอดีต ที่ใช้เครื่องมือสาคัญในการสืบค้นแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ในอดีตแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ละยุคสมัยอาจจำแนกได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้

 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 2. หลักฐานที่เป็นวัตถุ

การแบ่งลำดับความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น ๒ ประเภท คือ

 1. หลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิ เป็นหลักฐานที่มาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ โดยมีrการบันทึกของผู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โดยตรง หรือผู้ที่รู้เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง
 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง โดยมีการเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความทางวิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พงศาวดาร ตำนาน บันทึกคาบอกเล่า ผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการลักษณะสำคัญของหลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
โบราณสถาน
โบราณสถาน

หลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ได้แก่

 1. โบราณสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ขนาดต่างๆกัน อยู่ติดกับพื้นดินไม่อาจนำเคลื่อนที่ไปได้
 2. โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆกัน สามารถนาติดตัว เคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่าสิ่งของนั้น ๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน และสิ่งของที่มนุษย์ ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์
โบราณวัตถุ
โบราณวัตถุ

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารึกในแง่ของภาษาแล้วมีคาอยู่ ๒ คำที่คล้ายคลึงและเกี่ยวกับข้องกัน คือ คำว่า จาร และจารึก

 • คำว่า จาร แปลว่า เขียนอักษรด้วยเหล็กแหลมลงบนใบลาน
 • คำว่า จารึก แปลว่า เขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลาหรือโลหะ
หลักฐานที่เป็นจดหมายเหตุ
หลักฐานที่เป็นจดหมายเหตุ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คำว่า จารึก หมายรวมถึง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งใช้วิธีเขียนเป็นรอยลึก ถ้าเขียนเป็นรอยลึกลงบนแผ่นหิน เรียกว่า ศิลาจารึก

 1. เอกสารพื้นเมืองเอกสารพื้นเมืองนับได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สาคัญของประเทศไทย มักปรากฏในรูปหนังสือสมุดไทย และเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป เช่น ตานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
 2. ตานานเป็นเรื่องที่เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณจนหาจุดกาเนิดไม่ได้ แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องราวเป็นคนแรก
 3. พงศาวดาร หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดิน
 4. จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมด เมื่อถึงสิ้นปีจะต้องนาชิ้นที่ไม่ใช้แล้วไปรวบรวมเก็บ
  รักษาไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ร้อยไหมก้างปลา 4 เส้น บวมกี่วัน แบบ ดี ที่สุด

ร้อยไหมก้างปลา ร้อยไหม ก้างปลา ยกกระชับดีไหม ? ร้อยไหมก้างปลา อยู่ได้นานแค่ไหน ร้อยไหม ก้างปลาเจ็บไหม ? ร้อยไหม กี่วันเห็นผล ? ข้อดีของการร้อยไหม ก้างปลา ข้อเสีย หลัง ร้อยไหม ก้างปลา ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ร้อยไหมห้ามนอนตะแคงกี่วัน
เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง 7 ตัวอย่าง วิธี จำ

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า วิธี จำ เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า แบบฝึกหัด เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ป. 1 น้อยกว่า เครื่องหมาย เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามีขีด แบบฝึกหัด เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ป. 2
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 20 ในชุมชน มีอะไรบ้าง

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
คำไวพจน์

คำไวพจน์ คำพ้องเสียง 3 ความหมาย ท้องฟ้า ดอกไม้

คำไวพจน์ ประเภทของคำไวพจน์ ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ดอกไม้ ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ช้าง ยกตัวอย่างคำไวพจน์ ผู้หญิง ยกตัวอย่างคำไวพจน์ น้ำ คำพ้องรูปพ้องเสียง คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต คำอัพภาส ประวัติลีลาศในประเทศไทย ภาษาไทยมีกี่ระดับ

ในฟุตซอล, ทีมที่เป็นแบบเดฟเฟนซีฟ (defensive) มีบทบาทหลักอย่างไร?

Deep Lying Playmaker คือ อุปกรณ์ผู้เล่นฟุตซอลมีกี่อย่าง กองกลางตัวรุกที่ดีที่สุด Defensive midfielder คือ Box to Box midfielder คือ Advanced Playmaker คือ Midfielder คือ อุปกรณ์ฟุตซอล มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ สรุป การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 6ขั้นตอน การพัฒนาซอฟต์แวร์ คืออะไร ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม. 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีกี่ขั้นตอน

สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง?

สระเสียงยาวมีกี่ตัว ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง ภาพ สระเสียงสั้น เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง สระประสม สระเสียงสั้น เสียงยาว ป. 2 ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top