หลักการพื้นฐานของบัญชีที่รู้ไว้ได้ประโยชน์

[Total: 0    Average: 0/5]

บัญชีคืออะไร ทำไมองค์กรส่วนใหญ่จึงต้องมีฝ่ายบัญชีในการดำเนินงานในกิจการขององค์กร คำตอบก็คือ การทำบัญชี เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ นั่นคือ ผู้ใช้งบการเงิน ด้วยบุคคลเหล่านี้ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ต้องการทราบถึงฐานะการเงินทั้งอดีต ปัจจุบัน เพื่อจะสามารถคาดคะเนข้อมูลในอนาคต ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสะท้อนความเป็นจริง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจให้ถูกต้องและเหมาะสม

ผลลัพธ์สุดท้ายของการจัดทำบัญชีจะอยู่ในรูปแบบของงบการเงิน เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บข้อมูลทางด้านการเงินทั้งหมด นำข้อมูลเหล่านั้นมาบันทึกและแยกประเภทเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกต่อการสรุปผลการดำเนินงานในวันสิ้นงวดบัญชี ท้ายแล้วจะทำให้ทราบข้อมูลถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจ ทำให้ทราบข้อมูลในการบริหารของฝ่ายบริหารเป็นข้อมูลสำหรับผู้ร่วมธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน

การที่องค์กรแสดงฐานะของบการเงิน ก็เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินในกิจการ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภทในการนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจ

ลักษณะเชิงคุณภาพ

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินนั้นจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยทั่วไปแล้วมีลักษณะเชิงคุณภาพดังนี้

1.มีความเข้าใจได้

ข้อมูลในงบการเงินควรจะทำให้ผู้ที่ได้อ่านเข้าใจได้ทันที ภายใต้ข้อตกลงที่ว่า ผู้ใช้งบการเงินจะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและบัญชีมาอยู่แล้ว รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะศึกษาถึงข้อมูลแม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่ซับซ้อน

2.ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

ข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงินควรจะเป็นข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถประเมินเหตุการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุข้อตัดสินในเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการประเมินได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การตัดสินใจมีความถูกต้องและเหมาะสม

3.ความเชื่อถือได้

ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ มีคุณลักษณะที่จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ เช่น การแสดงรายการและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาตามเนื้อหาและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ นำเสนออย่างเป็นกลางเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ งบการเงินควรจัดทำด้วยความระมัดระวังให้การตัดสินใจต่อผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

4.มีการเปรียบเทียบกันได้

ข้อมูลในงบการเงินควรจะต้องเปรียบเทียบกันได้ แม้เวลาต่างกัน เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถพิจารณาถึงแนวโน้มของฐานะทางด้านการเงิน สามารถทราบถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้น เพื่อเปรียบเทียบทั้งในธุรกิจเดียวกันและต่างธุรกิจ เพื่อการดำเนินงานในธุรกิจต่อไป

หลักการพื้นฐานของบัญชีที่มีคุณภาพ จะต้องตอบโจทย์ในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับผู้ใช้งบการเงินได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ ได้ทราบถึงข้อมูลทั้งในอดีต ปัจจุบันเพื่อคาดคะเนแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts:

เหตุผลของการขอสินเชื่อบ้าน
ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย...มีประโยชน์มากแค่ไหน??
วิธีออมเงิน
ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
อาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ
ชนิดของบัญชีแยกประเภท
การวางแผนทำงานบัญชีในแต่ละวันเพื่อให้งานบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
คุณสมบัติของนักบัญชีที่มีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร
ประโยชน์ของการทำบัญชี
แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักบัญชีที่ดีเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ
ข้อควรในการตัดสินใจ ในการลงทุนตลาด Forex
วิธีการออมเงินสำหรับผู้ที่ทำงานประจำ
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับนักบัญชี

ใส่ความเห็น