หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_179549192

การบันทึกบัญชีด้วยวิธีนี้ เหมาะสำหรับกิจการร่วมค้าที่มีรายการค้าจำนวนมาก  และมีระยะเวลาการดำเนินงานค่อนข้างยาว  โดยจะมีการเปิดสมุดบัญชีของกิจการร่วมค้าขึ้นมาชุดหนึ่งโดยเฉพาะ  เพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า  ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้า จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  มีผู้ทำหน้าที่ในการจดบันทึกรายการบัญชีสำหรับการร่วมค้า จะมีการแต่งตั้งให้ผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ รวมไปถึงผู้จัดการจะจดบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีของตนเองเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

สำหรับวิธีปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีกรณีที่มีการเปิดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. มีการเปิดสมุดบัญชีชุดใหม่ เพื่อจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้าเช่นเดียวกับกิจการทั่วไป  กิจการร่วมค้าที่มีการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก จะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
  2. ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีร่วมค้าหรือบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในสมุดบัญชีของตนเอง เพื่อบันทึกสิทธิ์ที่ตนเองมีส่วนได้หรือส่วนเสียในกิจการร่วมค้า  โดยบัญชีร่วมค้าหรือเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าจะบันทึกสิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ดังนี้

รายการที่บันทึกทางด้านเดบิต

– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า

– ส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการร่วมค้า

รายการที่บันทึกทางด้านเครดิต

– เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ส่งให้แก่กิจการร่วมค้า

– ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 55 times, 1 visits today)

Related posts:

รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
รูปแบบบัญชีและรายงาน
การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน
50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life
Gadget Ogling: Amazon on Fire, Virtual Reality, True Nature and Energy Relief
เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
บัญชีครัวเรือน
ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด
การจัดสวนในออฟฟิศควรเลือกต้นไม้ประเภทใด
การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
เหตุผลหลักสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องใช้ระบบบัญชี
การออมเงินอย่างฉลาด เพื่อที่จะมีเงินในอนาคต
การตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคล
คำจัดกัดความและความหมายของ "บัญชี"

ใส่ความเห็น