หลักการของการประกันสังคม

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_274367903

 

ถึงแม้ว่าในประเทศต่าง ๆ จะมีการเลือกใช้การประกันสังคมที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เป็นเพราะการประกันสังคม ถือได้ว่าเป็นโครงการบริหารทางสังคม ซึ่งอยู่ในรูปแบบระยะยาวอีกระบบหนึ่ง โดยทางรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนผู้ที่มีรายได้ ได้มีส่วนช่วยตนเองและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบจะเป็นการร่วมกันเสี่ยงภัย และคอยช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่มีรายได้ในสังคม ด้วยการออกเงินสมทบเข้ากับกองทุน เรียกว่า กองทุนประกันสังคม  ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้ทำการกำหนดหลักการการประกันสังคม ดังนี้

  • การจัดเก็บเงินสมทบ

การประกันสังคม จีการบริหารทางการเงิน โดยเลือกใช้วิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ซึ่งปกติแล้วมักจะมาจากการสมทบของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งทางรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินสมทบ หรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ก็ได้

  • การเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคม

ในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคมนั้น จะเป็นไปลักษณะของการบังคับ ซึ่งถือได้ว่ามีข้อยกเว้นน้อยมาก

  • เงินสมทบจ่าย ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ

สำหรับเงินสมทบที่จ่ายส่วนใหญ่ จะถูกจัดตั้งเป็นกองทุนพิเศษ ซึ่งจะต้องนำไปจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทน ตามที่ถูกกำหนดไว้ หรือนำไปใช้ในการบริหารเท่านั้น

  • ส่วนเกินของเงินสมทบ

สำหรับส่วนเกินของเงินสมทบ จะมีการนำไปใช้ลงทุน เพื่อให้กองทุนมีทรัพย์สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  • สิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทดแทน ของผู้ประกันตนส่วนใหญ่ จะขึ้นอยู่กับการได้จ่ายเงินสมทบ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องไม่มีการตรวจสอบความจำเป็น หรือทำการตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด

  • อัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทน

สำหรับอัตราเงินสมทบและอัตราประโยชน์ทดแทนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสัมพันธ์กันกับรายได้ของผู้ประกันตนโดยตรง

  • การประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน

ในส่วนของการประกันสังคมในกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นมาทั้งหมด

ทั้งหมดนี้ก็คือหลักการการประกันสังคม ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้ทำการกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือหลักการในการยึดมั่น ว่าประกันสังคมจะสามารถช่วยเหลือระหว่างผู้ที่มีรายได้ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากประกันสังคมโดยตรงนั่นเอง

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากประกันสังคม ในกรณีว่างงาน
การขอรับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
คุณลักษณะของหลักประกันสังคม
สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร
ลดหย่อนภาษี วิธีไหนดีน่ะที่จะดีสุด?
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

ใส่ความเห็น