หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_314438099

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด มีหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดดังนี้

1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเพื่อบิดเบือนรายการดังกล่าวโดยสะดวก

2. ไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งทำงานตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียว เพราะจะเกิดทุจริตได้ง่ายหรือเกิดการหลงลืมได้ง่าย

3 .ให้การทำงานของแต่ละคน สามารถทดสอบซึ่งกันและกันได้ มีการตรวจเช็ดระหว่างอย่างสม่ำเสมอ

4. มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อประเมินผลการควบคุมการดำเนินไปด้วยดีเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง

5 .ใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมเงินสด เช่น เครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น

6 .ใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน เพราะต้องผ่านการอนุมัติใบสำคัญ และการจ่ายเช็คต้องจ่ายตามใบสำคัญที่อนุมัติ

7 .เงินสดรับทุกรายการ ควรนำฝากธนาคารทั้งหมด เมื่อต้องการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค

(Visited 21 times, 1 visits today)

Related posts:

การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?
กลยุทธ์ในการเจาะตลาด SME
โครงการลงทุนระยะยาว
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
แฟชั่นสีผมมาแรงปี 2017
การออมเงินไม่ใช่เราจะออมจำนวนมาก
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้สมุดรายวันสำหรับการทำบัญชี
กระดาษทำการสำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
สุขภาพแย่ถ้าดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือ ความเชื่อแบบผิดๆ
การวิเคราะห์รายการค้า
โทษของการไม่ชำระบัญชี...หลังจากกิจการหยุดดำเนินงาน
เรียนรู้กับการทำความเข้าใจของพนักงานบัญชีที่มีต่อบริษัท
หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
การบัญชีต้นทุนที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ

ใส่ความเห็น