หน้าที่ ของ กรรมการ บริษัท คือ

Click to rate this post!
[Total: 479 Average: 5]

คณะกรรมการบริษัท คือ บทความ ภาระ หน้าที่ ของ กรรมการ บริษัท หน้าที่กรรมการผู้จัดการ หน้าที่ กรรมการ บริษัทจำกัด

กรรมการบริษัท มีหน้าที่ วิธีบริหาร อะไรบ้าง?
กรรมการบริษัทเป็นตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท กรรมการแต่งตั้งในที่ประชุมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาให้ทำงานแทนนั้นเองหรือบริษัท บทบาทสำคัญของกรรมการไม่ใช่แค่เซ็นชื่อ ลงลายมือ เพียงเท่านั้น ยังมีความสำคัญและหน้าที่อีกหลายอย่าง

หน้าที่และบทบาท สำคัญหลักๆ ที่กรรมการจะต้องทำ

ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. ต้องมาจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดกรรมการ
 3. หากมีกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องบริหารงาน โดยทำงานแบบคณะกรรมการ
 4. กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ คือ การประชุมของผู้ถือหุ้น ( ประชุมสามัญ 1 ครั้ง/ปี , ประชุมวิสามัญ แล้วแต่กรณี )

หลักๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีตามที่กล่าวมา ส่วนประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่ควรรู้ คือ

 1. กรรมการสามารถเข้าออกได้ทุกปีเป็นคนเดิมก็ได้หรือเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้ แต่ต้องหมดวาระภายใน 1 ปี
 2. หากกรรมการลาออกต้องยืนใบลาออกต่อบริษัท และส่งให้คณะกรรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
 3. หากกรรมการเกิดล้มละลาย หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีผลทำให้ออกจากกรรมการทันที
 4. หากดำเนินงานแล้วขาดกรรมการบางคน กรรมการคนอื่นสามารถดำเนินงานต่อได้
 5. กรรมการต้องมีองค์ประชุม 3 คนขึ้นไป หากไม่ครบไม่สามารถประชุมได้ (โดยปกติแล้วกำหนดให้มี 2/3)
 6. หากกรรมการมีการออกเสียงที่คะแนนเสมอกัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
 7. กรรมการมีอำนาจนัดเรียกประชุมวิสามัญได้
 8. กรรมการสามารถแต่งตั้งให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งดำเนินงานแทนได้
 9. กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเสมอตามหลักความผิด ดังนี้
  • บังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
  • แจกเงินปันผล หรือดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • จัดให้มีการเก็บรักษาเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่มีสาระสำคัญไว้อย่างปลอดภัย

หากกรรมการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้างต้นที่กล่าวมา กรรมการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และกรรมยังไม่สามารถทำการค้า หรือดำเนินกิจการที่มีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน กับบริษัทที่ตัวเป็นกรรมการอยู่ หรือเรียกว่าห้ามค้าแข่งกับบริษัทนั้นเอง และห้ามกรรมถือหุ้น แบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นได้แต่รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(Visited 27 times, 1 visits today)
 
ลิ้งค์บทความนี้ : https://www.pangpond.com/?p=61877

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *