หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_169703225

หนี้สิน  (Liability)  หมายถึง เป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการโดยจะเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งจะทำให้กิจการเสียทรัพย์ในอนาคต โดยการจ่ายคืนภาระผูกพันนั้น รายการหนี้สินต้องมีลักษณะดังนี้

–   เป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน

–    เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต

–    คาดว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

หนี้สินสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ

   1.หนี้สินหมุนเวียน  (Current Liability) หมายถึงหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล นอกจากนี้ยังรวมถึงหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ตัวอย่างของรายการที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมจากธนาคารและเงินกู้ยืมอื่น, ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี, เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น, ภาษี และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เงินปันผลค้างจ่าย, รายได้รอการตัดบัญชี, เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า, หนี้สินโดยประมาณ

2.หนี้สินไม่หมุนเวียน  (Non – Current Liability) เป็นหนี้สินที่ไม่สามารถจัดอยู่ในประเภทของหนี้สินหมุนเวียนได้ และยังรวมถึงหนี้สินที่ไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล

ตัวอย่างของรายการที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ หุ้นกู้, ตั๋วเงินจ่าย, ภาษีเงินได้รอ,การตัดบัญชี, หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินไม่หมุนเวียนโดยทั่วไปจะเกิดได้ 3 รูปแบบ

  1. การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการ
  2. การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนจากการจัดหาเงิน
  3. การเกิดหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีโอกาสเกิดหรือไม่มีโอกาสก็ได้ (โดยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคต)
(Visited 21 times, 1 visits today)

Related posts:

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดี ๆ ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
คราบกาวเหนียวๆ ออกอย่างง่าย
สมุดรายวันเฉพาะสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิดขึ้นจำนวนมาก
ระบบการทำบัญชีในรูปแบบเบื้องต้นของบริษัทมีหลักและวิธีการทำอย่างไร ?
เราจะลบไฟล์ History, Cache และ Cookies ใน Safari บน iPhone และ iPad ของเราได้อย่างไร
The hand rail is going a little faster than the moving sidewalk.
10 เรื่อง เข้าใจผิดเกี่ยวกับ "พร้อมเพย์"
ห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
หนังเศร้าทำให้เราอ้วนขึ้นได้นะ รู้แล้วหยุดร้องเลย !!
การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง
เรียนรู้หลักการและความหมายของการทำบัญชี
การตลาดที่ไม่ต้องง้อออนไลน์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินระยะยาว
ความสำคัญของบัญชีต้นทุน ที่ควรรู้

ใส่ความเห็น